- 21 - ONDERWERP: Aanpassing richtlijnen voor de toewijzing van bouwgrond ANTWOORD: C.d.A. wij hebben inmiddels tot tweemaal toe een bezwaarschrift inge- P.v.d.A. diend tegen de gewijzigde richtgetallen voor de woningbouw door de provincie. Indien die richtgetallen ondanks onze bezwaren zouden worden vastgesteld volgens de aanvankelijke planning, dan zullen de voorwaarden waaronder bouwgrond wordt toegewezen noodgedwongen nader moeten worden bezien. Voorshands hebben wij vertrouwen in een goede afloop van de bezwarenprocedure, zodat verdere aanscherping van de voorwaarden voor bouwgrond op korte ter mijn naar onze mening niet nodig is. M.i.v. 1 januari 1989 is reeds voor St. Willebrord de mogelijkheid vervallen van toe wijzing van bouwgrond aan inwoners uit het gewest. Overigens wordt op dit moment door de provincie gewerkt aan een provinciale Volkshuisvestingsnota, getiteld "Wonen in Brabant". Deze nota zal in de loop van 1990 verschijnen. Afhankelijk van de beleidsvoorstellen in deze nota zullen wij u nader informeren en eventuele voorstellen doen voor een aan passing van het gemeentelijke beleid. ONDERWERP: Vaststelling tracé T.G.V. ANTWOORD: p.v.d.A. In aanvulling op de informatie die u vorig jaar is gegeven op de gestelde vragen met betrekking tot deze kwestie tijdens de behandeling van de begroting 1989, kunnen wij u geen nieuwe ontwikkelingen melden. ONDERWERP: Aanpassing bestemmingsplan Buitengebied ANTWOORD: CDA Naar aanleiding van de betreffende provinciale circulaire p'v'.d'.A. waarin aandacht gevraagd wordt voor tijdige aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied is gedeputeerde staten mede gedeeld dat het huidige bestemmingsplan, dat onherroepelijk is geworden in 1986, nog steeds goed voldoet. Toegezegd is dat tijdig voorbereidingen getroffen zullen worden voor de inte grale 10-jaarlijkse herziening van het bestemmingsplan Buiten gebied ONDERWERP: Totstandkoming bestemmingsplan "Hooghei" ANTWOORD: R.V.P. Aanvankelijk lag het in onze bedoeling het ontwerp-bestera- mingsplan "Hooghei" in twee fasen uit te voeren. Uit contact

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 109