Notulen van de openbare vergadering van de Raad der Gemeente Rijsbergen, gehouden op Zaterdag 19 Februari 1966, des voormiddags om 10,uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter! A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders? A.A. Martens, L.J. Hoppenbrouwers, A. Heeren, P.F.A. Kennis, A.J. Braspennincx, J.H. Vermeeren, G. Bastiaansen, M. Meijwaard, P.C. Hendrickx. Openings De voorzitter heet alle leden hartelijk welkom. Voor geheel Nederland is het een belangrijke dag vandaag, aldus de voorzitter, want om 11,uur zullen in geheel ons land de klokken luiden om de mensen op te roepen naar vermogen een financiële bijdrage te verlenen in de actie ''Eten voor India". Tussen 11,-v en 13,uur kan men zijn bijdrage leveren in de kerk of ten gemeentehuize. U behoeft zich '.iet naar het gemeentehuis te spoeden - aldus spreker - U bent er al en ik hoop dat U na afloop der vergadering Uw bijdrage zult storten in de collectebussen welke zijn geplaatst in de hal van het gemeentehuis. Vaststelling notulen van de vergadering van 29 November 1965s Zonder op- of aanmerkingen van een der leden worden deze notulen ongewijzigd vast gesteld. Aanbieding van de begroting voor het dienstjaar 1966s In de toelichting memoreert de voorzitter dat de gemeente nog een klein gedeelte zelf zeggenschap heeft in de gemeentebegroting. Vele posten worden door de provin cie en het rijk opgelegd. Nog steeds beschikt een gemeente niet over een eigen belastinggebied. Door de uitbreiding van kapitaalswerken heeft men een verhoging van bepaalde uitkeringen to verwachten, aldus spreker. Het verheugt hem te kunnen onthullen dat de gemeente ook dit Jaar een sluitende begroting heeft met een voor delig saldo van circa f 85OO,Op de Kapitaaldienst zijn enkele posten opgenomen welke niet eerder daarin voorkwamen, waaronder de oprichting van een gymnastiek lokaal. Voor de diverse gemeenschappelijke regelingen zoals woonwagencentrum, borgstellingfonds voor do middenstand, archivariaat, bescherming bevolking, sthool artsendienst, keuringsdienst van waren, zijn bedragen uitgetrokken waarbij het aan tal inwoners der gemeente een belangrijke rol speelt. Daarna laat de voorzitter enkele belangrijke posten de revue passeren, met daarbij een toelichting. De lange lijst van subsidie's welke voor de plaatselijke verenigingen per 1 Janu ari 1966 met 25^ zijn verhoogd, wordt vervolgens aan do leden voorgelezen. In de meeste steunt de gemeente uit overwegingen van solidariteit. Hoofdstuk VI van de begroting - het hoofdstuk "Openbare Werken" - geeft de leden stof tot discussie. De voorzitter maakt van deze gelegenheid tevens gebruik om de ingekomen vraag van het lid P.F.A. Kennis te behandelen. Bij de vraag is een foto uit het Dagblad "De Stem" gevoegd waarop het gouden bruidspaar H. Martens-Haest uit de Gelderdonksestraat op een open vrachtauto prijkt, omringd door een aantal olijke buurtbewoners en familieleden. Door de slechte toestand van die straat meende deze mensen op die manier droog de harde weg te kunnen bereiken. Moet dat zo, vraagt de heer Kennis zich af. Toch wel kostelijk, gezien de lachende gezichten, aldus de voorzitter. Hoe de stand van zaken momenteel is weet de heer Kennis ongetwijfeld beter dan een der andere leden omdat hij enkele dagen geleden nog met een der wethouders ter plaatse was, aldus spreker. Deze vervolgt dat des tijds 12 Km zandwegen zijn aangewezen voor verharding. Door de op handen zijnde iviïl-croT'lrntroi en het tracé ven ie niauwo fiijskweg ie de Gelderdonksestraat des tijds uit het plan gelicht. De heer Kennis wenst dat er ruchtbaarheid aan de ver betering gegeven wordt? dat men werkelijk de zaak daar aanpakt. De foto in de courant hooft ook de bruidegom verrast, alsdus de voorzitter, daar hij absoluut niet wenste dat er één woord over de toestand van de Gelderdonkse straat zou worden geschreven. Het lid A. Braspennincx vraagt of er geen mogelijk heden zijn om nog andere wegen te verboteren. Bij ziekenvorvoer wordt hij vaak geconfronteerd met bar slechte wegen, zo slecht zelfs dat hij de patient niet kan bereiken.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1966 | | pagina 1