0 2 - 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het intrekken van het raadsbesluit van 30 Januari 1965 tot nadere vaststelling van he-t bedrag per leerling voor het jaar 1965 De voorzitter zegt dat hij raadsbesluit van 23 November 1964 het bedrag per leer ling voor 1965 voor het g.l.o. en v.g.l.o is vastgesteld op f 75,respectieve- lijk f 105)I doch dat daarna deze bedragen zijn verlaagd tot f 67)50; respec tievelijk f 97,50. Gelet op het schrijven van de Hoofdinspecteur bepaalt de raad dat eerstgenoemde bedragen gehandhaafd blijven. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1965» De Stichting Katholieke Jeugdraad - aldus de voorzitter - heeft na afloop van het vacantiekinderwerk in augustus j.l. verzuimd het nadelig saldo van dit werk bij het gemeentebestuur aan te vragen. Reden waarom eerst nu dit verzoek ter behande ling komt. Het vorig jaar is aan de Jeugdraad een subsidie verleend van f 400, Burgemeester en wethouders stellen voor ook voor het jaar 1965 dit bedrag te ver lenen en jaarlijks op de begroting te zetten. De raad gaat met deze voorstellen accoord. Het lid Hoppenbrouwers stelt voor dat deze Stichting jaarlijks rekening en verant woording zal overleggen. De voorzitter antwoordt dat dit telkens geschiedt bij het aanvragen der subsidie. •De voorzitter vervolgt dat ook de plaatselijke E.H.B.O. om subsidie vraagt. In samenwerking met de plaatselijke Bescherming Bevolking wordt op korte termijn een cursus gehouden. In een dorp zoals Rijsbergen - dat gelegen is aan een zeer drukke verkeersweg - aldus de voorzitter is aan goede E.H.B.O.-ers grote behoefte. De heer Kennis klaagt er over dat de meisjes van de lagere school vóór half negen de speelplaats niet mogen betreden. Vele kinderen moeten al vroeg van huis en staan dan nog voor een gesloten poort. De voorzitter zegt dat de schuld hoofdzakelijk moet worden gezocht bij het onderwijzend personeel dat er niets voor voelt om te half negen aan de school te zijn. De voorzitter zal deze kwestie met het Hoofd der school bespreken om een afdoende oplossing te vinden. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel. Om de achterstand welke het overheidspersoneel ten opzichte van het bedrijfsleven heeft opgelopen te niet te doen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen richtlijnen gezonden om de salarissen van het personeel te herzien. De woorden "uitkering ineens" betekenen niet dat het hier gaat om grote bedragen aldus de voorzitter. Integendeel zelfs. De raad kan zich met het voorstel verenigen. 11. Verzoek van de Stichting Katholieke Jeugdraad Rijsbergen aan burgemeester en wet- houders tot wijziging van de vigerende verordening terzake belasting op vermake- lijkheden.~ De voorzitter merkt bij dit agenda-punt op dat Burgemeester en Wethouders steeds soepel optreden voor de verenigingen wat betreft het toepassen van de verordening op de vermakelijkheidsbelasting. Practisch iedere vereniging krijgt subsidie en op een verzoek om ontheffing of een gedeelte daarvan wordt meestal gunstig beschikt. Het voortbestaan van een dergelijke verordening zou geen zin hebben indien een algehele vrijstelling zou worden verleend. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt het verzoek afgewezen. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders tot invoering van een nieuwe verordening op de reinigingsrechten. De inkomsten van deze belasting zijn dusdanig laag dat zij de kosten niet benaderen aldus de voorzitter. De kosten van de reinigingsdienst over de jaren 1961 t/m 1965 zijns f 5778; f 9334,—; f 10331,—; f 9386,—; f 13421. Als inkomsten staan daar tegenover de vergoeding welke men betaalt voor het ophalen van huisvuil. Deze inkomsten over bovenstaande jaren zijns f 1970,f 2125; f 2348,—; f 2716; f 3147.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 16