- 19 - ONDERWERP: Commerciële kabelkrant en Lokale Omroep (330.03) ANTWOORD: C.d.a. kabelnet van Rucphen is reeds een apart kanaal gereser- Y.p. veerd voor een commerciële kabelkrant. Dit kanaal wordt thans P v.d.A. tijdelijk gratis gebruikt door de Lokale Omroep Rucphen. In de c.ai.-nota van 26 januari 1988 is er echter van uitgegaan dat dit kanaal kostendekkend aan een kabelkrantexploitant zal worden verhuurd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dit kanaal ook gebruikt kan worden door de Lokale Omroep. In regionaal verband (Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Rijsbergen en Zeven bergen) is afgesproken om aan de commerciële kabelkrant een regionale opzet te geven. Op korte termijn zal over deze zaak overleg worden gevoerd met de Lokale Omroep Rucphen. Daarnaast zal binnenkort met Vorsselmans Kabelexploitatie B.V. hierover van gedachten worden gewisseld. ONDERWERP: Huidige stand van zaken renovatie gemeentelijk kabelnet (330.03) ANTWOORD: p.v.d.A. Het kabelnet heeft in het kader van de koppeling met Etten- Leur een ingrijpende renovatie ondergaan. Hiervoor zijn door de gemeenteraad een tweetal kredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk f 822.000,— en f 176.000, Dankzij de reno vatie voldoet het gemeentelijk kabelnet thans geheel aan de eisen die door de P.T.T. worden gesteld. Maar helemaal in optimale conditie verkeert het kabelnet nog niet. Met name dient het zgn. eindnet - de verbindingen van de hoofdleiding in de wijken naar de woningen toe - nog te worden gecontroleerd. Deze kabels zullen stuk voor stuk worden door gemeten. Er wacht dus nog een tijdrovend karwei, dat in fasen zal worden uitgevoerd. De kosten die als gevolg van bovenstaande maatregelen te ver wachten zijn, dienen op grond van het raadsbesluit van 23 februari 1988 ten laste te komen van de exploitatie van de gemeentelijke centrale antenne-inrichtingTe zijner tijd zal de gemeenteraad voorgesteld worden hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. ONDERWERP: Afkoopsom gemeentelijke centrale antenne inrichting (330.03) ANTWOORD: P.v.d.A. Bij brief van 28 september 1989 heeft de Woningstichting Rucphen bericht dat tegen het voorstel om de abonnees tussen tijds in de gelegenheid te stellen alsnog de bijdrage in de aanlegkosten te betalen overschakeling op het lage tarief) geen bezwaren bestaan. De Woningstichting Rucphen verbindt

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 107