VERGADERING VAN 28 OCTOBER 1921. jaar met dien weg gezeten. Het vorige jaar is er een re- qnest ingediend, maar toen hebben wij, om de zuinigheid te betrachten, niet op spoedige uitvoering van het werk aangedrongen. De buitenmenschen betrachten de zuinig heid. Als hier in Roosendaal ook de zuinigheid betracht werd, dan noemde ik het een ander geval. Wat is er in den tijd van den oorlog aan de buitenwegen geschied? Er is geen enkele harde weg gelegd, er is niets gebeurd en in Roosendaal zijn duizenden en duizenden uitgegeven aan electriciteit en aan trottoirs, dat ging allemaal en de buiten menschen heeft men laten wachten. Ik vind het onbillijk, geen enkelen buitenweg in den tijd van zeven jaar meer te verharden. Ik sta wel voor bezuiniging, Mijnheer de Voor zitter, maar dan moet er overal bezuiniging zijn. De men- schen hebben den grond zeven jaar lang renteloos afge staan. Vroeger was het een goede kooiweg; die is afge broken en nu zitten wij al zeven jaar lang met een slechten weg, die vroeger beter was dan nu. Het spijt mij, Mijnheer de Voorzitter, dat ik nu weer moet hooren, dat er geen kans op verharding van de wegen bestaat. De heer Heer ma van Voss: U legt het nu te veel zóó uit, dat wij die f 50.000.niet op de begrooting zouden wil len plaatsen, maar al zouden wij dat willen, wij hebben de subsidie nog niet. U kunt het betreuren, ik betreur het misschien nog harder dan maar een feit is het, dat wij de subsidie nog niet krijgen, waarover de Burgemeester in onderhandeling is en waar de Burgemeester op het oogenblik erg ongesteld is, kunnen wij toch niet aandringen op eene spoedige behandeling. De heer Kerstens: Wanneer ik U niet abuis verstaan heb, dan willen zij toch op eene som van f '250.000.80 pet. subsidie geven. De heer Heerma van Voss: Ik heb U gezegd, dat de weg twee en een halve ton zal kunnen kosten en dat vroege? de subsidie vastgesteld was op 80 pet., dat er nu onder handeld wordt en dat vermoedelijk 80 pet. van de kosten zal worden gegeven, maar dat dit nog niet zeker is. U begrijpt toch wel, dat het niet gaat, een weg van twee en een halve ton voor rekening van de gemeente te maken. De heer Kerstens: Hoeveel geld wordt er nu niet uit gegeven aan electriciteit en aan vernieuwing? Ik houd het er voor, dat aan de buitenmenschen ook wel eens een beetje gegund mag worden. De heer Heerma van Voss: Zoodra de verzekering ge geven is dat eene subsidie van 80 pet. zal gegeven worden, zal de Raad te beslissen hebben of hij het restant voor zijne rekening wil nemen. De heer Kerstens: Zou de weg nu nog twee en een halve ton kosten als hij gelegd moet worden? De heer Heerma van Voss: Volgens eene begrooting die in het voorjaar is opgemaakt, zullen de kosten ongeveer twee en een halve ton bedragen. De heer Kerstens: Het komt mij toch zoo hoog voor. De heer Van Dorst: Die weg is veel slechter geworden, omdat er de koolasch is uitgenomen van het Wambuis naar het Rietgoor- Wij zouden er een klein beetje spoed bij moe ten zetten, om als het gevonden kon worden daar eene verandering in te krijgen. De weg is verschrikkelijk ach teruitgegaan door het werk, dat daaraan door het Steun comité is gedaan. Zat er die koolasch nog in, dan was het wat anders. De heer Heerma van Voss: Zoodra wij de subsidie krij gen, kan de Raad zich erover uitspreken. De heer Kerstens: Ik geloof, dat in de vergadering van 13 Augustus nog gezegd is, dat er op de electriciteit [n twee jaar f 120.000.— toegelegd was, dat is ieder jaar 60.000.— Daaraan moeten de buitenmenschen ook betalen. Als de buitenmenschen niets krijgen, dan denk ik, dat ze verschrik kelijk zullen reclameeren. Wat hebben zij aan electriciteit? Ik heb we! eens hooren zeggen, een buitenmensch kan men niet meer pleizier doen dan met een verharden weg en ver der heeft hij aan de gemeente niets en dat is waar ook. De heer Heerma van Voss: Laten wij nu eens kalm pra ten. Op het oogenblik gaat het er om, of wij de subsidie zul len krijgen en zoolang wij niet weten of en hoeveel subsidie er gegeven wordt door de Provincie, kunnen wij onze be sprekingen daarover gerust opschorten. Ik ben de eerste om met U de wenschelijkheid en het groote nut van dien weg te erkennen en ik zal met alle pleizier medewerken, maar wij moeten toch kunnen werken! De heer Kerstens: Ik dacht, nu de zomerzitting afgeloo- pen was, dat het Burgemeester en Wethouders wel bekend was, welke subsidie zou gegeven worden, want het plan was toch in de voorjaarszitting aangevraagd? De heer Heerma van Voss: Dat is gebeurd. De heer Kerstens: Is toen niet bepaald welke som zou gegeven worden? De heer Jac- Vos: Wanneer het eenigszins kon, dan zou ik op spoed willen aandringen. Wanneer er eene streek ge dupeerd is geworden, dan is het die streek geweest. Voor den oorlog is die weg aanbesteed geweest en omdat er geen soliede aannemer was, is die weg niet gegund en zoo is die weg, die een verbinding moest vormen met den weg van den Warberg over den Wouwschen Hil en Westelaar niet aangelegd. Die weg onder de gemeente Wouw ligt er al lang en tot schande onzer gemeente moet gezegd worden, dat de bedoelde weg sindsdien nog niet is aangelegd. Bij wijze van werkverschaffing is de kooiweg opgegraven. De menschen, die hun grond hebben afgestaan, hebben al zeven jaar door dat los zand moeten baggeren, dat beteekent in den zomer, dat zij er niet door kunnen komen en in den winter wanneer het nat is, dat de weg dan al heel slecht ïs. Dus ik zou er bij Burgemeester en Wethouders ook op wil len aandringen, dat de weg, zoo eenigszins mogelijk, gelegd wordt. Misschien zijn de omstandigheden van dien aard, dat de keien en het zand wellicht goedkooper worden en de loonen dalen. Misschien kunnen de omstandigheden wel zoo worden, dat die weg voor een bedrag beduidend min der kan worden gelegd, dan waarvoor hij in 't voorjaar is begroot. De heer P. Konings: Ik meen, dat Wouw toen 90 pet. gekregen heeft. De heer Heerma van Voss: 90 pet., ja maar dat waren keien, maar wij kregen 80 pet. voor den aanleg met klinkers. De heer Van Dorst: Ik zou liever keien hebben dan klinkers. De heer Jac. Vos: De laatste tijd zijn de keien aanmer-z- j> k e 11 j k an klinkers. Er is een tijd geweest dat men fyKÏktrrift even voordeelig keien kon leggen als klinkers, terwijl nu de keien van eenigszins goede hoedanigheid heel wat/duur zijn dan klinkers. 7 L Z 13 VERGADERING VAN 28 OCTOBER 1921. De heer Kerstens: De menschen zullen allicht content zijn, als de weg maar verhard is, dat geef ik op een briefje. Nu is de toestand ondragelijk. De Voorzitter: Ik wil de vergadering pamens Burgemeester en Wethouders wel mededeelen, dat wij met veel aan drang bij de Provinciale Staten zullen komen om eene beslissing te nemen. Wij zullen zooveel mogelijk de zaak bespoedigen en indien de subsidie wordt toegestaan, hetzij dan 70, 80 of 90 pet., zullen wij de zaak onmiddellijk in den Raad brengen en zoo kan het gebeuren, dat, wanneer misschien de keien of klinkers beduidend lager zijn, toch aan het belang van de streek kan worden tegemoetgeko men. Kan de Raad zich hiermede vereenigen? Dan stel ik voor het request voorloopig voor kennisgeving aan te nemen. De heer Kerstens: Kan er nu alvast geen post op de begrooting voor 1922 uitgetrokken worden voor aanleg van dien weg? Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten het request van Ant. Uitdehaag e.a. voorloopig voor ken nisgeving aan te nemen. XI. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wij ziging van het besluit tot toekenning van voorschot en 'bijdrage aan de bouwvereeniging „Ons Ideaal" alhier. De Voorzitter: Mijne Heeren. De stukken hebben ter visie gelegen, dus de leden zijn op de hoogte van hetgeen hier wordt voorgesteld. De heer Heerma van Voss: Mijne Heeren. Het besluit, dat U in ontwerp toegezonden is, is hetzelfde als het be sluit, dat de Raad 19 April reeds genomen heeft voor de bouwvereenigingen. Zoo zal ook voor de bouwstichting „St. Joseph", die met het volgende blok komt, eenzelfde besluit moeten worden genomen. Alleen hebben Burge meester en Wethouders gemeend aan het besluit nog een paar toevoegingen te moeten doen, die eigenlijk alleen maar betreffen de controle vanwege het Dagelijksch Bestuur, ml.: lo. de controle op de handelingen der vereeniging ge schiedt vanwege Burgemeester en Wethouders door een commissaris en een' commissaris-plaatsvervanger, daartoe door hen aangewezen en voorts door personen, aan te wijzen door Burgemeester en Wethouders of door bedoelde com missarissen; deze commissaris en commissaris-plaatsvervan ger hebben toegang tot de vergaderingen van het Bestuur en van de leden der vereeniging, waartoe zij steeds moeten worden uitgenoodigd; 2o. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zoo dik wijls zij dit noodig oordeelen, hetzij in persoon, hetzij door den zoo juist bedoelden commissaris en com missaris-plaatsvervanger, hetzij door één of meer door hen aangewezen personen, inzage, afschrif ten of uittreksels te nemen van de boeken en bescheiden der vereeniging; het Bestuur der vereeniging is verplicht die boeken en bescheiden daartoe op eerste schriftelijke aanvrage van Burgemeester en Wethouders op door dezen aan te geven plaats en tijd beschikbaar te stellen. Het Be stuur is voorts gehouden aan Burgemeester en Wethouders aan den bovengenoemden commissaris, aan den bovenge- noemden commissaris-plaatsvervanger en aan bovengenoem de personen alle door hen verlangde inlichtingen te ver strekken of te doen verstrekken. Dit zijn de bijvoegingen, die het Dagelijksch Bestuur in het belang van een goede controle bij de voorwaarden stelt, en ik geloof, dat daartegen geen bezwaar zal zijn. Dan de groote wijziging: In de exploitatie komt eene wijziging; voortaan zal de grond niet aan de bouwvereeni gingen worden verkocht, maar in erfpacht gegeven worden. In de exploitatie-rekening komt dan in plaats van f 3-50 per M2 voor aankoop van grond, 21V2 cent per M2 voor erfpacht van grond. De heer Geerssen: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben na tuurlijk niet tegen strengere controle, maar ik zou U willen vragen of bij de bouwvereeniging ,,St. Benedictus" ook de zelfde controle heeft bestaan als nu zal geschieden? De heer Heerma van Voss: Hoe langer iemand in iets werkt, des te wijzer wordt hij daarin, niet waar? Er zijn nu twee vereenigingen, die bouwen, en door berekening en door ondervinding zijn Burgemeester en Wethouders tot de conclusie gekomen, dat het wenschelijk is, dat het gemeentebestuur meer toezicht krijgt. Dat is niet speciaal voor deze vereeniging, dat geldt voortaan voor alle ver eenigingen die bouwen. Misschien komt er den volgenden keer weer wel iets bij. Wanneer wij de wenschelijkheid inzien van nadere bepalingen ter controle, dan zeggen wij, wanneer er nu weer vereenigingen om bouwvoorschotten komen, dan doen wij die nadere bepalingen er nog bij. U moet dat niet opvatten alsof dat tegen eene bepaalde vereeniging gebeurt. De heer Geerssen: Het was maar eene vraag of het bij „St. Benedictus" ook gebeurd is. Ik ga er mede accoord om strengere controle uit te oefenen; daar heb ik niets tegen. De heer Heerma van Voss: Dat kon niet; het waren de zelfde voorwaarden voor alle drie de vereenigingen. Wij hebben de voorwaarden nog eens herzien en nu hebben wij gezien, dat er dit nog bijgevoegd kon worden. Daar zit niets anders tusschen. De Voorzitter: Verlangt nog een der leden het woord omtrent deze zaak? Niemand? Dan stel ik voor het be sluit te nemen, dat in concept voor U heeft ter visie gelegen. Verlangt een der leden stemming over dit besluit? Zonder hoofdelijke stemming wordt het volgende be sluit genomen: De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen; Gezien de adressen dd. 7 April 1921 en d.d. 24 October 1921 van het Bestuur der Bouwvereeniging „Ons Ideaal", ge vestigd te Roosendaal, bij Koninklijk besluit van 26 Novem ber 1919, No. 59, toegelaten als instelling uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam, houdende verzoek om een voorschot uit de gemeentekas van ten hoogste f 200.000.—, voor den bouw van veertig (40) arbeiderswoningen, alsmede om eene jaarlijksche bij drage in de betaling van de annuiteit; Gelet op het advies van de Gezondheidscommissie, ge zeteld te Roosendaal, d.d. 13 April 1921, No. 1544; Overwegende, dat aan woningen, als genoemde instel ling zich voorstelt te bouwen, in de gemeente inderdaad groote behoefte bestaat en dat binnen afzienbaren tijd niet is te verwachten, dat van particuliere zijde in, deze be hoefte zal worden voorzien Request A. Uitdehaag e.a. om verharding Rietgoorsche straat c.a. 2>e*/, Request A. Uitdehaag e.a. om verharding Rietgoorsche straat c.a. Verstrekken bouwvoorschot en bijdrage aan Bouwvereeniging „Ons Ideaal"

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1921 | | pagina 63