81 VERGADER I NG. Vergadering van Vrijdag 28 Juni 1918. VERGADERING van 28 JUNI 1918. Bijeenroepingsuur 9uur des voormiddags. Onderwerpen ter behandeling: 1. Vaststelling van de notulen van vorige vergaderingen. 2_ Mededeeling van het proces-verbaal van kasopname bij den Gemeente-Ontvanger. 3. Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemeene Politieveror dening. 4. Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Bouwverordening. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhooging van den prijs van het water der drinkwaterleiding met 30 procent. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de begroo ting 1917. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot gelijkstelling van de jaarwedden der bevolkingsagen ten met die van de dienaren van politie der 2de klasse. 8. Stemming over het voorstel betreffende duurtetoeslag voor kinderen, waarover in de vorige vergadering de stem men staakten. 9. Brief van Gedeputeerde Staten be treffende de verordening op de heffing van een hoofdelijken omslag, met voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het doen inwerkingtreden dier verordening met 1 Januari 1919. 10. Vaststelling van de verordening betreffende het uitkeeren van jaarwedden aan gemobiliseerde ambte naren. 11. Aanbieding van het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1917. 12. Verzoek van het Bestuur van de Brandweer betreffende verhooging van de belooning van het personeel der brandweer. 13. Vast stelling van de verordening op het gebruik van weegwerk tuigen. 14. Mededeeling van ingekomen stukken. 15. Vaststelling suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1917. Voorzitter: de heer Aug. Coenen. Aanwezig met den Voorzitter de heeren: P. C. M. Konings, wethouder en de heeren: A. Heerma van Voss, A. W. Braat, J. Verheijen, J. A. Voeten, A. J. M, de Bruyn, C, Eerstens, G. J. Konings, E. H. M. van Wely, F, M, J, H, Schul en J, A, C. van Gastel, leden. Afwezig: de heer K. F. W. M. van Wely, wethouder en de heeren G. A. van Dorst, A. A. Jongeneelen, J. Vos en A, F, Vos, leden. Secretaris de heer A. A. Rademakers. De Voorzitter: Mijne Heeren, ik verklaar deze vergadering voor geopend. Aan de vergadering heb ik allereerst mededeeling te doen, dat de heer K. van Wely, wethouder, mij heeft kennis gegeven door onvoorziene uitstedigheid zeer tot zijn spijt verhinderd te zijn deze vergadering te kunnen bijwonen. I. Vaststelling notulen vorige vergaderingen. De Voorzitter: Ik stel U voor de notulen onzer vergadering van 27 Maart jl., die U in concept zijn toegezonden goed te keuren en vast te stellen. Verlangt vóór de stemming over dit voorstel een der leden hierover het woord? De heer Kerstens: Ik lees hier Mijnheer de Voorzitter, bij punt 9, behandeling van het rapport van de verfraaiïngscom- missie, dat vóór de voorstellen dier commissie hebben ge stemd, de heeren: A. de Bruyn, F. Schul, C. Kerstens enz. Dat is niet juist, Mijnheer de Voorzitter, ik heb tegen die voor stellen gestemd. De Voorzitter: U bent genoemd onder de voorstemmers in plaats van onder de tegenstemmers? De heer Kerstens: Ja, Mijnheer de Voorzitter, ik behoor tot de tegenstemmers. De Voorzitter: De notulen zullen aldus worden gewijzigd. De heer E. van Wely: Mijnheer de Voorzitter! Over het zelfde punt heb ik ook iets mede te deelen. Op bladz. 5 punt 9, 2e alinea staat: „Wat de benoodigde plantsoenen betreft, stelt de Commissie „voor, dat deze door de gemeente zooveel mogelijk bij plaat selijke kweekers worden gekocht." Daar heb ik mij tegen verzet Mijnheer de Voorzitter. Om dat genoemde zinsnede nu zoo officieel vermeld wordt, meen ik dit even te moeten opmerken De Voorzitter: Ik lees alleen in de notulen, dat U over de breedte van den Stationsweg gesproken heeft. De heer E. van Wely: Daar heb ik ook op geattendeerd. Ik heb de opmerking gemaakt, omdat het koopen bij de plaatse lijke kweekers nu officieel in de notulen is vastgelegd. De heer Verheijen: Ik geloof Mijnheer de Voorzitter, dat de heer Van Wely bedoelt, dat, nu dit in de notulen voorkomt, daarbij ook moet vermeld worden, dat hij bezwaar had tegen het uitvoeren van dat besluit der Commissie. De Voorzitter: De leden dienen in aanmerking te nemen, dat deze notulen niet stenografisch zijn opgemaakt. Op 27 Maart jl. was de stenograaf onzer vergaderingen in verlof. Wenscht de heer Van Wely hieraan toe te zien gevoegd, dat hij tegen deze bepaling in het rapport der Commissie bezwaar heeft? De heer E. van Wely: Ja, Mijnheer de Voorzitter. De Voorzitter: Ook tegen deze toevoeging bestaat geen be zwaar. In stemming gebracht, worden de notulen van het verhan- handelde in de vergadering van den 27 Maart 1918, zooals deze in druk zijn verschenen en den leden toegezonden, en, met de wijzigingen daarin aangebracht, bij hoofdelijke oproe ping met algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld. De Voorzitter: De notulen der overige bereids gehouden vergaderingen kunnen nog niet worden gearresteerd. Ik hoop echter, dat zij in de volgende vergadering allen gereeed zijn en door U kunnen worden vastgesteld. Vaststelling van de notulen van vorige vergaderingen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1918 | | pagina 36