'ii 11E VERGADERING. VERGADERING VAN 17 DECEMBER 1919. Vaststelling van de notulen van vorige vergaderingen. Voorstel tot het toekennen van een extra duurtetoeslag aan het gemeente-personeel. Vergadering van Woensdag, 17 December 1919. Bijeenroepingsuur 93/4 uur des voormiddags. Onderwerpen ter behandeling: 1. Vaststelling van notulen van vorige vergaderingen. 2. Stemming over voorstel tot het toekennen van een duurte toeslag aan de gemeente-ambtenaren, beambten en werk lieden, bestaande uit 5% der jaarwedde met een minimum van ƒ100.voor gehuwden en ƒ75.voor ongehuwden. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het toekennen van een extra maand salaris of 8V3 der jaar wedde als duurtetoeslag aan de gemeente-ambtenaren, be ambten en werklieden. 4. Request van de afdeeling Roosendaal van St. Paulus in zake duurtetoeslag aan de gemeente-werklieden. 5. Voorstel tot het betalen van eene som groot 1500.in de kosten der loonen van het per soneel der Z. N. Stoomtram Maatschappij. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan eener tijdelijke geldleening, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. 7. Voorloopige vaststelling van de rekening 1918 der gemeente en gemeente-instellingen. 8. Vast stelling van de begrooting 1920 der gemeente en gemeente instellingen. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der verordening op de heffing van hoofdelijken omslag. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de verordening op de heffing eener belasting op openbare vermakelijkheden. 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vervroegde overname van de exploitatie der waterleiding en tot het voorloopig behouden van de met 15% verhoogde waterprijzen, 12. Verzoek van de bouw- vereeniging St. Benedictus alhier, om een voorschot voor den bouw van zes en zestig woningen. 13. Nota van aan merkingen van Gedeputeerde Staten gevallen op de gemeente rekening 1917 met concept-antwoord van Burgemeester en Wethouders. 14. Benoeming van de leden van de Commis- siën van Bijstand voor het jaar 1920. 15. Benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur. 16. Voorstel tot het verleenen van machtiging tot het houden van openbare ver- koopingen en verpachtingen gedurende het jaar 1920. 17. Vaststelling van de belooning van den onderwijzer in handels kennis aan school B. 18. Request van Mej. de wed. Vos- Aerden te Wouw houdende verzoek om aankoop van grond. 19. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verdeeling van de gemeente in stemdistricten. 20. Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot herziening van de belooning van de helpers bij de vischmarkt. 21. Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot verhooging van de inzake de vredesfeesten toegestane subsidie. 22. Voorstel van Burge meester en Wethouders tot bepaling van de huurwaarde van de woningen van de hoofden van scholen. 23. Request van den R.K. Bond van Handels- en Kantoorbedienden in zake winkelsluiting op Zondag. 24. Mededeeling van inge komen stukken. 25. Vaststelling van het kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1919-1920. Voorzitter: de Burgemeester, de heer A. L. Gt. II. M. Coenen. Aanwezig met den Voorzitter: de heeren A. W. Braat en A. Heerma van Voss, wethouders en de heeren: J. A. Voeten, A. A. Jongeneelen, A. B. K. Steyaard, F. Geerssen, J. Ver- heyen, P. J. Raats, A. J. M. de Bruyn, K. F. W. M. van Wely, A. F. Vos, G. A. van Dorst, E. H. M. van Wely, Jac. Vos, C. A. Valkenburg en J. A. C. van Gastel, leden. Afwezig: de heer P. C. M. Konings, lid. Secretaris: de heer A. A. Rademakers. De Voorzitter: Mijne Heeren! Ik verklaar deze vergade ring voor geopend. Ik deel U mede, dat de heer Konings mij heeft kennis gegeven wegens uitstedigheid deze vergadering niet te kunnen bijwonen. Aan de orde is I. Vaststelling notulen vorige vergaderingen. De Voorzitter: Mijne Heeren! Ik stel aan de orde de vaststelling der notulen onzer voorlaatste vergadering, welke U tegelijkertijd met de convocatie voor deze vergadering zijn toegezonden. Verlangt naar aanleiding van het genotuleerde onzer negende vergadering van den 29sten'Oetebev 1919 een der leden het woord? Niemand? Dan stel ik voor bij stemming tot goedkeuring en vaststelling dier notulen over te gaan. In stemming gebracht worden de notulen van het ver handelde in de vergadering van 29'Oetober-1919, zooals deze in druk zijn verschenen en den leden toegezonden, bij hoofdelijke oproeping met algemeene stemmen goedge keurd en vastgesteld. (De heer v. Dorst stemt niet mede, daar hij in de vergadering van 29'Oetebef-afwezig was.) II. Stemming over voorstel tot het toekennen van een duurtetoeslag aan de gemeente-ambtenaren, beambten en werklieden, bestaande uit 5 der jaarwedde met een minimum van f 100.voor gehuwden en f 75.'voor ongehuwden. De heer Valkenburg komt de vergaderzaal binnen. De Voorzitter: Mijne Heeren! Punt III is: Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het toekennen van een extra maand salaris, gelijk staande met 8V3 der jaarwedde, als duurtetoeslag aan de gemeente-ambtenaren, beambten en werklieden, en punt IV is Request van de afdeeling Roosendaal van den bond „St. Paulus", inzake duurtetoeslag aan de gemeente werklieden. Deze drie punten wensch ik gelijktijdig in behandeling te brengen, omdat zij eenzelfde doel beoogen, n.I. tot een beslissing te komen, of al of niet een extra duurtetoeslag aan de ambtenaren, beambten en werklieden voor dit jaar zal worden toegekend. Over het eerste voorstel aan de orde wensch ik niets te zeggen; ik meen, dat zekere bepalingen in de Gemeentewet zich hiertegen verzetten. Het zal U wel verwonderd hebben, dat Burgemeester en m

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1919 | | pagina 74