- 15 - ONDERWERP: Ontvangstbevestiging en houden hoorzitting m.b.t. hinderwetprocedures ANTWOORD: P.v.d.A. De Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne kent een zeer uitvoe rige procedure ten aanzien van het aanvragen van onder meer hinderwetvergunningen. Deze wettelijk voorgeschreven procedure wordt steeds gevolgd en wordt zeker voldoende gevonden om ieders belangen te waarborgen. ONDERWERP: Verdeling van de 4 vrijstellingsmogelijkheden (zon- en feestdagen) genoemd in artikel 5 van de vrij stellingsverordening Winkelsluitingswet ANTWOORD: P.v.d.A. Onlangs heeft het Platform ondernemers gemeente Rucphen ons laten weten dat de verdeling van de 4 vrijstellingsmogelijk heden in 1989 als succesvol bestempeld kan worden. Tevens heeft men geadviseerd in 1990 de vrijstellingsmogelijkheden aan te wenden voor: - 5 mei 1990; - 24 juni 1990: St. Janfeesten te Sprundel en braderie te Schij f - 2 september 1990: braderie te St. Willebrord; - de braderieën te Rucphen en Zegge (de exacte datum hiervan zal op korte termijn doorgegeven worden) Binnenkort zullen wij ten aanzien van de verdeling van de vrijstellingsmogelijkheden in 1990 ons standpunt bepalen. Uiteraard zal hierbij het advies van het platform als leidraad fungeren Wij menen te mogen stellen dat door continuering van deze werkwijze, waarbij de gezamenlijke ondernemers in de gemeente Rucphen ieder jaar een rol van betekenis kunnen vervullen bij de daadwerkelijke invulling van de beschikbare vrijstellings mogelijkheden, structureel een oplossing geboden wordt voor het steeds weer terugkerende probleem dat er meer aanvragen om vrijstelling dan vrijstellingsmogelijkheden zijn. ONDERWERP: Voorlichting via de L.O.R. ANTWOORD: R.V.P. De L.O.R. is een nieuw medium waarvan wij de betekenis voor de gemeentelijke voorlichting niet zullen onderschatten. Waar mogelijk zullen wij medewerking verlenen aan programma's van de L.O.R. met een informatief karakter ten aanzien van gemeen telijke zaken. De raadsvergaderingen worden reeds uitgezon den. Dit is een initiatief van de L.O.R. zelve. En terecht. Wij gaan de L.O.R. niet voorschrijven wat ze moeten uit zenden. De L.O.R. dient o.i. zo onafhankelijk mogelijk te opereren

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 103