34 VERGADERING VAN 28 DECEMBER 1920. Mededeeling van ingekomen stukken. Comité-generaal. Sluiting. 11. Besluit van den Commissaris der Koningin d.d. 15 December 1920 tot benoeming C- W -Bennaars tot lid van het College van Zetters. De VOORZITTER: Ik verzoek den Secretaris daarvan voorlezing te willen geven. Na voorlezing door den Secretaris wordt dit stuk op voorstel van den Voorzitter voor kennisgeving aangenomen. 12- Verzoek van J. A. Verhoeven te Nispen d.d- 26 No vember 1920 om medewerking ter verkrijging van afpaling van door hem gekochten grond. De VOORZITTER: Ik verzoek den Secretaris van dit adres voorlezing te willen geven. Na de voorlezing door den Secretaris zegt De VOORZITTER: Mijnheeren. Namens Burgemeester en Wethouders kan ik mededeelen, dat, hetgeen Verhoe ven vraagt, niet op den weg ligt van den Gemeenteraad om daarop in te gaan- Verhoeven heeft eene koopacte- Op de koopacte kan Verhoeven die afpaling doen geschieden als daarin is vermeld. Daar behoeft de gemeente niet ver der op in te gaan. Ik stel voor in dezen geest aan Verhoeven te berichten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten- De VOORZITTER: Mijne Heeren- Ik stel thans voor in comité-generaal over te gaan ter behandeling van de door de Commissie aan ons voorgelegde reclames hoofdelijken omslag. Heeft geen der leden daartegen bezwaar? Dan schors ik de openbare zitting. Na de heropening der vergadering zegt De VOORZITTER: Verlangt thans in deze vergadering nog een der leden het woord? Niemand meer het woord verlangende, sluit ik deze ver gadering- Ter voldoening aan artikel twaalf van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad zijn vorenstaande notulen na de goedkeuring door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den /fcy/S negentienhonderd een en twintig door ons onderteekend. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1920 | | pagina 70