10 VERGADERING VAN 19 APRIL 1921. De VOORZITTER: Mijne Heeren- Namens Burge meester en Wethouders stel ik U thans voor te besluiten tot het aanvragen en aanvaarden van ten voorschot uit s Rijks kas van f 16-325in de verharding en riolee ring van de Wilhelminastraat en de Emmastraat, zulks voor den bouw van de bereids door de Bouwvereeniging „St- Benedictus" aan die straten gestichte woningen. Verlangt een der leden stemming omtrent het daartoe in concept voor U ter visie gelegde besluit? Zonder hoofdelijke stemming wordt het volgende be sluit genomen: De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen; Overwegende, dat voor den bouw van 66 arbeiderswo ningen aan de Wilhelminastraat en de Emmastraat door de R. K, Bouwvereeniging v-St. Ben,edictus" te Roosen daal, waarvoor bij Koninklijk besluit van 14 October 1920, No. 64, voorschotten uit 's Rijks kas zijn verleend, ver harding en rioleering van die straten noodig is; Gezien het advies van de Gezondheidscommissie, geze teld te Roosendaal, d.d. 20 December 1919, No. 1458; Gelet op artikel 33 der Woningwet; BESLUIT voor de verharding en rioleering van bovengenoemde straten aan te vragen en te aanvaarden een voorschot uit s Rijks kas vati zestien duizend drie honderd vijf en twintig gulden 16.325. Gedaan in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Roosendaal en Nispen, den 19den April 1921. De Secretaris. De Voorzitter, A. A- RADEMAKERS- AUG- COENEN- De VOORZITTER: Mijne Heeren- Dan heb ik nog namens Burgemeester en Wethouders de vergadering voor te stellen te besluiten om ten behoeve van den bouw van 66 arbeiderswoningen door de Bouwvereeniging ,,St- Benedictus aan de Wilhelminastraat en de Emmastraat een verhooging van het voor den aankoop van den voor die woningen bestemden grond aan te vragen tot een be drag van 7000aangezien het uit 's Rijks kas voor dien grondaankoop verleende voorschot ontoereikend zal zijn. Verlangt een der leden stemming over het concept besluit, dat daartoe voor U heeft ter visie gelegen- Zonder hoofdelijke stemming wordt het volgende be sluit vastgesteld.' De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen; Overwegende, dat het bij Koninklijk besluit van 14 Oc tober 1920, No. 64, verleende voorschot uit 's Rijks kas ad een en veertig duizend vijf honderd gulden (7 41.500.-) voor het verkrijgen van bouwterrein ten behoeve van den bouw van 66 arbeiderswoningen door de R, K. Bouwver eeniging ,,St, Benedictus" te Roosendaal, daartoe niet toe reikend zal zijn; Gezien het advies der Gezondheidscommissie, gezeteld te Roosendaal d.d. 20 December 1919, No. 1458 Gelet op artikel 33 der Woningwet; BESLUIT ten behoeve van dien woningbouw eene verhooging van bovengenoemd voorschot voor grondaankoop van zeven duizend (ƒ7000.—) aan te vragen. Gedaan in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Roosendaal en Nispen, den 19den April 1921, De Secretaris, De Voorzitter, A. A- RADEMAKERS. AUG- COENEN- 4II. Voorstel tot het bouwen van noodwoningen. De VOORZITTER: Mijne Heeren- Namens Burge meester en Wethouders heb ik het voorstel te doen het Dagelijksch Bestuur te machtigen, teneinde in den wo ningnood voor de mindere klassen te voorzien, zes hou ten noodwoningen te bouwen, welke noodwoningen wor den geacht te zullen kosten een bedrag van 8500 Burgemeester en Wethouders doen U dit voorstel, omdat zij meenen, dat de noodzakelijkheid voorschrijft, er voor te zorgen, dat niemand dakloos zij. Verlaagt omjtrent dit punt der 'agenda een der leden het woord? Verlangt een der leden stemming over het voorstel van Burgemeester en Wethouders of over het daarmede verband houdende besluit tot wijziging der begrooting 1921, zooals dat voor U heeft ter visie1 tfe legen? s Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot den bouw van zes noodwoningen aangenomen en het volgende be sluit vastgesteld.' De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen; Gezien zijn besluit d.d. heden tot het bouwen van zes noodwoningen Gelet op artikel 213 der gemeentewet; BESLUIT in de begrooting van ontvangsten en uitgaven dier ge meente voor het dienstjaar 1921 de volgende wijzigingen aan te brengen:' a. Aan de begrooting van uitgaven wordt toegevoegd de volgend'1 post: Hoofdstuk XVI, art. 13g: „Kosten van het stichten van noodwoningen" f 8500. b. De post onder Hoofdstuk' VII, art. 3 der Ontvangsten „Opbrengst van geldleeningen voor buitengewone uitgaven" wordt verhoogd met f 8500.—. Gedaan in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Roosendaal en Nispen, den 19den April 1921. De Secretaris, De Voorzitter, A. A. RADEMAKERS. AUG. COENEN. VIII. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om trent den bouw van middenstandswoningen. De VOORZITTER: Mijne Heeren- Bij de behandeling van punt 6 is bereids mef een enkel woord over den bouw li VERGADERING VAN 19 APRIL 1921. van middenstandswoningen gesproken- Burgemeester en Wethouders doen U geen voorstel om te besluiten tot de oprichting van middenstandswoningen direct over te gaan. Zij meenen U alleen te moeten mededeelen, dat, wanneer aan de bouwvereeniging „Eigen Haard", die zich hier ge- gestigd heeft, het gevraagde voorschot voor den bouw van 19 woningen aan den Boelevard en 16 woningen aan de toekomstige Rozestraat wordt toegekend, de huur van die woningen zal hebben te bedragen voor sommige 600en voor andere 670Sommige der ontwor pen woningen zijn met, de andere zonder verdieping- Vol gens de teekening maken de woningen weinig verschil uit met de woningen, die thans door de drie bouwvereenigin- gen aan ons zijn voorgelegd en waarvoor U een crediet heeft toegestaan. Burgemeester en Wethouders meenen dan ook geheel de beslissing aan U te moeten overlaten en gezien Uwe zoo juist genomen beslissing, vrees ik, dat het verzoek van „Eigen Haard" zeker wel in het gedrang zal komen- De heer VERHEI JEN: Mijnheer de Voorzitter- Nu wij geen voorstel van Burgemeester en Wethouders krijgen om op het verzoek van „Eigen Haard" eene gunstige be slissing te nemen, ben ik natuurlijk nog huiveriger om een dergtlijk voorste, te doen, want ik kan mij niet indenken dat de middenstanlswoningen, zooals zij zijn ontworpen en eene huur moeten opbrengen van f 600 en f 670, ook in de toekomst bewoners zullen vinden en daarom, Mijnheer de Voorzitter, wil het mij voorkomen, dat, waar wij de behulpzame hand moeten bieden dat eischt hier in dit geval de sociale rechtvaardigheid wij dit op eene an dere wijze moeten doen dan van ons wordt gevraagd- Ik zou daarom willen voorstellen aan „Eigen Haard" te berichten, dat de Raad zijne behulpzame hand wil bieden, maar niet in den vorm zooals zij vraagt, doch dat wij be reid zijn de vereeniging te steunen en onze medewerking toe te zeggen op de wijze, zooals in de laatste circulaire van het Departement van Arbeid is omschreven om tot den bouw van middenstandswoningen te geraken. Ik ben vol komen bereid, mijne medewerking te verleenen, om de vereeniging te helpen tot het verkrijgen van een bouw- voorschot, dat door genoemd Departement op 't oogenblik wordt gegeven, en dat wanneer de aanvrage voor 1 Mei ^er bedraagt tot een maximum van J 2000— en om dan hypothecair crediet ten laste van het Rijk te verleenen- Op deze wijze zou ik medewerking willen verleenen De VOORZITTER: Dan had het voorstel bij den Raad moeten zijn ingekomen vóór 17 Maart. De vereeniging mag precies bouwen gelijk iedere particuliere bouwer, maar nu vraagt zij in eenen keer het crediet voor 35 woningen en nu zijn Burgemeester en Wethouders een beetje huiverig om dat te verleenen ,en zij wenschen daarin de meening van den Raad te kennen, omdat die woningen volgens hunne berekening in de toekomst zullen hebben op te brengen J 600 a 670- Dat is het eenige bezwaar, dat Burgemeester en Wethouders hebben- De Raad heeft het Dagelijksch Bestuur gemachtigd crediet te verleenen SehndT e" Vfethouders hebben daar ook bereids gebruik van gemaakt; een achttal aanvragen is reeds door hen ingezonden ter goedkeuring. De vereeniging kan niet anders doen dan elke particuliere bouwer kan doen. De heer VERHEIJEN: Zij zeggen toch uitdrukkelijk in hun request, dat zij geen enkele risico aanvaarden- De Raad neemt alleen op zich de garantie voor de hypotheek en die bedraagt niet het volle bedrag van den bouw. Dan moeten zij de risico van de rest dragen. De VOORZITTER: Dat is het juist wat Burgemeester en Wethouders huiverig maakt om het te doen, omdat ook 2Ü zeggen, dat een huurprijs van f600 a f670 hoog is. De heer VERHEIJEN: Ik zou niet verder wenschen te gaan dan de voorschriften van het Departement van Arbeid mogelijk maken- De heer HEERMA VAN VOSS: Mijnheer de Voorzit ter. Op de bezwaren van den heer Verheijen wil ik gaarne even antwoorden. Natuurlijk bouwt de vereeniging onder de voorwaarden, zooals die door den Minister zijn bekend gemaakt, dat is met een premie van f 20 per vierkanten Meter met een maximum van J 2000 per woning, maar juist om reden, dat die voorwaarden met ingang van 1 Mei gewijzigd worden en dan de premie per vierkanten Meter maar f 17 en het maximum f 1700 per woning zullen bedragen, ter wijl ook de hypotheek, die gegeven wordt, na 1 Mei wordt verminderd van negentig tot tachtig procent, is het noodig dat heden eene beslissing daarover wordt genomen- Volgens de exploitatierekening, die de vereeniging ge maakt heeft, is de huurprijs van elke woning zoo hoog, dat de gemeente er zal moeten bijleggen- Men kan even min van eene vereeniging, die zich ten doel stelt midden standswoningen te bouwen als van eene vereeniging, die zich ten doel stelt werkmanswoningen te bouwen, verlan gen, dat zij persoonlijk dat risico draagt en evengoed als bij de werkmanswoningen heeft die vereeniging gevraagd dat de gemeente de risico van het tekort op zich zal nemen' Wij stellen ons voor, dat de vereeniging van de 16 wo ningen, die werden ontworpen aan de Burgerhoutsche straat en waarvoor een huur van 670.zal moeten bedongen worden, enkel en alleen om de kosten te dekken en van de 19 woningen aan den Boulevard, die een huur zullen moeten opbrengen van f 600niet die huur zal kunnen ons zeker wel voorstellen, dat dit tekort voor iederen eeniging vraagt nu juist om dat tekort te dekken en wij kunnen ons zeker wel voorstellen, dat dit tekort voor iederen blok huizen een f 3500 en 4000 zal zijn- Dus die zeven a acht duizend gulden per jaar zijn als tekort te achten; dat moet de Raad goed weten vpór hij deze beslissing neemt. Dan veronderstelt de vereeniging, dat zij zonder verlies kan werken. Mijnheer de Voorzitter- Ik wil nog even rechtzetten wat daar straks bij het begin is vermeld- Er is daar straks ge zegd, toen wij het over de werkmanswoningen hadden, over den bouw van 279 werkmanswoningen, hetgeen de Raad tot onze groote spijt ni'ejf heeft aangenomen, dat het verhes f 21000 per jaar bedroeg- Dat is niet zoo Mijnheer de Voorzitter, dat is f16000.—. Onder het be drag van 21000is ook het verlies op de midden- standswoningen begrepen- Aanvragen voorschot voor verharding en rioleering Wilhelminastraat en Emmastraat. Aanvragen suppletoir voorschot voor grondaankoop voor woningbouw door „St. Benedictus". Bouwen van noodwoningen. Voorstel tot bouwen middenstandswoningen. Voorstel omtrent den bouw van middenstandswoningen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1921 | | pagina 13