opreker zegt dat de onderhavige woning zijnde een zgn. duplex—woning als opvang"—woning is aangemerkt. De heer Braspennincx zegt geen bezwaar te hebben tegen een delegatie; maar het publiek moet op de hoogte zijn van deze over drachtsbevoegdheid omdat Jan Publiek dan straks geen kritiek meer kan uitoefenen op de Eaad. Wethouder A. Hendrickx zegt dat deze delegatie, alleen maar het be spoedigen van de verkoop beoogt. De heer A. Braspennintx heeft het volste ver trouwen in het college van Burgemeester en Wethouders maar zag zi«h gaarne gedis- tancieerd van de kritiek van de mensen. De woningverdeling is primair een zaak van Burgemeester en Wethouders zoals reeds in meerdere vergaderingen is medege deeld; aldus de voorzitter. Door de publicatie van de raadsverslagen in het dag blad "De Stem" en de weekbladen "De Boer" en "Het Marktblad" zal de onderhavige delegatie genoeg bekend zijn, meent de voorzitter. De Eaad besluit tenslotte de gevraagde delegatie te verlenen. De voorzitter brengt alsnog de navolgende punten ter tafel. HOphef-ïing van de Dienst voor Sociale Zorg der Gemeente Eijsbergen. De voorzitter deelt mede, dat in verband met het in werking trden van de Algemene Bijstandswet per 1 Januari I965 genoemde Dienst verplicht wordt haar bijstand ver lenende taak te staken. Door deze opheffing zullen de bezittingen van deze Dienst aan de gemeente komen. De voorzitter brengt dank aan de leden van de Dienst voor J|^loor hen verrichtte werkzaamheden. Men moet aldus de voorzitter de Algemene Bijstands- .'et niet zien als een grabbelton waar eenieder te kust en te keur kan induiken, ogreker zegt dat de aanvragen ingevolge de Algemene Bijstandswet terdege door Burg>- oester en Wethouders worden bekeken, daarbij geadviseerd en bijgestaan door de .ambtenaar voor Sociale Zaken ter secretarie. De voorzitter verklaart er van overtuigd te zijn dat het college van burgemeester en wethouders niet steeds beslissingen kan^ nemen welke de aanvragers bevredigen. Maar dan hebben zij ook het recht om elders lun bezwaren en wensen kenbaar te maken n.l. bezwaar bij Gedeputeerde Staten der Provincie en hoger beroep bij de Kroon. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verwijderen van de oude pomp op do Mctrlcfc1 De voorzitter brengt dit punt ter sprake om de mening van de raad te kennen. Als het dagelijks bestuur meent dat deze pomp niet meer past, zouden vanuit de raad andere stemmen kunnen klinken. Daarom wenst hij ook van de raadsleden hun mening. In de li. 1 van Napoleon toen deze van Antwerpen naar Breda trok bewees deze pomp nog haar diensten. Ook nog wel totdat in de gehele gemeente waterleiding kwam. Nog een enk- le •vacantieganger staat eraan te zwengelen, maar tevergeefs. Indien de pomp eon sier d was voelden burgemeester en wethouders er wel iets voor om haar te handhaven, maa daarvoor is nu geen enkele reden. Ook de gemeente Zundert heeft de pompen aldaar laten verwijderen. Geen der leden heeft bezwaar tegen het voorstel van burgemees' r en wethouders, zodat de oude waterpomp op de Markt tot verdwijnen gedoemd is. Sluiting Er zijn geen vragen ingekomen, zodat de voorzitter de vergadering sluit met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Voorzitter, De Wethouder, r t

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 4