Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Rijsbergen gehouden op poederdag 3 Juni 1965» des voormiddags om 7*15 uur» in de raadzaal van het gemeentehuis alhier. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethouders? J.H. /ermeeren, A.A. Martens» L.J. Hoppenbrouwers» A.J. Braspennincx, A. Heeren» P.F.A. Kennis» G. Bastiaansen» M. Meijwaard, raadsleden. Afwezig met voorkennis; P.O. Hendrickx. 1. Opening. Na verwelkoming der leden wordt de vergadering geopend door de voorzitter met het gebruikelijke gebed. Voor velen mogelijk een ochtendgebed» aldus spreker. Deze matineuze bijeenkomst gaat vooraf aan een excursie welke door de gouden Grontmij Grondverbetering en Ontginningsmaatschappij N.V. te De Bilt aan het gemeentebestuur wordt aangeboden. De gehele dag wordt op kosten van genoemde maatschappij verzorgd. 2. Vaststelling notulen. De notulen van de vergaderingen van 24 februari en 11 Maart j.l. worden onvor- anderd vastgesteld. De leden hadden deze notulen thuisgezonden gekregen. 3« Vaststelling gemeente-rekening dienstjaar 1962. De voorzitter doelt mede dat reeds meer dan een jaar geleden aan het Verificatie- bureau van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten bericht is gezonden dat do- onderhavige rekening voor contröle gereed is. De fraude Chaam is zeer zeker aan het lange uitstel debet. De rekening wordt door de raad voorlopig vastgesteld en wel mot de navolgende cijfers 3 Totaal batige sloten f 2.810.697,14 Totaal nadelige sloten 2.804.390,42 Batig slot f 6.306,72 De /oorzitter vindt het een gelukkige bijkomstigheid dat we nog met een positief resultaat uit de bus komen. Verz°ek van de Baad der Gereformeerde Kerk te Bijsbergen tot het verlenen van .rnedewerking tot het verkrijgen van een hypothecaire lening op het gebouw Diakonia aan de Burgemeester Bubertstraat, Aan de Baad der Gereformeerde Kerk is destijds de mogelijkheid geschonken om op net perceel sectie H. Nr. 2104 aan de Burgemeester Bubertstraat een semi-perrna- nent gebouw op te richten. Thans wil die Baad een hypothecaire geldlening aan gaan hetgeen zonder meer onmogelijk is. De Raad noot een zakelijk recht van opstal of het eigendomsrecht hebben wil de hypotheeknemer geld ter leen verstrek ken. Burgemeester en wethouders hebben een gesprek gehad met meergenoemde Baad en vindon oen zakelijk recht van opstal het meest gunstige zodat de gemeente de ondergrond in eigendom kan behouden. Het recht wordt verleend voor de duur van 30 jaren tegen een jaarlijkse vergoeding van f 50, 5Verkoop van een 5 tal woningwetwoningen. Door een 5 tal bewoners van woningwetwoningen in deze gemeente is verzocht de °°r hun bewocndG woning te kopen. De Minister van Volkshuisvesting en Buimte- ïjke jrdening te s-Gravenhage heeft zich accoord verklaard met de na te noemen bedragen. Het betreft verkoop aam A.C. -/an Oorschot Burg.W. Gommersstraat 5 voor f 10.774, C. Bntoegts Sportparkstraat 27 voor 10.459,— van Katwijk Kerkakkerstraat 17 voor 15.846, p"3" TSaïtGr Burg* Buurtstraat 12 voor I5.OI8,— vu 0 Bruijn Burg.W. Gommersstraat 14 voor 15.870, De raad besluit tot deze verkoop over te gaan.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 9