10 VERGADERING VAN 29 MEI 1920. Besluit tot toekenning van subsidie aan J. B. van Limbergen voor de bad- en zweminrichting. Mededeeling van ingekomen stukken. Mededeeling van het bepaalde bij artikel 4, tweede lid der Drankwet. toegekende subsidie te laag is, zoodat geen redenen voor verhooging van gemeld subsidie aanwezig zijn, terwijl voorshands het verleend subsidie hoog genoeg mag heeten: HEEFT BESLOTEN: aan J. B. van Limbergen voornoemd voor het loopende jaar een subsidie te verleenen van zestig gulden 60. per maand voor de vier zomermaanden van 15 Mei15 September, onder voorwaarde, dat door adressant aan alle on- en minvermogenden gelegenheid tot zwemmen zal worden gegeven gedurende twee namiddagen in de week, waaronder die van Woensdag, en wel telkens van een tot acht uur. Gedaan ter openbare vergadering van den Raad der gemeente Roosendaal en Nispen, den 29sten Mei 1920. De Secretaris, De Voorzitter, A. A. RADEMAKERS. AUG. COENEN. VII. Mededeeling van ingekomen stukken. De VOORZITTER deelt mede, dat zijn ingekomen 1. Brief van den Particulier Secretaris van H. M. de Ko ningin, d.d. 5 Mei 1920, houdende dankbetuiging voor de H. K. H. Prinses Juliana aangeboden gelukwenschen. Op verzoek van de Voorzitter geeft de secretaris voor lezing van het schrijven, waarna het voor kennisgeving wordt aangenomen. 2. Request van M. de Bruyn, landbouwer alhier, tot aan koop van grond. Dit request is ingevolge artikel 50 van het reglement van Orde in handen gesteld van de Commissie voor Open bare werken. 3. Circulaire van den Nederlandschen Bond van Ge meente-ambtenaren omtrent verhooging gemeentepensi oenen. Naar aanleiding van de reeds hieromtrent gevallen be slissing wordt deze circulaire op voorstel van den Voor zitter voor kennisgeving aangenomen. 4. Circulaire van Burgemeester en Wethouders van Oud- Beyerland, d.d. 21 April 1920, houdende mededeeling van door den Raad dier gemeente a'angenomen motie in zake wenschelijkheid reorganisatie politie. Op verzoek van den Voorzitter geeft de secretaris hier van voorlezing, waarna de circulaire voor kennisgeving wordt aangenomen. 5. Verzoek van het Bestuur van „De Hanze" d.d. 19 Mei 1920, om uitstel van betaling hoofdelijken omslag voor minder kapitaalkrachtige leden. Op verzoek van den Voorzitter geeft de secretaris voor lezing van dit verzoek. Na voorlezing zegt De VOORZITTER, dat Burgemeester en Wethouders niet anders kunnen voorstellen dan dit verzoek voor ken nisgeving aan te nemen, daar door inwilliging van het ver zoek zoude worden afgeweken van de verordening op de invordering van den hoofdelijken omslag, hetgeen niet mogelijk is zonder eerst op de verordening op de heffing opnieuw de Koninklijke goedkeuring te vragen. Burgemeester en Wethouders, zoo zegt spreker, zijn echter wel geneigd, indien hun daartoe een verzoek wordt gedaan, bij het doen uitreiken der dwangbevelen rekening te houden met den financieelen toestand der belastingbetalers, voor zoover hun dit billijk voorkomt en zulks met het oog op de behoefte aan gemeentelijke mid delen met het regelmatig functioneeren der gemeentekas is overeen te brengen. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet houders wordt het verzoek zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 6. Brief van den heer Steyaard d.d. 29 Februari 1920 om trent aankoop van ruwe katoen met advies der Levens middelencommissie. De Secretaris geeft op verzoek van den Voorzitter voor lezing van het advies der Levensmiddelencommissie, Daar hierin duidelijk wordt uiteengezet, dat het niet wensche- lijk is tot aankoop van ruwe katoen over te gaan, stelt de Voorzitter voor het verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. Verder deelt de Voorzitter nog het volgende mede: Burgemeester en Wethouders meenen den Raad niet de volgende mededeeling te mogen onthouden: Krachtens artikel 4, tweede lid, van de Drankwet kan door H. M. de Koningin in het loopende jaar 1920 op voorstel van den gemeenteraad, Gedeputeerde Staten gehoord, 1. voor eene gemeente eene verlaging van het maximum aantal drankwetvergunningen worden vastgesteld, 2o. worden bepaald, dat voor zoover het onze gemeente betreft, door Burgemeester en Wethouders geene tapver- gunningen of geene tap- en slijtvergunningen meer mo gen worden verleend, 3o. worden bepaald, dat, voor zoover het onze gemeente betreft, alle door Burgemeester en Wethouders na 1 Mei 1904 verleende tap- of vtap- en slijtvergunningen vervallen en nieuwe vergunningen niet meer mogen Verleend worden. Een besluit, als bedoeld sub 1 of 2 treedt in werking op 1 Januari, een besluit als sub 3 treedt in werking op 1 Mei van het jaar, volgende op dat, waarin het is geno men. Het is geldig voor ten minste vijf jaren en kan tel kens om de vijf jaren op voorstel van den Gemeenteraad Gedeputeerde Staten gehoord, worden ingetrokken of voor ten minste gelijken termijn gewijzigd. Burgemeester en Wethouders doen den Raad deze me dedeeling, omdat wanneer de Raad een voorstel in den geest als de drie hierboven bedoelde, aan H. M. de Ko ningin mocht willen doen, dat in het loopende jaar dient te geschieden. Burgemeester en Wethouders zelve wenschen den Raad in deze geen voorstel te doen. Zij wenschen de be- 11 VERGADERING Ontslagname van den He slissing daaromtrent geheel aan den Raad over te laten. Zij doen deze mededeeling dan ook alleen om ieder lid van den Raad in de gelegenheid te stellen deze aangele genheid a tete reposée te overwegen om eerst in de vol gende vergadering daaromtrent eene beslissing te nemen. In de volgende vergadering kunnen dus voorstellen in dezen geest worden gedaan, doch het zal spreker aange naam zijn,_ als deze tevoren schriftelijk aan hem worden ingezonden. De heer VALKENBURG dankt den Voorziter namens het drankbestrijdend gedeelte van Roosendaal voor deze mededeeling en zegt verder, dat het voor hem een eere plicht zal zijn in de volgende vergadering een voorstel hieromtrent te doen; tevens zal hij zorgen, dat dit voor stel tevoren schriftelijk bij het College van Burgemeester en Wethouders wordt ingediend. De VOORZITTER deelt verder mede, dat nog is inge komen een schrijven van den heer de Bruijn, waarbij hij mededeelt, dat hij zich verplicht gevoelt wegens drukke werkzaamheden ontslag te nemen als lid van den Raad. Op verzoek van den Voorzitter geeft de secretaris voor lezing van dit schrijven. Na voorlezing zegt De VOORZITTERdat het besluit van den heer de Bruijn dient te worden geëerbiedigd en dat hij namens den geheelen Raad meent te spreken, als hij den heer de Bruijn dank zegt voor het vele goede, dat hij in het be lang der gemeente heeft gedaan. Van de ontslagname zal hij kennis geven aan het centraal stembureau, dat daarna den opvolger van den heer de Bruijn zal aanwijzen. Bij de rondvraag zegt De heer RAATSdat door den R. K. Gildenbond eeni- gen tijd geleden een adres tot de Brandstoffencommissie is gericht met verzoek de cokes in het vervolg niet meer te verstrekken per H.L, doch per gewicht, daar in de eerste wijze van verstrekking eene groote onrechtvaar digheid schuilt, welke aanleiding heeft gegeven tot vele klachten. Naar aanleiding daarvan verzoekt spreker het Dagelijksch Bestuur te willen bewerkstelligen, dat de cokes voortaan per gewicht zal worden verstrekt. Op de tweede plaats verzoekt spreker te mogen verne men, hoe ver de onderhandelingen omtrent den aankoop van grond voor den woningbouw zijn gevorderd. ien slotte stelt spreker voor vanaf 1 Juni tot en met de maand September de vergaderingen van den Raad te beleggen des namiddags te half vijf of vijf uur, daar het voor vele leden bezwaarlijk is de vergaderingen 's mor gens bij te wonen, terwijl spreker uit de stenografische verslagen heeft gezien, dat den vorigen zomer ook ver schillende vergaderingen in den namiddag zijn gehouden. De heer VALKENBURG deelt mede, dat hem als lid AN 29 MEI 1920. de Bruyn. Rondvraag. van de Commissie voor onderzoek van reclames hoofde- lijken omslag is gebleken, dat 50% der requestranten ge heel onkundig is van den inhoud der belastingverordening en dat minstens de helft der bezwaarschriften ongegrond is. Om hieraan een einde te maken stelt spreker Burge meester en Wethouders voor een resumé van de verorde ning op de heffing en invordering van hoofdelijken om slag te doen publiceeren in de plaatselijke courant. De heer STEYAARD geeft den Raad in overweging deze bekendmaking niet te doen in de plaatselijke cou rant, daar deze door vele inwoners niet wordt gelezen, doch door aanplakking in verschillende straten. De VOORZITTER deelt mede, dat het in het geheel geen gewoonte is in den zomer vergaderingen in den na middag te beleggen, hoewel dit het vorige jaar wel eens gebeurd kan zijn. Immers in den namiddag schijnt de zon met volle kracht op de vergaderzaal, zoodat het er dan vreeselijk warm is. Evenwel wil hij bij wijze van proef wel eensjeene vergadering op het aangevraagde uur beleggen. Op het verzoek van den heer Valkenburg kan spreker geen afdoend antwoord geven, daar het doen van publi caties tot de competentie van het Dagelijksch Bestuur be hoort. Indien een der leden een categorisch voorstel doet, zijn Burgemeester en Wethouders, indien de Raad het voorstel aanneemt, tot uitvoering verplicht. Daar niemand een categorisch voorstel doet, geeft de Voorzitter het woord aan den heer Braat. De heer BRAA.T, Wethouder van bedrijven, zegt den heer Raats toe, dat hij zijn verzoek omtrent de verstrek king van cokes met den Directeur der bedrijven zal be spreken en dat zoo mogelijk aan zijn verzoek zal worden voldaan. De heer HEERMA VAN VOSS, Wethouder van Open bare Werken, deelt den heer Raats op zijne vraag be treffende den aankoop van grond voor woningbouw mede, dat Burgemeester en Wethouders gaarne meer spoed in deze hadden betracht, doch dat de ziekte van den Bur gemeester de onderhandelingen heeft vertraagd. De eigenaar van den grond, met wien reeds is geconfereerd, heeft toegezegd nog deze week eene definitieve prijsop gave te doen .Burgemeester en Wethouders zullen de aangelegenheid in hunne eerste vergadering bespreken en haar ter beslissing aan den Raad voorleggen in de eerst volgende vergadering. Daar niemand meer het woord verlangt, wordt op voor stel van den Voorzitter in comité generaal overgegaan tot behandeling van de reclames hoofdelijken omslag. Na heropening der openbare vergadering wordt deze wederom onmiddellijk door den Voorzitter gesloten, daar geen der leden meer het woord verlangt en de punten der agenda zijn afgehandeld. :cretaris, Ter voldoening aan artikel twaalf van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad zijn vorenstaande notulen na de goedkeuring door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den negentienhonderd en twintig door ons onderteekend. De Voorzitter, ROOSENDAAL

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1920 | | pagina 26