Pv.d.A. S.D.P./V.L. - 22 - met de provincie daarover is gebleken dat het plan te groot van opzet is en dat het daarom, ook al wordt het in twee fasen uitgevoerd, waarschijnlijk niet voor goedkeuring in aanmerking zou komen. Vandaar dat de provincie waarschijnlijk zal bepa len, dat een gewijzigd plan moet worden opgezet, dat niet in twee maar in drie fasen moet worden uitgevoerd. Intussen heb ben wij een dergelijk plan reeds laten uitwerken. De vertraging met het plan zit hem in het lange uitblijven van een definitief standpunt van de P.P.C. Laatstelijk is van provineiezijde medegedeeld dat de reactie van de P.P.C. waar schijnlijk eind november a.s. is te verwachten. Van de zijde van de overige benaderde instanties zijn geen op- en aanmer kingen binnengekomen. Na reactie van de P.P.C. zullen wij het plan zo spoedig moge lijk in procedure brengen. ONDERWERP: Omleiding Rijksweg 58/aanleg oostelijke uitvalsweg St. Willebrord ANTWOORD: Zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen, is de start van de werkzaamheden ten behoeve van de omleiding van de A-58 gepland eind 1992. Daardoor zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen Door Rijkswaterstaat wordt het vastgestelde voorlopig tracé thans uitgewerkt. Aan de problematiek van de verplaatsing van de woningen gelegen in de buurtschap aan de Bredaseweg zal door ons col lege alle aandacht worden besteed. Gestreefd zal worden naar een oplossing die de voorkeur verdient van de betreffende bewoners Ten behoeve van de oostelijke uitvalsweg vanuit St. Willebrord en de aansluiting daarvan op de omleiding van de A-58 is een ontwerp—tracé door de gemeente vastgesteld. Van Rijkswater staat is een aanbod gedaan met betrekking tot de hoogte van de afkoopsom door de gemeente te betalen van f 750.000, (inclu sief B.T.W.), op welk bedrag nog een prijsindexatie van toe passing is. Binnenkort zal uw raad een voorstel bereiken inzake de ooste lijke uitvalsweg (reactie overleg, sluiten overeenkomst tussen gemeente Rucphen en Rijkswaterstaat) ONDERWERP: Situering nieuwe plangebieden ANTWOORD: Zoals wij in de Nota van aanbieding hebben opgemerkt wordt voor de kern St. Willebrord in eerste instantie gewerkt aan een viertal inbreidingsplannenDaarna zal worden begonnen aan een uitbreiding van het plan Gagelrijzen in oostelijke rich ting. Planologisch gezien trachten wij - in navolging van het

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 110