6E VERGADERING. VERGADERING VAN 6 APRIL 1918. melden het geschatte inkomen en den aftrek voor noodzake lijk levensonderhoud. De Voorzitter doet namens Burgemeester en Wethouders de toezegging, dat het door den heer Braat gevraagde voor taan op het aanslagbiljet zal worden vermeld, benevens ook het in de vei ordening voorkomende tarief. De artikelen 4 tot en met 8 der verordening op de invor dering worden vervolgens zonder verdere bespreking en evenals de verordening op de invordering in haar geheel zon der hoofdelijke stemming aangenomen. II. Mededeeling van ingekomen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen: 1°. een schrijven van het Heemraadschap van den Roosen- daalschen en Steenbergschen Vliet d.d. 2 April 1918 no. 184/14 houdende het verzoek eene aanbeveling te willen opmaken voor de benoeming van een heemraad voor de scheepvaart wegens periodieke aftreding van den heer M. P. M. van den Biggelaar, tot het opmaken van welke aanbeveling ingevolge het door den Voorzitter gedane voorstel in eene volgende vergadering zal worden overgegaan. en 2°. het Provinciaal bijblad No. 16 dezes jaars, gedagtee- kend 27 Maart 1918, houdende mededeeling, dat door Gede puteerde Staten is overgegaan tot de instelling van eene Pro vinciale Commissie ter bewaring en bescherming van monu menten, van van welk Provinciaal bijblad op verzoek van den Voorzitter door den Secretaris wordt voorlezing gege ven. Na deze voorlezing beveelt de Voorzitter de werkzaam heden der Commissie in den steun der leden van den Raad en van de overige gemeentenaren aan. Vervolgens wordt op voorstel van den Voorzitter overge gaan in comité-generaal ter behandeling van III. Vaststelling van suppletoire kohieren hoofdelijken omslag dienst 1917. Na heropening der openbare zitting worden op voorstel van den Voorzitter achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld het eerste suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1917, tot een bedrag van f 20257.28 en het tweede suppletoir kohier tot een bedrag van f 4497.03. Niets verder aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende wordt de vergadering door den Voorzitter ge sloten. Ter voldoening aan artikel twaalf van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad zijn vorenstaande notulen na de, goedkeuring door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den -/Le,-L7 L negentienhonderd en achttien door ons onderteekend. De Secretaris, De Voorzitter, VERGADERING VAN 15 MEI 1918. Vergadering yan 15 Mei 1918, Bijeenroepingsuur g% uur des voormiddags. Onderwerpen ter behandeling: 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. 2. Opmaking van eene voordracht van drie personen ter benoeming van een heemraad van de scheepvaart in het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenberg schen Vliet. 3. Brief van Gedeputeerde Staten betreffende de ingezonden verordeningen op de heffing en invordering van een hoofdelijken omslag. 4. Voorstel tot wijziging van de Algemeene Politieverordening met het oog op de bezuiniging in het verbruik van het water der drinkwater leiding. 5. Voorstel tot aanvulling van de verordening, re gelende den duurtetoeslag voor de gemeente-ambtenaren, beambten en werklieden. 6. Nota van Gedeputeerde Sta ten betreffende de gemeente-rekening 1916. 7. Voorstel tot verlenging van den termijn van tijdelijke geldleeningen. 8. Verzoek van den Raad der gemeente Krommenie om adhaesie in zake zijn request aan H. M. de Koningin be treffende het halen van broodgraan uit de overzeesche ha vens. 9. Brief van den Roosendaalschen Bestuurders- bond betreffende het aanstellen van een ambulanten onder wijzer. 10. Adres van C. van Oers e.a. met verzoek de levering van vuilniswagens voor den reinigingsdienst der gemeente aan ingezetenen op te dragen. 11. Brief van den Roosendaalschen Bestuurdersbond betreffende de in stelling van eene gemeentelijke arbeidsbeurs. 12. Voor stel betreffende het uitbaggeren van de haven. 13. Voor stel tot reorganisatie van het onderwijs aan de verschillen de openbare lagere scholen. 14. Benoeming van de leden eener Commissie inzake de behandeling van reclames hoofdelijk omslag, dienst 1917. 15. Benoeming van leden van de stembureaux voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 16. Voorstellen be treffende de gasrantsoeneering. 17. Voorstel tot verhoo ging der jaarwedde van de agenten van politie der 2e klasse. 18. Mededeeling van ingekomen stukken. Voorzitter de heer Aug. Coenen. Aanwezig met den Voorzitter: de heeren P, C, M, Konings en K. F. W. M. van Wely, wethouders en de heeren A. W, Braat, J, A, Voeten, G. A. van Dorst, A. A. Jongeneelen, G. J, Konings. J, Vos, Chr, Kerstens, J. A. C. van Gastel, A. J. M, de Bruyn, J. Verheijen, E. H. M. van Wely en A. Heerma van Voss, leden. Afwezig: de heeren F, M, J, H, Schul en A, F, Vos. Secretaris de heer A. A. Rademakers. 1 i''! I De Voorzitter: Mijne heeren, ik verklaar deze vergadering voor geopend. Alvorens tot behandeling der punten op de agenda over te gaan, heb ik de vergadering mededeeling te doen, dat de heer Schul heeft kennis gegeven, dat hij tot zijn spijt wegens uitstedigheid verhinderd is deze vergadering te kunnen bijwonen. Aan de orde is de behandeling der navolgende punten: I. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. De Voorzitter: Sedert 1 April j.1. is de ambtenaar, tijdens de ontstentenis van den stenograaf met de samenstelling der notulen onzer vergaderingen belast, gemobiliseerd en heeft hij, ofschoon herhaalde malen daarom verzocht, het genotu leerde onzer vergaderingen nog niet aan den gemeente-se cretaris toegezonden. Tot mijn spijt moet ik U derhalve voor stellen, dit punt van de agenda af te voeren. Kunnen de leden zich met dit voorstel vereenigen? Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. II. Opmaking van eene voordracht van drie personen ter be noeming van een heemraad van de scheepvaart in het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steen bergschen Vliet. De Voorzitter: Krachtens artikel 3 van het reglement voor het heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenberg schen Vliet is de gemeenteraad gehouden, een voordracht op te maken voor een heemraad ter zake van de scheepvaart. Aftredend heemraad is de heer Marinus P. M. van den Big gelaar. Op de vorige voordracht waren verder geplaatst, als 2e candidaat de heer Gustaaf Raaymaakers en als 3e can- didaat de heer A. F. Vos. Het gewijzigde artikel in het reglement van orde staat toe, dat de stemming voor de drie andere in eens kan geschieden. De leden behoeven hiertoe op het stembiljet de candidaten hunner keuze slechts in te vullen achter ieder hokje, dat daar voor is bestemd. Ik benoem tot stemopnemers voor de in deze vergadering te houden stemmingen de beide heeren Wethouders. De Raad gaat hierna tot stemming over. Na afloop daarvan zegt De Voorzitter: De uitslag der gehouden stemming is als volgt: In de bus zijn bevonden vijftien stembiljetten, waaronder een blanco. Het aantal geldige stemmen bedraagt alzoo veertien. Tot ^eersten candidaat is gekozen de heer Marinus P. M. van den Biggelaar met dertien stemmen, tot tweeden candi daat de heer G. G. C. Raaymaakers met twaalf stemmen en tot derden candidaat de heer A. F. Vos met elf stemmen. III. Brief van Gedeputeerde Staten betreffende de ingezonden verordeningen op de heffing en invordering van een hoofdelijken omslag. De Voorzitter: Allereerst verzoek ik den gemeente-secre taris voorlezing te doen van het aan de orde zijnde schrijven van Gedeputeerde Staten. Verordening op de heffing en invordering van een hoofdelijken omslag. Mededeeling van ingekomen stukken. Vaststelling van suppletoire kohieren hoofdelijken omslag, dienst 1917. aststelling van de notulen van de vorige vergadering. Opmaking van een voordracht ter benoeming van een heemraad van de scheepvaart. Brief Gedeputeerde Staten betreffende de ingezonden verordeningen op de heffing van een hoofdelijken omslag. i I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1918-1935 | 1918 | | pagina 23