Het lid L.J. Hoppenbrouwers dat ook deel uitmaakt van de commissie had gevraagd of er voldoende deelname was voor de tennissport, welke vraag door de ondertekenaars van het verzoek bevestigend was beantwoord. De voorzitter weet dat er ook in de gemeenten Zundert en Et ten weinig belangstelling is voor de tennissport. De heer A.A. Martens heeft ook op de tennisbanen in Etten steeds weinig mensen zien sporten. De heer Hoppenbrouwers heeft een geheel andere zienswijze omtrent de Jeugdraad gekregen. Hij vraagt zich ook af of een sporthal niet urgenter is dan een tennisbaan. De leden van de Jeugdraad waren het zelf niet eens over de plaats van aanleg der banen. De heer Braspennincx wil eerst een aanwijzing van terreinen waar men kan beginnen met het aanleggen van de sportacoomodatiesHij wenst centra lisatie hierin. De voorzitter stelt voor het verzoek aan te houden tot meerdere gegevens bekend zijn. De raad stemt hiermede in. cVerzoek van het Woonwagencentrum Breda tot het vaststellen van een nieuwe gemeen schappelijke regeling. De raad besluit conform het ontwerp-besluit dat bij de stukken ter inzage heeft gelegen. d. Verzoek van de Stichting Katholieke Jeugdraad alhier om over te gaan tot vaststel ling van een regelement voor de "Commissie voor Jeugdzaken". Geen der leden heeft bezwaren zodat het regelement conform het ontwerp wordt vast gesteld. 4»^^>orstel van Burgemeester en Wethouders tot het geven van een naam aan de straat v/elke is gelegen nabij de Burgemeester W. Gommersstraat. Desgevraagd heeft de archivaris aan Burgemeester en Wethouders een aantal straat namen verstrekt. Deze bevredigen evenwel niet, weshalve Burgemeester en Wethouders voorstellen de onderhavige straat naar de kroonprinses te noemen. De heer Meijwaard vraagt naar de mogelijkheid van centralisatie en had de onder- werpelijke straatnaam liever gezien in de buurt van de Koningin Julianastraat en de Prins Bernhardstraat. De voorzitter zegt dat in de buurt van deze straten geer. nieuwe wegen zullen worden gecre'érd, gezien de situatie van het Uitbreidingsplan. Waar nu de voorgestelde Beatrixstraat komt zullen nog andere straten verrijzen waarbij wordt voorgesteld aan die toekomstige wegen de naam te geven van de overig prinsessen van het Koninklijk Huis. Hiertegen heeft geen der leden bezwaar. Het voorstel wordt aangenomen. 5» Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlagen van het bedrag per leer ling voor het jaar 1965. voorzitter deelt mede dat men wat te voorbarig is geweest met de oorspronkelijk ststelling. Wanneer het reeds vastgestelde bedrag wordt gehandhaafd betekent di ten opzichte van 1964 een hogere uitgave van f 13000,Bij een berekening van h schoolbestuur is komen vast te staan dat zulks per leerling per jaar f 7 7 50 kost Om de stijgende kosten van lonen en prijzen per 1 Januari 1965 te kunnen opvangei. zou met f 5per leerling kunnen worden volstaan. Burgemeester en wethouders stellen voor het besluit van 23 November 1964 tot vas stelling van het bedrag per leerling voor het jaar 1965 in te trekken en dit bet. thans vast te stellen op f 67,50 voor het gewoon lager onderwijs en f 97?50 voci voortgezet lager onderwijs. Aldus wordt besloten. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van recht van opstal de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Zundert/Bijsbergen voor het hebber. houden van een semi-permanent bibliotheekgebouw. De voorzitter zegt dat die Stichting met toestemming van Burgemeester en Wethoudcx is overgegaan tot het plaatsen van een semi-permanent bibliotheekgebouw op het aci ceelsgedeelte sectie H. Nr. 2138, hetwelk eigendom is van de gemeente Eijsbergen. Om in aanmerking te komen voor-tijkssubsidie moest vóór 1 Januari 1965 met de bou. zijn aangevangen. Burgemeester en wethouders stellen voor tot het verlenen van genoemd recht voor on bepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden onder de verplichting voor de Stichting tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding van f 10,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 2