- 14 - Daarnaast is in het investeringsprogramma 1990 rekening gehou den met de aanwending van de algemene reserve van het gemeen telijk grondbedrijf tot een bedrag van f 4.500.000, in verband met de aanleg van overstortreservoirs te Sprundel en St. Willebrord. Met betrekking tot de aanwending van de reserves van het gemeentelijk grondbedrijf staan wij een voorzichtig beleid voor (een reserve kan maar één keer worden uitgegeven)Wij zijn van mening, dat alleen in uiterste noodzaak, bij grote noodzakelijke projecten zoals de overstortreservoirs en dorps vernieuwingsactiviteiten, een beroep op dit middel moet worden gedaan. Wij wijzen u er hierbij tevens op, dat wij voornemens zijn de kosten verband houdende met de oostelijke uitvalsweg naar de rijksweg, in het meerjarig investeringsprogramma voorlopig geraamd op f 750.000,--, eveneens ten laste te brengen van de reserves van het gemeentelijk grondbedrijf. ONDERWERP: Nadelig saldo Vlaamse kermissen (210.11) ANTWOORD: S.D.P./V.L. Het nadelig slot van deze subfunctie betreft kapitaallasten van de volgende investeringen: a. overname kermisaansluitpunt St. Willebrord; b. evenementenkast Rucphen. Deze kapitaallasten zijn doorberekend aan de gebruikers (met name muziekgezelschappen)Besloten is echter om de vergoedin gen van de gebruikers met ingang van 1988 te reserveren voor toekomstige vervangingen van kermisaansluitpuntenDe reserve evenementenkasten bedraagt per 1 januari 1990 f 13.099,56. HOOFDFUNCTIE 3ECONOMISCHE ZAKEN ONDERWERP: Oprichten bedrijven binnen bebouwde kom ANTWOORD: S.D.P./V.L. Voor het oprichten van bedrijven - zowel binnen als buiten de bebouwde kom - is in eerste instantie het ter plaatse geldende bestemmingsplan van belang. Op basis daarvan kan echter niet altijd worden voorkomen dat een bedrijf zich vestigt op een minder gewenste plaats. Xn een aantal gevallen is zo'n bedrijf nog hinderwetplichtig Dat biedt dan een mogelijkheid controle uit te oefenen op het functioneren. Binnen de grenzen van het mogelijke wordt zo goed en zo regelmatig mogelijk gecontroleerd.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 102