Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Bijsbergen gehouden op Donderdag 11 Maart 1965s des namiddags om half zeven, in de raadzaal van het gemeentehuis alhier. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethouders? J.H. Vermeeren, A.A. Martens, P. Hendrickx, L.J. Hoppenbrouwers, A. Braspennincx, A. Heeren, P.F.A. Kennis, G. Bastiaansen, M. Meijwaard, raadsleden. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden van harte welkom. 2. Vaststelling gemeente-begroting voor het dienstjaar I965. Terzake deze begroting vraagt of iemand nadere bespreking wenst na de zeer uit voerige bespreking in de vorige vergadering. De raad kan zich verenigen met het aanbevelingsrapport van de financiële commissie van de raad. Deze oommissie advi soort de overgelegde cijfers der begroting definitief als volgt samen te stellen De gewone dienst sluitend met als inkomsten en uitgaven? f 652.871,46. De kapitaaldienst met Inkomsten? f 3.570.577,30. De kapitaaldienst met Uitgaven? 3.284.187,33. Batig slot? f 286.389,97. van het bestuur der B.K. Meis jesschool alhier tot het verlenen va?» medewerking voor het aanschaffen van 18 leerlingen—sets ten bedrage van f 1044, Mede gelet op het advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs wordt de gevraagde medewerking verleend. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot invoering van'een voorrangssplit sing ter hoogte van Ettenseweg Burgemeester YtT. Gommersstraat. Aangezien het gemeente-bestuur van Etten en Leur geen voorstel zal doen aan Gedeputeerde Staten om op hun gebied een voorrangsweg in te voeren, ligt het in de verwachting dat de Ettenseweg buiten de bebouwde kom als voorrangsepl» sing door Gedeputeerde Staten zal worden aangewezen. Binnen de bebouwde kor? de gemeenteraad evenwel bevoegd een dergelijke maatregel te treffen. Ter bor dering van de verkeersveiligheid heeft de raad geen enkel bezwaar tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders en wordt ter hoogte van de Ettensew Burgemeester W. Gommersstraat een voorrangssplitsing ingevoerd in die zin c het verkeer op de Ettenseweg voorrang heeft op het verkeer uit de Burgemeo' W. Gommersstraat. c' Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aanschaffen van een nieuwe kraan voor de vrachtauto. oorspronkelijk waren Burgemeester en Wethouders voornemens een nieuwe kraan aan te schaffen. Bij nader inzien is het college van mening dat hiermede be' gewacht kon worden tot het volgend jaar om dan een nieuwe vrachtauto benevens een nieuwe kraan te kopen. De Baad gaat hiermede accoord. Ingekomen vragen. Het lid P.P.A. Kennis vraagt naar een verbetering van het uitzicht nabij de Kruispad - Kapelletje n.l. door het verwijderen van dit Kapelletje? een ter plaat staande lichtmast en door het aankopen van een perceeltje grond van J. Boovers. De voorzitter zegt dat het verplaatsen van het Kapelletje moeilijkheden oplevert aangezien dit geen gemeente-eigendom is.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 7