- 3 - Bij het huidige voorstel - zo vervolgt de voorzitter - bedraagt de belasting voor de eerste emmer f 15,per jaari voor de 2e en volgende vuilnisemmer f 10,per jaar. Momenteel zijn er 432 zgn. Ie emmers en 312 2e en volgende emmers. Bij het van kracht worden van de nieuwe verordening zullen de inkomsten f 9500,gaan bedragen? op de kosten blijft alsdan nog een tekort van f 4000, Zonder stemming wordt deze nieuwe verordening vastgesteld. De heer A. Martens merkt op dat de gemeente Rijsbergen nog meer kosten maakt dan de gemeente Zundert. Dit is niet het geval aldus de voorzitter, want in genoemde cijfers is ook het loon van onze gemeente—arbeiders begrepen. 13. Verzoek van het schuttersgilde "Sint Bavo" tot het verkrijgen van een eenmalige bijdrage ad f 1000,in de aanlegkosten van een nieuwe overdekte schietbaan. In verband met de vigerende veiligheidsvoorschriften is de schietbaan van het schuttersgilde "Sint Bavo" niet meer voor sportdoeleinden geschikt en is deze vereniging genoodzaakt naar een andere schietbaan uit te zien. Met de bouw en inrichting is een bedrag van f 12000,gemoeid. Genoemde vereniging is niet in staat deze zaak zelf in zijn geheel te financieren en is druk bezig om het beno digde geld bij elkaar te krijgen. Van het Provinciaal Anjerfonds verwacht men ook een bijdrage. Op de vzaag van het lid Kennis of die baan voor alle gilden beschikbaar is volgt van de voorzitter een ontkennend antwoord. Wethouder Hen— drickx meent zeer zeker aan het verzoek te moeten medewerken. Eerste spreker meent dat alle gilden moeten samenwerken om de nieuwe baan tot stand te brengen» Dit is onuitvoerbaar aldus voorzitter Mr. J. Raaijmakers. De heer P. Hendrickx vraagt of dit een renteloze bijdrage is of een gift. Het betreft hier een bedrag h fonds perdu. De heer Meijwaard meent dat de bezwaren van het lid Kennis onder ogen moeten worden gezien. Een bijdrage aan een fanfare is gemakkelijker omdat daarmede het algemeen belang meer gediend wordt. Aan het verlenen van bijdragen aan een besloten gemeenschap kloven toch wel bezwaren aldus spreker. De voorzit ter merkt op dat men de gehele zaak niet moet zien als te zijn in het algemeen belang, doch het voorstel van Burgemeester en Y/ethouders moet slechts gezien worden als een respect voor het oude gilde en een bijdrage van de raad om oude gilden in stand te houden is zeer zeker aan te bevelen. De beperking besloten gemeenschap vindt de heer Meijwaard toch wel bezwaarlijk. Het gilde heeft thans f 4000,f 1000,van de raad, hetgeen alsnog een tekort van f 7000,oplevert aldus spreker. De heer Hoppenbrouwers brengt naar voren dat een gilde geen besloten karakter heeft aangezien iedereen er lid van kan worden. Op de vraag van de voorzitter of zich nog iemand als gildebroeder wil aanmelden volgt de hamerklop zodat hot voorstel van Burgemeester en Wethou ders wordt aanvaard. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een vaste geldlening ad. f 100.000.met de Amsterdam-Rotterdam Bank te Amsterdam. Voor de financiering van de aankoop van grond ton behoeve van de aanleg van sportterreinen, hebben Burgemeester en Wethouders van de Amsterdam-Rotterdam ^ank te Amsterdam de navolgende offerte gekregens Lening groot f 100.000,Koers 99v°l Rente 6^? aflossing in 30 jaarlijkse gelijke termijnen. Gedeputeerde Staten hebben reeds medegedeeld dat zij tegen het te nemen raads besluit geen bedenkingen hebben. Conform het voorstel wordt besloten. 15» Alsnog ingekomen stukken; Verzoek van het Bestuur der R.K. Jongensschool tot hot treffen van voorzieningen voor de twee bestaande noodlokalen. Met de inrichtingskosten is alsnog een bedrag gemoeid van f 1995>Evenals do Inspecteur van het Lager Onderwijs heeft de raad geen bezwaar. 16. Verzoek van Kapelaan J. van der Heijden en 25 andere ondertekenaars tot het oprichten van een sporthal. De voorzitter zegt hedenmorgen nog een onderhoud gehad te hebben met Kapelaan J. van der Heijden en tevens mededeling te hebben gedaan van het agendapunt onder sub 7. Deze gaat volledig accoord mot hot voorstel van Burgemeester en Wethouders en verzoekt door het woord "sporthal" een streep te halen. Het verzoek wordt voor kennisgeving aangenomen.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 17