I m i li i li 8E VERGADERING. Vergadering Tan Donderdag, 28 October 1920. I lil I iliil i r 1 1 VERGADERING V. Onderwerpen Bijeenroepingsuur 9 uur des voormiddags. Onderwerpen ter behandeling: 1. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering- 2- Brief van Gedeputeerde Staten omtrent de rege ling van het presentiegeld voor de leden van den Raad- 3. Verzoek van de afdeeling Roosendaal van den R. K. Boerenbond om medewerking ter verkrijging eener betere regeling voor de postbestelling. 4. Ver zoek van den heer A. Heerma van Voss om ontslag als voorzitter en lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs- 5. Verzoek van de R- K- Ver- eeniging tot veredeling van het geitenras te Nispen om eene subsidie. 6. Verzoek van de R. K. Geitenfok- vereemging te Roosendaal om eene subsidie voor het jaar 1921. 7. Verzoek van de „Unie" en andere ver- eenigingen, alhier, tot verkrijging van eene andere toe passing der belasting op openbare vermakelijkheden 8- Verzoek van den Zeereerwaarden heer J. van Spaan donk, Pastoor te Nispen, namens eene Commissie, om medewerking ter verkrijging eener los- en laadplaats te Nispen aan de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen- - 9. Verzoek van aen heer J. H. H. Grooten, om ontslag als hoofd van de school in de Burgerhoutsche straat al hier, 10. Verzoek van de Directeuren der Patrona ten van „St- Jan en ,,St. Antonius van Padua" alhier om eene subsidie voor het jaar 1921- 11- Verzoek van bewoners van de Burgerhoutsche straat om aanleg van de waterleiding in die straat. 12. Verzoek van den R. K. Vrouwenbond alhier om eene subsidie voor de te houden moedercursussen. 13. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verlenging van den termijn voor het geven van herhalingsonderwijs. 14- Verzoek van de Vereeniging R- K- Nijverheidsonderwijs voor Roosendaal en omstreken om: a. eene subsidie in de exploitatiekosten der nijverheidsschool; b. overne ming door de vereeniging van de gemeentelijke burger avondschool; c. aankoop van grond voor den bouw der school. 15. Brief van de heeren Valkenburg en Raats, leden van den Raad- omtrent de oprichting der R- K. Nijverheidsschool. 16. Beantwoording der interpel latie van den heer Steyaard, lid van den Raad, omtrent de uitvoering van de jaarwedde-regeling van het ge meente-personeel. 17, Benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur. 18. Benoeming van een voor zitter van het Burgerlijk Armbestuur. 19- Vaststel ling van eene verordening ingevolge artikel 6 der Wa renwet. 20. Voorstel van de heeren J. Verheyen e.a,, leden van den Raad, tot schrapping van artikel 30 der 28 OCTOBER 1920. behandeling. jaarwedderegeling van het secretarie-personeel. 21- Verzoek van de heeren H, Schoonheijt en J. Raaymaa- kers om toestemming tot het behouden van bijbetrek kingen- 22. Beslissing omtrent toepassing van artikel 4, tweede lid, der Drankwet. 23. Aanbieding van grond voor den bouw van woningen door P. van Deur- sen, alhier. 24- Verzoek van de R. K- Werkliedenver- eeniging „St. Willibrordus" alhier om een subsidie voor de te houden ontwikkelingscursussen- 25. Voor stel van de heeren Konings e.a., leden van den Raad, met betrekking tot de trottoirbestrating in de Molen straat. 26. Benoeming van een leeraar in de wiskunde en. van een leeraar in de electrotechniek aan de burger avondschool- 27. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot aankoop van eene woning te Nispen. 28. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de begroeting 1920. 29- Voorstel van Burgemee ster en Wethouders tot het aangaan van eene geldlee- ning voor buitengewone werken. 30. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van eene tijdelijke geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. 31- Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot verdeeling van den grond voor de bouwvereeni- gmgen. 32- Verzoek van de Woningbouwvereeniging „Ons Ideaal" om aankoop van grond voor den bouw van 100 arbeiderswoningen. 33. Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot vaststelling eener veror dening ter instelling van duurtecommissiën- 34. Cir culaire van de Commissie in zake de instelling van een intercommunaal kindertoeslagfonds met verzoek om medewerking. 35. Benoeming van leden van de Com missie tot behandeling van reclames hoofdelijken om slag- 36. Brief van Gedeputeerde Staten betreffende de instelling van eene weekmarkt te Steenbergen- 37. Aanbieding van de begrooting 1921 der gemeente en gemeente-instellingen. 38. Aanbieding van de reke ning 1919 der gemeente en gemeente-instellingen 39. Behandeling van reclames hoofdelijken omslag. 40- Mededeeling van ingekomen stukken- VOORZITTER: de Burgemeester, de heer A L- G H M. COENEN. Aanwezig met den Voorzitter: de heeren A. W- Braat, en A- Heerma van Voss, wethouders en de heeren J, A. Voeten, P. J- Raats, C. A. Valkenburg, J, Verheijen, A- B. K. Steyaard, F. Geerssen, Chr- Kerstens, P. C. M. Ko nings, Jac- Vos, A. A. Jongeneelen, A. F. Vos en G- A. van Dorst, leden. Afwezig de heer K. F. W- M. van Wely. SECRETARIS: de heer A. A. RADEMAKERS- %,yPORZITTERMijne heeren- Van den heer K- van Wely is bericht ingekomen dat deze tot zijn spijt we gens uitstedigheid verhinderd is de vergadering bij te wonen. iiiii

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1920 | | pagina 37