Notulen van punt 7 der Baadsvergadering van 29 November 19^5 hetwelk in besloten vergadering is behandeld. Verzoek van het B.K. Kerkbestuur (Schoolbestuur) in deze gemeente tot het 'oprichten van een gymnastieklokaal benevens het aankopen van de grond welke daartoe vereist is. Op voorstel van de voorzitter gaat de raad ter behandeling van dit agenda—punt over in besloten vergadering. De voorzitter merkt bij dit punt het volgende ops Het gemeentebestuur heeft steeds gemikt op de realisering van een sporthal. Burgemeester en Wethouders hebben diverse hallen bezocht. Daarnaast ook een gymnastieklokaal met een afmeting van 20 x 10 meter. Het laatste bezoek was in Griensven (bij Deurne) alwaar het gymnastieklokaal iedere avond tot 11}uur bezet is. Voor ons kwam er een probleems een sporthal of een gymnastieklokaal. Van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten hebben Burgemeester en Wethouders bericht ontvangen dat de gemeente Bijsbergen voor de bouw van een gymnastiek lokaal in aanmerking kan komen. Het betreft hier lokalen welke worden gebouwd in serie volgens een arbei.lsbesparende bouwmethode. Het initiatief gaat uit van genoemde Vereniging. Op 25 November j.l. heeft te Boosendaal een bijeenkomst plaats gevonden van afgevaardigden van gemeenten welke op de bouw van een derge lijk lokaal kunnen rekenen. Dit jaar worden er in Noord-Brabant 10 lokalen opge richt. Tijdens die bijeenkomst moest uitsluitsel gegeven worden over het al of niet meedoen. Namens het gemeentebestuur heb ik - aldus de voorzitter - daar medegedeeld dat de gemeente Bijsbergen gaarne een dergelijk gebouw accepteert. De uitgereikte vragenlijsten moesten volledig ingevuld uiterlijk 10 December 1965 vergezeld van tekeningen bij de Directie} t.w. de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem} aanwezig zijn. De kosten van de bouw worden geraamd op circa f 250.000}inclusief alle toestellen? kleedlokalen} douchescentrale verwarming en complete inrichting. Omtrent de plaats van vestiging hebben Burge meester en Wethouders het navolgende gedacht. 1.) Oorspronkelijk het terrein gelegen achter'de woningen van de heren Meijwaard en Adriaensen (gemeentebode). Dit is het terrein dat in eigendom is van de heer Chr. Daamen. De toegang tot dit terrein is zeer moeilijk en ligt boven dien in een gesloten ruimte. Dit terrein dient te worden gereserveerd voor toekomstige schooluitbreiding. Het schoolbestuur (B.K. Kerkbestuur) heeft met de eigenaar gesproken over de mogelijkheid tot aankoop. Sen prijs van f 10}per m2 achten Burgemeester en Wethouders voor dit soort terrein niet verantwoord. 2.) Een andere mogelijkheid is het terrein dat eigendom is van de gemeente en hetwelk is gelegen aan de Burgemeester W. Gommersstraat/Verlengde Sportpark straat met de bestemming bijzondere bebouwing in het uitbreidingsplan. Deze vestigingsplaats is ook ter ore gekomen bij het onderwijzend personeel en het schoolbestuur} die deze plaats bezwaarlijk achten in verband met de afstand. Het Hoofd van de Meisjesschool pleit voor vestiging op het terrein van genoemde Chr. Daamen. Direct daarop heb ik - aldus de voorzitter - contact opgenomen met dit schoolhoofd. Deze vond de afstand wel erg bezwaar lijk. Ik heb haar gewezen op de kans die wij nu hebben en dat ook andere verenigingen van dit gebouw gebruik moeten maken. Hierover was zij het wel eens. Ook heb ik gesproken met het Schoolbestuur dat per 1 Januari 1966 gaat functioneren en gewezen op de betere ligging en entree. Dit bestuur is geheel accoord met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om het gebouw te stichten op het terrein hetwelk is gelegen aan de Burgemeester W. Gommers- straat/Verlengde Sportparkstraat. Het is beslist noodzakelijk dat de scholen meedoen om van de jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds ten bedrage van f 25000}verzekerd te zijn. Het gebouw is ook geschikt voor volleybal. Enkele leden die deze sport beoefenen hebben het gemeentebestuur heden een brief gezonden voor een geschikt lokaal. Dit verzoek komt straks aan de orde. Het nieuwe schoolbestuur kijkt ook naar de belangen van óClfo der bevolking dat nh schooltijd gebruik maakt van het gebouw} aldus besluit de voorzitter zijn uiteenzetting. Hierna geeft de voorzitter de leden gelegenheid tot het stellen van vragen? Heer Kennis; Het is aan de Burgemeester Gommersstraat een mooie ruimte en is gunstig gelegen voor de gehele bevolking. Heer Bastiaansens Vraagt naar de juiste situering van het gebouwy waarop de voorzitter antwoordt dat nh de heropening der vergadering aan de hand van een plattegrondtekening het voorstel van Burgemeester en Wethouders getoond zal worden.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 19