- 3 - het juist dat uw college overweegt om in alle kerkdorpen dergelijke banen aan te leggen? De heer VISSENBERG: Hopelijk wordt De Vijfsprong hierdoor aantrek kelijker voor het publiek. Wethouder SCHIJVEN: Het is de bedoeling dat zowel de speeltuin als de jeu-de-boulesbanen vrij toegankelijk zijn. Een en ander zal nog ambtelijk dienen te worden uitgewerkt. Het college heeft ingestemd met de aanleg van een provisorische jeu-de-boulesbaan te Zegge. Op korte termijn zal de uitvoering plaatsvinden. Wij worden niet opgezadeld met een voorziening die alleen geld kost. De toegang is weliswaar gratis maar m.i. is het niet noodzakelijk dat recreatieve voorzieningen persé geld moeten opleveren. Voor de belastinggelden mogen wij best iets terugdoen. Wij proberen hierdoor De Vijfsprong in totaliteit aantrekkelijker te maken. Er zijn al twee initiatieven tot oprichting van een jeu-de- boulesvereniging bekend. De behoefte is hiermede reeds aangetoond. De heer JANSEN: De tekening die ter inzage lag, geeft twee ingangen aan: één via de midgetgolfbaan en één via het zwembad. Dit is m.i. praktisch moeilijk realiseerbaar. De heer ERMEN: Destijds hebben wij gevraagd de speeltuin bij het buitenbad te betrekken om hiermede m.n. het buitenbad aantrekke lijker te maken. Wij zagen dit als één geheel. Vooral de resultaten van het buitenbad zijn erg slecht. Een scheiding van de activiteiten zal m.i. niet ten goede komen aan een betere exploitatie van het buitenbad. Ik verzoek u danook om de mogelijkheid te bezien om een all-intarief te hanteren voor de drie voorzieningen. De heer VAN DER MEIJS: M.i. zijn de financiën wel erg belangrijk. Het ligt toch immers in de bedoeling om het hele sportcomplex finan cieel beter te exploiteren. Wij zijn verder niet tegen het voorstel omdat de andere fracties met dit voorstel geen problemen hebben. Omtrent de financiële voordelen blijven wij echter onze twijfels houden. Wethouder SCHIJVEN: Het verbeteren van de financiële exploitatie zal geschieden door een totaal-invulling van diverse voorzieningen. De jeu-de-boulesbanen vormen een begin hiervan. Ook de aanleg van de speeltuin zal straks het bezoek aan De Vijfsprong stimuleren. Een zo kleine investering kan op termijn toch geld opleveren. De aanleg van de speeltuin is niet gepland op het terrein van het openluchtzwembad. Iedereen moet van een speelvoorziening gebruik kunnen maken, ook de niet-zwemmersDe toegankelijkheid zal verder ambtelijk worden bezien. In de sportnota zal een all-intarief aan de orde komen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Bekleding Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 19.000, Midgetgolfbaan t.b.v. de baanbekleding van de midgetgolfbaan De heer JANSEN: Omdat het aantal uren t.b.v. het verwijderen van de oude bekleding moeilijk is te bepalen, zijn ook de kosten in dit voorstel moeilijk te bepalen. Wij verzoeken u om bij voltooiing de werkelijk gemaakte kosten aan ons mede te delen. De heer MARIJNISSEN: Wij vinden het onjuist om maar één offerte te vragen voor een dergelijke voorziening. Bovendien dient de naam van het bedrijf, dat offerte heeft uitgebracht, niet op het voorstel vermeld te zijn. Om fatsoensredenen kunnen er nu geen extra offertes

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 10