c rOROOVTK/ - 20 - hieraan wel de volgende voorwaarden: 1. de afkoopsom dient betaald te worden zonder inhoudingen; 2. het lage tarief blijft pandgebonden; 3. weer overstappen van het lage naar het hoge tarief door terugvordering van de afkoopsom is niet mogelijk. Met deze voorwaarden kunnen wij instemmen. Door het college zal aan de Woningstichting Rucphen worden verzocht de "Aansluitings- en gebruiksvoorwaarden Gemeente lijke Centrale Antenne-inrichting Rucphen" in bovenstaande zin aan te passen. HOOFDFUNCTIE 6. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK ONDERWERP: Personele bezetting sector Sociale Zaken ANTWOORD: Hiervoor verwijzen wij naar de staat B2 van de begroting 1989 en 1990. HOOFDFUNCTIE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ONDERWERP: Aantallen woningzoekenden/aantallen bouwgrond aanvragen en periodieke informatie daarover ANTWOORD: P.v.d.A. Het aantal woningzoekenden bedroeg per 1 september 1989: C.D.A. St. Willebrord 299 Sprundel 103 Rucphen 78 Zegge 57 Schijf 18 Totaal 555 In totaal zijn er 293 ingeschrevenen voor bouwgrond. Tijdens een van de eerstvolgende vergaderingen van de commissie Bestuurlijke Zaken zal het gevraagde gespecificeerd overzicht worden overgelegd. Wij zullen u periodiek in de commissie Bestuurlijke Zaken informeren over het verloop van de aantallen bouwgrond- aanvragen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 108