2 VERGADERING VAN 23 DECEMBER 1918. IT. Benoeming ran de leden ran de Gascommissie voor het dienstjaar 1919. De Voorzitter: Mijne Heeren! Aan de beurt van aftreding zijn de heeren J. A. C. van Gastel en Jan Verheijen. Aangezien de machine, die gebruikt wordt om de stem briefjes te maken defect is, hebben wij ditmaal voor ieder lid afzonderlijk te stemmen. Derhalve stel ik U voor eerst te voorzien in de vacature van het aftredend lid den heer- Van Gastel. De heer E. van Wely: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch hierop teneer te komen, niet direct op de personen, of zii die lid zijn van de eilectriciteits-commissie ook evengoed lid kunnen zijn van de gascommissie. Mij dunkt, dat druischt le gen elkaar in. Wij hebben natuurlijk dienaangaande geen regle ment, maar ik wil de leden afraden om die personen te ne men, want dan is het doodeenvoudig een wasse neus heel heit zaakje. Dat is mijn idée. De Voorzitter: Die zaak denk ik mij anders in. Ik kan mij 'heel goed voorstellen, dat wij reeds het volgend jaar in plaats van leden van de Gascommissie, leden van de Com missie van lichtbedrijven zullen hebben te benoemen en zou U dan ook die splitsing willen doorvoeren? De heer E. van Wely: Ja, omdat het altoos een soort van concurrentie zal zijn. De Voorzitter: Het is één soort van bedrijf voor de ge meente. Wanneer in eene plaats èn een gasfabriek èn een electrisch bedrijf bestaat, dan behooren daarvoor toch geen twee commissies benoemd te worden. De heer E. van Wely: Ik geloof, dat het in deze noodza kelijk is. De Voorzitter: Wanneer er meerdere leden zijn, die Uw denkbeeld huldigen, dan kunnen zij bij de stemmingen daar mede rekening houden. De heer E. van Wely: Dat is zoo, maar wij dienden een reglement van orde te hebben, waarin staat, dat die niet bij elkaar behooren. Wij zouden de benoemingen kunnen uitstel len tot de volgende vergadering. De Voorzitter: Wij moeten de benoeming nu in de maand December doen. De heer E. van Wely: Wij hebben nu b.v. den heer Ver heijen, die aan het hoofd van het electrisch bedrijf staat, die hoe meer er aangesloten worden, hoe liever hij het zal heD- ben, dat spreekt vanzelf. Hij is daar als het ware bezoldigd ambtenaar in. Ambtenaar wel niet, maar toch in ieder geval zoover, dat hij er zich terdege in interesseert. De heer De Bruyn: Ik zie niet in, waarom zoo iemand geen lid kan zijn van de Gascommissie. Omdat het twee concurrente bedrijven zijn? Laat ze concurreeren, hoe meer zij concurreeren hoe beter. De heer E. van Wely: Daar wil ik precies op teneer ko men, U haalt mij de woorden uit den mond, juist omdat het concurrentie is, moet niet eenzelfde persoon lid zijn van de eene commissie en van de andere. Wanneer er geen concur rentie was, dan was het niet noodig, dat geef ik U toe. De heer Braat: Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat niet goed. Dat zijn om zoo te zeggen twee concurrente bedrijven, maar het is ééne firma. De heer E. van Wely: Heit is alleen, dat ik van concurren te bedrijven spreek, omdat de heer De Bruyn dat woord ge bruikte, ik heb het niet gebruikt. De heer Van Gastel komt de vergaderzaal binnen. De Voorzitter: Ik stel thans voor tot stemming over te gaajn. Mijnheer Van Gastel, wenscht U aan de stemming deel te nemen? De heer Van Gastel: Neen, dank U Mijnheer de Voor zitter. De uitslag der eerste stemming is, dat de heer J. A. C. van Gastel kreeg 8 stemmen, de heer Verheijen 1 stem, de heer Heerma van Voss 2 stemmen, de heer E. van Wely 1 stem en de heer Schul 1 stem. De uitslag der tweede stemming, gehouden ter voorziening in de vacature, ontstaan door het aftreden van den heer J. Verheijen is, dat de heer Verheijen kreeg 9 stemmen, de heer E. van Wely 3 stemmen en de heer Heerma van Voss 2 stemmen. De Voorzitter: Als leden van de Gascommissie voor het jaar 1919 zijn dus benoemd de heeren Van Gastel en Ver heijen. Verder heb ik de vergadering mede te deelen, dat door Burgemeester en Wethouders in hunne vergadering van jongstleden Zaterdag tot Voorzitter der Gascommissie is aangewezen voor het dienstjaar 1919 de heer Karei van Wely, wethouder, zoodat de Commissie met ingang van 1 Ja. nuari zal bestaan uit de heeren K. van Wely voorzitter, J. A. C. van Gastel en Jan Verheijen, leden. V. Benoeming ran een lid ran het Burgerlek Armbestuur. De Voorzitter: Ik verzoek den Secretaris voorlezing te willen geven van de voordracht door Burgemeester en Wet houders opgemaakt. Door den Secretaris wordt hieraan voldaan. Voorgedragen worden als le candidaat de heer Wouter Voeten, aftredend lid, en als 2e candidaat de heer Willem Timmermans, zonder be roep, beiden wonende alhier. De Voorzitter: Mijne Heeren! De voordracht door Bur gemeester en Wethouders opgemaakt is conform de aanbe veling van hetBurgerlijk Armbestuur, ingezonden bij brief van 9 November jl. Uit de voordracht moet benoemd worden. Ik stel voor tot de benoeming over te gaan. De uitslag der gehouden stemming is als volgt: Uitgebracht zijn 14 stemmen, waarvan 13 geldige, die alle zijn uitgebracht op den heer W. Voeten zoodat deze is be noemd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur alhier. TI. Benoeming Tan een tydelQk leeraar in de electro techniek aan de BurgeraTondschool. De Voorzitter: Aanbevolen wordt de heer H. Damereau, electro-technisch ingenieur alhier. De aanbeveling van Burgemeester en Wethouders is con form hiet schrijven van de Commissie van Toezicht. Deze geeft te kennen, dat zij zich met het voorstel om den heer H. Damereau te benoemen, kan vereenigen. Ik stel voor tot benoeming over te gaan. De uitslag der gehouden stemming is, als volgt: Uitgebracht zijnt 14 geldige stemmen alle op den heer H. Damereau, zoodat deze is benoemd tot tijdelijk leeraar in de electrotechniek aan de Burgeravondschool alhier. VERGADERING VAN 23 DECEMBER 1918. VII. Benoeming van tijdelijke leeraren aan de Burgr- avondschool. Op verzoek van den Voorzitter geeft de Secretaris voor lezing van het schrijven van de Commissie van Toezicht en van de aanbeveling van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter: Ik stel voor tot benoeming over te gaan, in de eerste plaats van een leeraar in het vakteekenen voor de bouwkunde, waarvoor wordt aanbevolen de heer M. Vergouwen, alhier. De uitslag der stemming is: in de bus zijn bevonden 14 stembiljetten, waarvan 1 blanco. De 13 geldige stemmen zijn uitgebracht op den heer M. Vergouwen, zoodat deze is benoemd. De Voorzitter: Verder stel ik voor over te gaan tot de be noeming van een leeraar in de natuurkunde, kennis van werk tuigen en de mechanica, waarvoor wordt aanbevolen de heer L. H. Heynen alhier. De uitslag der gehouden stemming toont aan, dat de1 heer Heynen met algemeene stemmen is benoemd. De Voorzitter: Aan den Minister van Onderwijs zal wor den verzocht in beide benoemingen te willen berusten. TUI. Voorstel tot toekenning van een buitengewonen duurtetoeslag aan de gemeenteambtenaren, beamb ten en weridieden over de maand December 1918. De Voorzitter: Bij onze jongste voorstellen, die U zijn ge daan in onze vergadering van 15 Qctober jl., hebben Bur gemeester en Wethouders langen tijd overwogen, of zij U zouden voorstellen de tractementsregeling, toen met eenparige stemmen aangenomen, te doen ingaan met 1 October j.1. Na rijpe overweging waren zij echter huiverig om U dat voor stel te doen, gezien de ingrijpende gevolgen, die dat besluit zou hebben op de financiën der gemeente. Betere tijden worden door ons allen verbeid; evenwel breken die niet of zeer langzaam aan en wanneer door de tijdsomstandigheden er in onze gemeente personen gevonden worden, die daardoor het meest worden gedrukt, dan zijn het zeker wel zij, die in dienst van een openbaar lichaam zijn. Verschillende openbare lichamen hebben dan ook aan hun personeel de behulpzame hand geboden, en ook wij, het kan niet ontkend worden, heb ben mede te leven met de behoeften van onze ambtenaren, beambten en werklieden. De nood is zoodanig gestegen on der de gezinnen van die werklieden, dat er bij zijn geweest, die er zelfs niet aan hebben kunnen denken om bij gelegen heid van het St. Nicolaasfeest iets te kunnen overhouden om ook hunne kinderen in de vreugde van dien dag eenigszins ook maar te doen deelen. Bij ons komen natuurlijk de meeste klachten of liever ge zegd de meeste wenschen en verzoeken in. Wij hebben ge meend daaraan een gewillig oor te mogen verleenen, en doen U het voorstel om de jaarwedderegeling, die voor allen ingaat op 1 Januari e. k., eene maand vroeger te doen in gaan en die verhooging dus toe te kennen als een extra toelage op hunne jaarwedden. Wij doen dit, omdat de jaar wedderegeling voor het onderwijzend personeel nog niet is goedgekeurd. Daarom steilen Burgemeester en Wethouders U voor te besluiten aan alle ambtenaren, beambten en werk lieden in dienst dier gemeente over de maand December 1918 een buitengewonen duurtetoeslag toe te kennen en tot toe kenning daarvan te bepalen, dat de in onze vergadering van 15 October 1918 vastgestelde jaarwedden- en loonregelingen dier ambtenaren, beambten en werklieden zullen geacht worden op 1 December 1918 te zijn ingegaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangeno men en het volgende besluit vastgesteld. De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, BESLUIT aan de ambtenaren, beambten en werklieden dier ge meente over de maand December 1918 een buitengewonen duurtetoeslag toe te kennen en tot het toekennen van dien buitengewonen duurtetoeslag te bepalen, dat de in zijne ver gadering van 15 October 1918 vast gesteld1© jaarwedde- en loonregelingen dier ambtenaren beambten en werklieden zullen geacht worden op 1 December 1918 te zijn ingegaan. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Roosen daal en Nispen in zijne openbare vergadering van 23 Decem ber 1918. De Secretaris, De Voorzitter, A. A. RADEMAKERS. AUG. COENEN. IX. Voorstel tot het aangaa» Tan eene ty (lelijke geld leening groot f 100.000.— ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. De Voorzitter: Mijne Heeren! Burgemeester en Wethou ders stellen U voor het volgende besluit vast te stellen: De Raad der gemeente Roosendaal en Nispen, Overwegende, dat wegens de late totstandkoming van het kohier van den hoofdelijken omslag der gemeente voor het dienstjaar 1918 de gemeentekas niet toereikend is tot het doen van de vereischte uitgaven, HEEFT BESLOTEN: tot het doen dier betalingen voor zoover noodig eene tijde lijke geldïeening aan te gaan groot EEN HONDERD DUI ZEND GULDEN 100000.—) tegen eene rente van ten hoogste ZES PERCENT 's jaars, waarvan de koers van in schrijving minstens a pari zal moeten zijn, de aflossing uiterlijk 30 Juni 1919 zal plaats hebben, en de rente en af lossing zullen worden voldaan uit de gewone middelen der gemeente. Gedaan ter openbare vergadering van den Raad der ge meente Roosendaal en Nispen van den 23sten December 1918. De Secretaris, De Voorzitter, A. A. RADEMAKERS. AUG. COENEN. De Voorzitter: Verlangt omtrent het voorstel door Bur gemeester en Wethouders in het concept-besluit neergelegd een der leden het woord? Verlangt een der leden stemming? Niemand? Dan is het voorstel aangenomen en zal het ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.. Benoeming van leden der gascommissie voor het dienstjaar 1919. Benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur. Benoeming van een tijdelijk leeraar in de electrotechniek aan de Burgeravondschool. Benoeming van tijdelijke leeraren aan de Burgeravondschool. Besluit tot toekenning van een buitengewonen duurtetoeslag aan de gemeenteambtenaren, beambten en werklieden over de maand December 1918. - Aangaan een er tij d elijke geldleening van f 100.000.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1918 | | pagina 85