- 23 - rijks- en provinciaal beleid - lintbebouwing zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor kan een betere concentratie van de woningbouw rondom de voorzieningen plaatsvinden. Voor wat de inbreng van stedebouwkundige expertise betreft, verwijzen wij u naar hetgeen in de Nota van aanbieding dien aangaande is opgemerkt ONDERWERP: Grondaankopen ter voorziening in de nodige bouw grondcapaciteit ANTWOORD: y V.d. Voor een overzicht van de verschillende bestemmingsplannen die r.V.P. momenteel in voorbereiding c.q. in procedure zijn, verwijzen wij u naar de Nota van aanbieding bij de begroting voor 1990. Hierin is ook aangegeven dat de noodzakelijke grondaankopen ten behoeve van de realisering van een aantal plannen reeds zijn gedaan. Vanzelfsprekend zullen wij bij de planning van nieuwe bestemmingsplannen alle aandacht geven aan tijdige onderhandelingen over de aankoop van grond. Zo zullen bijvoor beeld voor de uitvoering van het plan "De Branden II, 3e fase", de noodzakelijke onderhandelingen binnenkort worden op gestart ONDERWERP: Korting op woningbouw door provincie ANTWOORD: y.v.D. De provincie heeft een nieuwe systematiek ontworpen voor de c'd.A. berekening van de woningbehoefte voor de provincie. Met deze gewijzigde systematiek wil de provincie al voor het jaar 1990 vooruitlopen op een aanpassing van het Streekplan West- Brabant, welke aanpassing voor 1992 is gepland. De nieuwe berekeningsmethode voor de woningbehoefte heeft drastische gevolgen voor het aantal te bouwen woningen in onze gemeente. Het aantal te bouwen woningen dat in de Volkshuisvestingsnota van onze gemeente is gepland, zou gehalveerd gaan worden. Zodra wij kennisnamen van de provinciale voornemens, hebben wij bij brief van 5 juli 1989 onmiddellijk protest aange tekend. Desondanks werden de cijfers conform de nieuwe bereke ningssystematiek voor onze gemeente ongewijzigd vastgesteld. Tegen deze vaststelling hebben wij opnieuw bezwaar gemaakt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat gedeputeerde staten op basis van de door ons aangevoerde argumenten de cijfers voor onze gemeente zal bijstellen. Het moge duidelijk zijn dat wij alles in het werk zullen ste len om onaanvaardbare kortingen op de aantallen te bouwen woningen voor onze gemeente te voorkomen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 111