Ingekomen vragen. Van de heer P.F.A. Kennis zijn een 4 tal vragen binnengekomen te weten; Verbetering verkeerssituatie Kruispad Oekelsestraat Qverasebaan - Noord- hoeksestraat. De voorzitter zegt geinformeerd to hebben bij de Rijkspolitie alwaar blijkt dat van slechts 2 aanrijdingen in I965 is kennisgegeven. Spreker zegt toe te bevor deren dat ter plaatse waarschuwingsborden zullen worden geplaatst. De vragen steller is het hier niet mee eens. Hij ziet daar liever een kleine rotonde met daarin een lichtmast. Met een dergelijke mast is daar niets te bereiken - aldus de heer Meijwaard - alleen met uitkijken is daar iets te redden. De voorzitter zal gaan praten met de verkeersgroep van de rijkspolitie voor een afdoende oplossing. Wethouder J. Rombouts brengt naar voren dat men ter plaatse een te hoge snelheid heeft, waarbij de heer Kennis opmerkt dat wanneer men allemaal met paard en kar zou gaan rijden er niets meer zou gebeuren. Terloops merkt het lid P. Hendrickx op dat de straatverlichting slecht is nabij dokter Kamp. De voorzitter repliceert dat men hier afhankelijk is van Rijkswater staat. Bij realisering van de huidige plannen zal de verlichting van de rijksweg uitstekend worden, aldus de voorzitter. Verbreden trottoir voor het verkeer komende van de Kruispad en rijdende naar de John.F. Kennedystraat. Zonder beschadiging van het trottoir is het thans niet mogelijk met grote motor rijtuigen komende vanaf de Hoge Brug de John.F. Kennedystraat in te rijden aldus de heer Kennis. De voorzitter antwoordt dat bij de kanalisering van de Aa of Weerijs hierin verbetering kan worden gebracht. Invoeren van een wachtverbod aan één zijde in enige straten binnen de bebouwde kom. De heer Kennis suggereert deze verkeersmaatregel in te voeren voor de Hogestraat - Lagestraat - Burgemeester W. Gommersstraat en John.F. Kennedystraat. De voorzitter zal deze aangelegenheid met de Rijkspolitie opnemen. Indien dit geen bezwaar ople vert kan genoemde verkeersmaatregel van kracht worden. Verwijderen van de bomen langs de Noordzijde van de Bttenseweg. Voor de bevordering van de verkeersveiligheid doet de heer Kennis bovengenoemd voorstel. Mogelijk kan dan ook een fietspad langs deze vrij drukke weg worden aangelegd. De voorzitter zegt toe dit voorstel in overweging te zullen nemen. De heer A.A. Martens vraagt of ook de gemeente Rijsbergen te zijner tijd op het leidingnet van het aardgas kan worden aangesloten. De voorzitter antwoordt hierop dat reeds contact is opgenomen met N.V. Intergas te Oosterhout en het gasdistribu tiebedrijf te Zundert. Een verantwoord plan hopen Burgemeester en Wethouders op korte termijn bij de raad ter tafel te kunnen leggen Tenslotte klaagt het lid Kennis nog over het ophalen van kadavers. De voorzitter zegt dat van gemeentewege alles gedaan wordt om de kadavers zo snel mogelijk af te voeren. Doch hierbij is men steeds afhankelijk van de dienst welke het ophalen van kadavers verzorgt. Sluiting met gebed. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruike lijke gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der Gemeente Rijsbergen in zijne openbare vergade ring van De Raad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 18