De bedoeling der wet is dan ook het begrip armenzorg te verbannen en gaat uit va/L het principe dat iedere Nederlander die om welke redenen dan ook in financiële moeilijkheden is komen te verkeren en daardoor bijstand nodig heeft via deze wet kan worden geholpen. Natuurlijk moet men de- invoering van de Algemene Bijstandswet niet beschouwen als een soort grabbelton waarbij ieder zoveel mogelijk kan uithalen. Na de uitvoerige bespreking stelt de voorzitter voor de begroting definitief te behandelen en vast te stellen over een drietal weken in combinatie met de gebruikelijke personeelsavond. De heer Meijwaard betuigt zijn instemming met de uiteenzetting der beginselen van de Algemene Bijstandswet. Hij vraagt tevens of het verstandig is toege wezen woningen over te hevelen naar de vrije sector. Schuilt hierin niet een gevaar indien vreemden daarvan profiteren. De voorzitter zegt gezien de uiterst geringe toewijzing van woningen in de vrije sector, hebben burgemeester en wethouders in overleg met Bouwtoezicht besloten enige woningen van de woning wetsector over te brengen naar de vrije sector opdat hiermede enige mensen geholpen kunnen worden. Gevaar dat vreemden hiervan profiteren is uitgesloten. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebrui kelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Baad voornoemd, De voorzitter, De wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 6