- 17 - Zoals reeds in de commissie Bestuurlijke Zaken werd mede gedeeld, is op dit bezwaarschrift nog geen officiële reactie van de provincie gekomen. Wel heeft hierover ambtelijk en bestuurlijk (met de gedeputeerde Wagtmans) overleg plaats gevonden, waaruit gebleken is dat een uitbreiding van het bedrijventerrein in fasen thans wellicht wel haalbaar zal zijn Intussen is reeds een start gemaakt met de voorbereidingen om te komen tot een uitbreiding van het bedrijventerrein. Wanneer van de zijde van de provincie wat meer zekerheid omtrent de aanvaardbaarheid van het plan is verkregen, kunnen de aankooponderhandelingen worden gestart. Hierbij wordt opgemerkt, dat de gemeente binnen het uitbreidingsgebied reeds 2 ha grond in eigendom heeft. Mocht het plan uiteindelijk niet de instemming van G.S. ver krijgen, dan bestaat er geen mogelijkheid om uit te wijken naar een plaats elders in de gemeente en zullen aanvragers voor bedrijventerrein naar onze nabuurgemeenten moeten worden verwezen (dit in antwoord op een specifieke vraag dienaangaan de van de R.V.P.). Voor wat betreft de aan te trekken bedrijven blijven wij voor stander van het eerder geformuleerde beleid om in het bijzon der een wijkplaats te kunnen bieden aan bestaande bedrijven binnen de gemeente, welke op hun bestaande vestigingsplaats uit de jas groeien. Echter zónder uitsluiting van bedrijven van elders, wanneer deze van belang zijn voor de werkgelegen heid, niet bijzonder milieubelastend zijn en de grondvoorraad zulks toelaat. Zoals de V.V.D. vraagt, bestaat onzerzijds aandacht voor de revitalisering van het (oude) bedrijventerrein. Als voorbeeld kunnen wij noemen de vernieuwing van de bewegwijzering en de verbetering van de bereikbaarheid door verbreding van de Heiakkerstraat en de Korte Hei. Eveneens wijzen wij in dit verband echter naar particuliere initiatieven in dezen, al dan niet met inroeping van hulp van de zijde van de gemeente. Voorbeelden: opknappen/hergebruik voormalige L.T.O./M.A.V.O. hergebruik gedeelte Nefaver; hergebruik voormalige meubel fabriek V.dMeer; bebouwing terrein aan de Expeditieweg; opsplitsing voormalige conservenfabriek enz. ONDERWERP: REWIN-boek ANTWOORD: C.D.A. Het door u bedoelde REWIN-boek (bedrijvengids) is opgezet als promotie- en informatiemateriaal. Rechtstreekse concrete resultaten kunnen daarvan onmogelijk worden afgeleid. Indien het REWIN resultaten boekt, zijn die het gevolg van het totaal van activiteiten; ter zake verwijzen wij u naar het onlangs voor de commissie Bestuurlijke Zaken ter inzage gelegde jaarverslag over 1988.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 105