VERGADERING VAN 30 JANUARI 1920. De brieven sub 3, 4 en 5 worden voor kennisgeving aange nomen. 6°. Request van Ant. van Oers, houdende verzoek om aankoop van een stukje gemeentegrond. Besloten wordt dit request ter fine van advies in handen te stellen van de Commissie van Openbare Werken. 7°. Brief van A. J. Bastiaansen, houdende mededeeling, dat hij tot zijn spijt genoodzaakt is zijn benoeming tot onder wijzer te Nispen niet aan te nemen. De Voorzitter deelt mede, dat de bijzondere omstandig heden in het schrijven genoemd hierin bestaan, dat de be noemde in Nispen geen kosthuis kon krijgen. Het spijt spreker, dat in Nispen zoo weinig gelegenheid is om pension te krijgen; misschien ook heeft het bezoek aan Nispen hem de overtuiging gegeven, dat hij beter in zijne tegenwoordige standplaats kon blijven. Het schrijven van den heer Bastiaansen wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter wenscht alvorens de vergadering te sluiten, ter vermijding van mogelijk meeningsverschil nog nadere toelichting van den Raad te ontvangen omtrent de beslis sing over punt IV der agenda genomen. Aangenomen is, dat de ambtenaren, beambten en werk lieden zullen genieten 10 van hunne jaarwedde als woning toelage en 5 hunner jaarwedde als kindertoelage met de bepaling, dat de jaarwedden niet mogen verminderen. Spreker vraagt, of dit nu zoo is te verstaan, dat de woning en de kindertoelage ieder afzonderlijk niet mogen vermin deren of dat op de totale belooning niet mag worden te kort gekomen. Het laatste zou de berekening voor Burge meester en Wethouders vrij moeilijk maken. Besloten wordt, dat geen enkel ambtenaar, beambte of werkman, noch in woningtoelage, noch in kindertoelage door de gevallen beslissing mag achteruitgaan. Bij de rondvraag zegt: De heer Steyaard, dat hij ongeveer zes weken geleden een verzoek heeft gericht tot het Dagelij ksch Bestuur om inzage van de geheime notulen der vergadering van 30 Augus tus 1919. Spreker zou graag zien, dat die geheime notulen thans werden voorgelezen. De Voorzitter geeft den heer Steyaard in overweging een voorstel te doen om in comité-generaal over te gaan; wan neer de Raad daarop ingaat, kunnen hem de geheime notulen met goedvinden van den Raad worden voorgelezen. Het voorstel om in comité generaal over te gaan, wordt niet voldoende ondersteund en kan derhalve geen punt van behandeling uitmaken. De heer Raats herinnert er aan, dat hij in een van de vorige vergaderingen er op heeft aangedrongen, dat inwoners dezer gemeente, vooral industriëelen, voor de door de gemeente uit te voeren werken in aanmerking zouden komen, waarop door Burgemeester en Wethouders werd verklaard, dat daar ten allen tijde rekening mede zou worden gehouden. Het spijt spreker, in verband ook met het vraagstuk der werkverschaffing, den laatsten tijd te hebben moeten con- stateeren, dat zulks niet het geval is. Zoowel de aanleg van de centrale verwarming in het gebouw voor den Raad van Arbeid als in school D is geschied door firma's niet ter plaatse gevestigd. Spreker betreurt, dat, waar door den Raad van den eenen kant wordt getracht de werkeloosheid te bestrijden, het Gemeentebestuur hier van den anderen kant niet dé helpende hand biedt. Dit is nog bij de centrale verwarming van school D uitgekomen; een der industriëelen werd in ver band hiermede eenige jaren geleden om prijsopgave gevraagd, doch nadien werd hem absoluut niets meer medegedeeld; alleen moet hij nu en dan kleine karweitjes opknappen, die de aanlegger niet direct kan doen. Dat is eene houding^ zegt spreker, die niet is te rechtvaardigen. Theorie moet met de practijk hand in hand gaan, en spreker gelooft, dat wanneer dit wordt toegepast, het Dagelijksch Be stuur eene andere richting moet inslaan. Dan moet de belasting betalende burgerij, vooral de industrie, die toch al niet te veel gesteund wordt door het Gemeentebestuur, in de gelegen heid worden gesteld de in de gemeente noodige werken uit te voeren. De industrie moet gesteund worden; wanneer dit niet ge schiedt, zullen industrieelen, die in andere plaatsen terreinen kunnen krijgen, aan die plaatsen de voorkeur geven. Dat is een groote schadepost voor de gemeente zelf, er is hier gezegd, dat te veel belasting moet worden betaald, tenminste dat verhooging der loonen van het gemeentepersoneel de be lastingbetalende burgerij te veel zou drukken, maar is het vertrek van sommige industriëen als b.v. Jager Co., die een heel bedrag in de plaatselijke belasting had bij te dragen, daarvan niet een groote factor? Wij zien, zegt spreker, dat de bedrijven van gemeentewege niet alle mogelijke steun wordt verleend, vooral niet aan bedrijven, die hier nog gevestigd kunnen worden. Spreker heeft hier op het oog de voormalige groentendrogerij aan den Havendijk, waarin misschien binnen korten "tijd een jamfabriek zal worden gevestigd. De weg, die naar deze fa briek leidt, is absoluut niet in ordeer is voor deze industrie hoegenaamd niet door te komen om hare producten naar behooren te vervoeren. Spreker meent op deze toestanden te moeten wijzen en hoopt, dat daarin verandering zal komen. De Voorzitter antwoordt, dat hij op een en ander niet direct een volledig antwoord kan geven; doch hij gelooft, dat de heer Raats het Gemeentebestuur verschillende zaken heeft aangewreven, die hij niet kan bewijzen, en dat de Commissie van Openbare Werken een en ander in studie zal nemen en den Raad later zal mededeelen, wat eigenlijk tot de waarheid en wat tot beschuldiging behoort. Men moet het Gemeentebestuur niet alles zoo maar aanwrijven! Wanneer hulp gevraagd is en die is geweigerd, dan is het spreker met den heer Raats eens; maar wanneer die hulp niet gevraagd is, kan men zich aan geene weigering schuldig maken. Hierna wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Ter voldoening aan artikel twaalf van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad zijn voren staande notulen na de goedkeuring door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den '-yVicw negentienhonderd en twintig door ons onderteekend. De Secretaris De Voorzitter Mededeeling van ingekomen stukken. Rondvraag. (Verzoek van den heer Steyaard om inzage der geheime notulen van 30 Augustus 1919. Aanmerking van den heer Raats op het onthouden van steun aan de in de gemeente gevestigde industrieën.) O— G— t

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1920 | | pagina 9