Heer Hoppenbrouwersi Vraagt of het "beheer hij de gemeente komt, waarop de voor zitter bevestigend antwoordt. Dit is noodzakelijk om de rijksuitkering te ont vangen. Ook 's avonds moet het gebouw verhuurd worden en dit kan alleen maar door één instantie geschieden. V/ethouder A. Hendrickxs Zegt dat het onderhoud in Griensven door een bejaarde man uitstekend geschiedt» Heer P. Hendrickxs Vraagt of het lokaal in Bijsbergen hetzelfde wordt als in Griensven. Inderdaad, aldus de voorzitter. Alle gymnastieklokalen uit die serie hebben dezelfde toestellen, douches, tegels, etc. Heer Kenniss Vraagt of de speeltuin daar gehandhaafd blijft. De opstelling van de attracties vindt hij niet gelukkig. Er zijn kinderen geweest die een schommel tegen het hoofd hebben gekregen. Bovendien heeft hij vernomen dat de kinderen uit de buurt de andere kinderen wegjagen. Er is daar geen enkel toezicht. Heer Meijwaards Ziet daar efs.:t geen kwaad in. Kinderen maken overal ruzie aldus spreker. De voorzitter acht toezicht daar onmogelijk. Het is de taak van het onderwijzend personeel aldus spreker om de kinderen op school erop te wijzen dat zij geen ruzie moeten maken. Hierna wordt de vergadering heropend.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 20