WEDDERSG-BLUsTQ van de Ambtenaren, Beambten en Werklieden in gemeentedienst. J AA WEE RWEDD KLOON EN EN J AA WEE RWEDD KLOON EN EN J AA WEE RWEDD KLOON EN EN J AA WEE RWEDD KLOON EN EN 6 VERGADERING VAN 14 AUGUSTUS 1919. Salaris-herziening ambtenaren, beambten en werklieden in gemeentedienst. de tijdelijke werklieden betreft, Burgermeester en Wethou ders vrij uitgaan en vrij zijn om die loonen toe te kennen, welke zij passend vinden, want in het desbetreffend werk- liedenreglement staat niet, dat zij hetzelfde loon moeten ge nieten als de vaste werkleden. Dat is aan Burgemeester en Wethouders overgelaten. Verlangt omtrent de weekloonen, zooals zij hier voorgesteld zijn, een der leden stemming? Nie mand dan zijn ze aangenomen. Ik stel voor over te gaan tot vaststelling der jaarwedde- regeling van de ambtenaren ter secretarie. Deze voorstellen worden eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter: Verlangt omtrent de weekloonen, die ver meld zijn voor de beambten ter gemeentesecretarie een der leden," stemming? Niemand? Dan zijn ze aangenomen. Verlangt een der leden stemming over de jaarwedden van de ambtenaren, die in dienst van de Politie werkzaam zijn? Niemand? Dan zijn deze gearresteerd. Verlangt een der leden het woord of stemming omtrent de weekloonen, die voor de agenten van politie zijn voorge steld? Niemand? Dan zijn ook deze' aangenomen. Verlangt een der leden het woord over de jaarwedden, die zijn toegelegd en voorgesteld voor de opzichters van ge meentewerken? Verlangt iemand stemming? Niemand? Dan zijn deze ongewijzigd vastgesteld. Verlangt iemand het woord over de voorstellen, die ge daan zijn voor de ambtenaren in dienst van het gasbedrijf? Verlangt iemand stemming? Niemand? Dan zijn ze gearres teerd. Verlangt iemand stemming over de voorgestelde regeling voor den gaarder der gasgelden, den gaarder der electrici- teitsrechten en de lantaarnaanstekers? Niemand? Dan is ze aangenomen. Verlangt iemand het woord over de voorgestelde beloo ning voor den directeur, leeraren en conciege in dienst bij het Middelbaar Onderwijs? Verlangt iemand stemming? Nie mand? Dan is ook de voorgestelde regeling voor het perso neel bij het Middelbaar Onderwijs aangenomen. Verlangt over de voorgestelde belooning van een der ambtenaren voorkomende op den staat onder de rubriek ge neeskundigen dienst een der leden het woord? Niemand? Dan is ook deze regeling gearresteerd. Ik heb reeds gezegd dat onder de overige categorieën aan de regeling voor den controleur van gemeentefinanciën te vens stenograaf bij de vergaderingen van den Raad moet worden toegevoegd: 30.voor ieder raadsverslag boven de vijftien."Ik stel' voor de regelingen voor de ambtenaren en beambten vermeld onder „Overige Categorieën", zooals deze zijn voorgesteld, ineens te behandelen. Verlangt over een dezer regelingen een der leden het woord? Verlangt iemand stemming? Niemand? Dan zijn ook deze met algemeene stemmen aangenomen. Derhalve is de staat, zooals deze door Burgemeester en Wethouders is voorgesteld met algemeene stemmen, door den Raad goedgekeurd. Deize regeling gaat in met 1 September e. k., tenzij daar omtrent een ander voorstel wordt gedaan. Ik verzoek de vergadering thans Burgemeester en Wet houders te machtigen de bestaande salaris verordeningen in overeenstemming te brengen met de heden genomen beslui ten. Zij zullen dan opnieuw onder dagteekening van heden worden vastgesteld. Heeft iemand hiertegen bezwaar? Nie mand? Dan zal dienovereenkomstig worden gehandeld. De jaarwedden zijn dus thans als volgt geregeld: Gemeeïite=Secretarie. Politie. Genieente~Werkera. Gasbedrijf. BETREKKING 1. BESTAANDE REGELING VOORGESTELDE REGELING WEDDE 2. Gemiddelde duurte- toeslag 3. TOTAAL naar boven afgerond 4. WEDDE 5. Woning toelage 6. Kinder toelage 7. Hoofd-Gommiezen Commiezen-Afdeeling Chefs Commies-Redacteur Adjunct-Commiezen Tijdelijke schrijvers Concierge-Bode Bevoikingsagent-Bode Bevolkingsagenten f 2000.- f 2400.- 1800.- 2200.- 1800.- 2200.- 1000.- 1400.- 700.- 1000.- 20.- 23.- 19.- 22.- 18.- 21.- f 222.50 212.50 212.50 205.- 187.50 150.- 106.25 f 1.05 1.05 1.05 f 2250.- f 2650.- 2050.- 2450.- 2050.- 2450.- 1900.- 2300.- 1500.- 1900.- 1200.- 1600.- 800.- 1250.- f 21.50 f 24.50 20.50 23.50 19.50 22.50 f 2400.- f 2800.- 2200.- 2600.- 2200.- 2600.- 2000.- 2400.- 1800.- 2200.- 1500.- 1900.- 1000.- 1300.- f 27.- f 30.- 26.- 29.- 25.- 28.- f200.- „200.- „200.- „200.- i 200. „200.- Vrije woning of f 3. f 3.- 3.- f75.- „75.- „75.- „75.- „75.- „75.- 1.25 1.25 1.25 Adjunct-Inspecteur Schrijver Agenten 2e klasse f 1500.- f 1800.- 1250.- 1550.- 700.- 1000.- 20.- 23.- 19.- 22.- 18.- 21.- f 195. 175.- 106.25 f 1.05 1.05 1.05 f 1700.- f 2000.- 1450.- 1750.- 850.- 1150.- f 21.50 f 24.50 20.50 23.50 19.50 22.50 f 2300.- f 2600.- 1800.- 2100.- 1000.- 1300.- f 27.- f 30.- 26.- 29.- 25.- 28.- Vrije woning of f 200.- f200.- „200.- 3.- 3.- 3.- f75.- „75.- „75.- 1.25 1.25 1.25 Opzichter Plantsoenen Vakl. met bijz. kennis Geschoolde werklieden Ongeschoolde f 1800.- f 2200.- 1300.- 1700.- 1100.- 1300. 20.- 22.50 19.- 21.50 18.- 20.50 16.50 19.- 15.- 17.50 f 212.50 187.50 150.- f 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 f 2050.- f 2450.- 1500.- 1900.- 1250.- 1450.- f 21.50 f 24.- 21.50 24.- 20.50 23.— 19.50 22.- 18.- 20.50 16.50 19.- f 2200.- f 2600.- 1800.- 2200.- 1500.- 1900.- f 26.- f 29.- 23.- 25.50 22.- 24.50 21.- 23.50 20.- 22.50 19.- 21.50 f200.- 200. - „200.- 3.~ 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 f 75. „75.- „75.- 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 Opzichter-Magazijnmeester Klerk Vaklieden met bijz. kennis Vaklieden Geschoolde werklieden Ongeschoolde Gaarder gasgelden Gaarder electriciteitsrechten Lantaarnaanstekers r f 2600.- f 3000.- 1500.- 1900.- 1000.- 1400.- 700.- 1000.- 20. - 22.50 19.- 21.50 18.- 20.50 16.50 19.- 15-- 17.50 390.— per jaar. 650. 150 - 11 1 JV. ff ff f 252.50 197.50 150.- 106.25 f 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 f 64.65 ïsr j. id. id. f 2900.- f 3300.- 1700.- 2100.- 1150.- 1550.- 850.- 1150. f 21.50 f 24.- 20.S0 23.- 19 50 22.- 18.- 20.50 16.50 19.- 450.— per jaar. 700.- 250.- f 2900.- f 3300.- 2000.- 2400.- 1300.- 1700.- 1000.- 1300.- f 23.- f 25.50 22.- 24.50 21.- 23.50 20.- 22.50 19,- 21.50 750. per jaar. 725. - 250.- Vrije woning of f 200.- f200.- „200.- „200.- 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 f75.- „75.- 75.- „75.- 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1919 | | pagina 32