Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Bijsbergen gehouden op Woensdag 24 Februari 1965» des namiddags om 16,uur, in de raadzaal van het gemeentehuis alhier. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitters A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethouders^ J.H. Vermeeren, A.A. Martens, P. Hendrikox, L.J. Hoppenbrouwers, A. Braspennincx, A. Heeren, P.F.A. Kennis, G. Bastiaansen, M. Meijwaard, raadsleden. 1. Opening. Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden van harte welkom. 2. Vaststelling notulen. Het raadslid L.J. Hoppenbrouwers heeft bezwaren tegen een zinsnede in punt 10, waarin gezegd wordt dat aan H. Martens, wonende Prins Bernhardstraat 8, reeds meerdere malen een woning is aangewezen, waarop deze niet is ingegaan. Be voor zitter vindt dit onjuist omdat zulks wel geschiedde terwijl wethouder Hendricks: er op wijst dat H. Martens tenminste driemaal een woning werd toegezegd onder aanwijzing welke woningen dit waren. Het raadslid Braspennincx informeert nr:i een brief van M. Bombouts van eind 1964 omtrent de bewuste duplex—woning door h. Martens bewoond. Be voorzitter wijst er op dat deze kwestie reeds meerdere malen in de raad is besproken en dat de raad tot op heden nog steeds op het standpunt heeft gestaan de huidige duplex—woningen te willen behouden voor uit wijk mogelijkheid in moeilijke gevallen. Hiervan is de heer Bombouts op de hoog te. Bovendien heeft zijn zoon waar het destijds om ging van de gemeente een uit voerig schrijven ontvangen waarin nog eens duidelijk werd uiteengezet dat hij; 1. niet de eerste aanvrager was| 2. niet huurder is zoals voor verkoop wordt vereists 3. de vroegere verkoop van duplex-woningen aan hem destijds bij hoge uitzonder:, al door de Minster werd goedgekeurd. Zolang in dit standpunt geen verandering komt lijkt het de voorzitter niet rede- lijk telkens opnieuw op deze zaak terug te komen. Be heer Meijwaard haalt nog een raadsbesluit aan van 4 Februari 1964 waarin hij nog eens uitdrukkelijk vermeld staat dat de gemeente voor het ogenblik zelf lieve de beschikking blijft behouden. Tenslotte wijst de voorzitter erop dat bij even tuele verkoop van het onderhavige pand de heer Martens de eerste aanvrager is en wat belangrijker is ook de eerste bewoner. Mocht de verkoop ooit plaats vinden dan zullen H. Martens en Bombouts tot een accoord moeten komen. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een voorsfh0"^ °P de diverse vergoedingen voor het onderwijs voor het jaar 1965. Boor de besturen van de in de gemeente gevestigde kleuterschool en lagere schol 0:1 zijn volgens traditie en met toepassing van de bestaande wetten verzoeken ingediend tot het verkrijgen van voorschotten op de diverse vergoedingen voor t jaar 1965. Be gevraagde voorschotten worden overeenkomstig het ingediende verzoek verleer: 4* Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de vergoedingen r de kleuterscholen en voor de vakleerkracht van de V.G.L.0.-school voor het ik 19^37 - Ook dit agenda-punt ontmoet bij de raadsleden geen bezwaar. 5' Aanbieding gemeente-begroting voor het dienstjaar 1965. Be voorzitter geeft een uitvoerige toelichting vooral bij die posten welke een wijziging ondergingen. Hij wijst er op dat bij het in werking treden van de fin u: ciele verhoudingswet tussen rijk en gemeenten het moeilijk zal zijn voor divers posten definitieve cijfers vast te stellen. Een belangrijke wijziging ondergaat de begroting door het in werking treden van de Algemene Bijstandswet per 1 Januari 1965. In deze wet is de mogelijkheid ge- eo.j^pen van hulpverlening aan bepaalde categoriëen van mensen die bijstand nodig hebben en wel op een dusdanige wijze dat de gemeente ongeveer 80$ der kosten kan terugontvangen.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 5