7° Voorstel van Burgemeester on Wethouders tot het instellen van een nieuwe commissi tot wering van schoolverzuim. De zitting hebbende leden voldoen niet allen meer aan het vereiste gesteld in do Leerplichtwet omdat er onder hen zijn die geen kinderen meer hebben op de in do gemeente gevestigde scholen en herbenoeming derhalve niet mogelijk is. De voor zitter zegt dat de commissie bijeenkomt nadat er herhaaldelijk een of meerdere leerlingen zonder opgaaf van redenen van school wegblijven. Als de commissie niet bij elkaar komt wordt er ook geen presentiegeld uitbetaald. Op voorstel van burgemeester en wethouders besluit de raad aan de thans zitting hebbende leden ontslag te verlenen met ingang van 1 Januari I965 en per genoemde datum als leden der commissie te benoemen c.q. te herbenoemens Het Hoofd der R.K. Jongensschool alhier. Het Hoofd der R.K. Meisjesschool alhier. de Heer A.J.C. Heeren, Oekelsestraat 3, alhier. de Heer C.W. Martens, Kerkakkerstraat 42, alhier. de Heer N.J.A. Utens, Minister Verschuurstraat 1, alhier. Laatstgenoemde zal tevens als secretaris der commissie optreden. Aldus wordt besloten. oVerzoek van het Bestuur der R.K. Meisjesschool tot het verkrijgen van een adhesic- verklaring in verband met de voorgenomen uitbreiding van de bestaande school. e voorzitter zegt dat diverse uitbreidingen en verbeteringen noodzakelijk zijn. p voorstel van burgemeester en wethouders besluit de raad de gevraagde adhesie- verklaring te geven. Dit impliceert evenwel niet dat de raad tot elke prijs mede werking verleent. Het is slechts een uiting dat verbeteringen noodzakelijk zijn. De financiële zijde zal in een volgende vergadering ter sprake moeten komen. 9- Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot intrekking van de vigerende legesvr r- dening en tot invoering van een nieuwe verordening op de heffing en invorderin "In leges en rechten wegens verrichtingen van de Ambtenaar van de Burgerlijke StanTI De voorzitter zegt dat aanpas -ing is gezocht aan de vigerende legesverordeninv d r gemeente Zundert. Met deze gemeente komen wij ook het meest in contact en het i>- daarom raadzaam als buurgemeente geen te grote verschillen te maken. De raad besluit conform het ter visie gelegde ontwerp. 10° Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verkopen van een 4 tal woningwet woningen. DcJor de navolgende bewoners van woningwetwoningen is het verzoek gedaan om de door hen bewoonde woningen van de gemeente aan te kopen. Door de Minister van Volkshuis- ^Jesting en Bouwnijverheid is daarvoor de daarbij vermelde koopsom vastgesteld» H. Daamen, Sportparkstraat 25 f 10.207, Th. Graumans, Burg.W. Gommersstraat 19 10.060, F.v.d.Kloot, Kap. L. de Nijsstraat 12 14.590, J.A. Marijnissen, Past. Verbuntstraat 20 14.277, Om deze verkopen te. kunnen bespoedigen vraagt de voorzitter aan de Raad om Burge meester en Wethouders te delegeren de verkoop aan hen op te dragen. Het komt in .0 praktijk n.l. herhaaldelijk voor dat een ministeriele toestemming wordt verkrego:. nadat zo juist een raadsvergadering is gehouden. De raad heeft zelf gesuggereerd do verkoop van die woningen te bevorderen. De heer P. Hendrickx vraagt of de bewoners zelf om deze aankoop hebben gevraagd- temeer omdat de Raad zelf de verkoop heeft gepropageerd. De voorzitter beantwocr zulks bevestigend. De heer Hendrickx vindt de verkoopprijs echter erg laag. De voorzitter zegt dat de Minister deze vaststelt. De heer Martens vraagt waar het prijsverschil in zit, waarop de voorzitter antwoordt dat zulks gelegen is in het bouwjaar en de bouwkosten. Het lid Braspennincx brengt naar voren dat van der Kloot reeds lang geleden om de mogelijke aankoop heeft verzocht, waarop de voor— zitter mededeelt dat eerst nu van het Ministerie bericht is ontvangen voor wat do verkoopprijs betreft. Genoemd lid wil toch op de hoogte blijven van de eventuele verkopen. Hij zegt dat H. Martens uit de Prins Bernhardstraat reeds meerdere nu-lc/i gevraagd heeft om de door hem bewoonde duplex—woning aan te kopen. Deze bewoner aldus de voorzitter is reeds meerdere malen een andere woning aangewezen, doch hij is daarop niet ingegaan.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 3