- 16 - ONDERWERP: Aanduiding V.V.V.-folderservicepost ANTWOORD: P.v.d.A. U heeft gelijk dat op een wezenlijk punt de bewegwijzering in gebreke blijft. Wij zullen i.o.m. betrokkenen bezien hoe dit kan worden verbeterd. ONDERWERP: Bedrij fsbezoeken/-bijeenkomsten ANTWOORD: V.V.D. Door een reeks van oorzaken is het aantal bedrijfsbezoeken in het afgelopen jaar beperkt gebleven. Dit wil niet zeggen, dat er geen - andersoortige - contacten tussen de portefeuille houder en industriëlen zijn geweest. Met vrij grote regelmaat vinden besprekingen plaats over allerlei onderwerpen. Voorts worden contacten aangezwengeld of aangehaald in het kader van bijzondere bijeenkomsten, zoals b.v. bij opening van nieuwe bedrijven of uitbreidingen van bestaande bedrijven. Voornaamste oorzaak van de vertraging in de bedrijfsbezoeken moet worden gezocht in tijdsgebrek, zowel bij de portefeuille houder als bij de bedrijven. Voorts speelt mee, dat thans een enquête loopt bij een aantal van de ondernemers binnen deze gemeente. Wanneer de uitkomsten daarvan gereed zijn, zal het gemakkelijker zijn een keuze te maken van bedrijven welke, gelet op wensen of knelpunten, het eerst voor een bezoek in aanmerking komen. Overigens kan ik u mededelen, dat onlangs reeds afspraken zijn gemaakt voor bezoek aan enkele bedrijven, welke daarom uit drukkelijk hebben gevraagd. Wat betreft uw suggestie tot invoering van gezamenlijke bijeenkomsten van bedrijven enz. wijs ik u erop, dat eerdere initiatieven in dezen weinig effect hebben gesorteerd. Wanneer mocht blijken - b.v. uit de gaande zijnde enquête danwel uit de contacten met de STOR - dat er thans voldoende draagvlak is voor een dergelijk initiatief, dan zijn wij alleszins bereid daaraan onze medewerking te geven. Tot slot wordt opgemerkt, dat met de middenstand regelmatige en goede contacten worden onderhouden. ONDERWERP: Bedrijventerrein ANTWOORD: V.v.D. Vorig jaar hebben wij bezwaar gemaakt tegen het concept- R.V.P. uitwerkingsplan Structuurschema Bedrijventerreinen. Volgens C.d.A. dat plan zou namelijk geen uitvoering moeten worden gegeven S.D.P./V.L. aan de in het bestemmingsplan opgenomen bevoegdheid tot uit- P.v.d.A. breiding van ons bedrijventerrein. Die bevoegdheid heeft betrekking op een terrein ten noorden van de Korte Hei, groot ca. 9 ha.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 104