Notulen van de openbare vergadering van de Baad der Gemeente Bijsbergen, gehouden op Maandag 29 November 1965» cLes namiddags om 4>uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Bijsbergen. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Eombouts, wethouders? A.A. Martens, L.J. HoppenbrouwersA. Heeren, P.F.A. Kennis, G. Bastiaansen, M. Meijwaard, P.C. Hendrickx. Afwezig met voorkennis A.J. Braspennincx en J.H. Vermeeren. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Hij heet de leden van harte welkom en zegt dat er in deze vergadering belangrijke voorstellen ter tafel zullen komen. Vaststelling notulen van de vergadering van 11 September 1965' De heer G. Bastiaansen merkt op dat hij de vergadering op die dag niet heeft bij gewoond en mitsdien ten onrechte onder de aanwezige leden is vermeld. Op voorstel van de voorzitter worden cie notulen dienovereenkomstig gewijzigd. Verzoek van het bestuur der bijzondere lagere scholen in deze gemeente tot het vaststellen van de exploitatievergoeding voor het jaar 1964» De raad besluit hiertoe conform het ter inzage gelegde ontwerp~besluit. Verzoek van het bestuur der bijzondere kleuterscholen in deze gemeente tot vast stelling van de vergoedingen bedoeld in artikel 73? Ie ©u 2e lid, der kleuter onderwijswet over het jaar 1964» Ook dit verzoek stuit bij geen der aanwezige leden op bezwaren. Verzoek van het bestuur der B.K. Meisjesschool voor v.g.l.o. in deze gemeente tot het vaststellen van de vergoeding voor de vakleerkracht voor het jaar 1964» Het ter visie gelegde concept-raadsbesluit wordt definitief vastgesteld. Verzoek van het bestuur der B.K. Meisjesschool voor g.l.o. alhier tot het ver krijgen van medewerking ex artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 voor de aan schaffing van leer- en hulpmiddelen en van brandblusapparaten. Overtuigd van de noodzaak besluit de raad de gevraagde medewerking te verlenen, Verzoek van het B.K. Kerkbestuur (Schoolbestuur) in deze gemeente tot het oprichten van een gymnastieklokaal, benevens het aankopen van de grond welke daar toe vereist is. Op voorstel van de voorzitter gaat de raad ter behandeling van dit agenda-punt over in besloten vergadering. Heropening, Op verzoek van de voorzitter geeft de technisch ambtenaar de heer L. Lijmbach aan de hand van een uitvoerige tekening de plaats aan waar het gymnastieklokaal door Burgemeester en Wethouders is geprojecteerd te weten op het terrein aan de Burge meester W. Gommersstraat/Verlengde Sportparkstraat, welk terrein in het uitbrei dingsplan de bestemming "bijzondere bebouwing" heeft. De heer Kennis vraagt of ook hier een instructie-zwembad kan komen. De mogelijkheid hiertoe zal met deskun digen nader dienen te worden bezien. De heer Bastiaansen vraagt of er bij de opzet ook rekening is gehouden met parkeerruimte. Uit de tekening blijkt dat zulks inder daad het geval is. De heer Meijwaard complimenteert - en meent ook te spreken namens de gehele raad - het college van Burgemeester en Wethouders voor de bereikte resultaten. De voorzitter zegt ook dank verschuldigd te zijn aan de gehele raad. Zonder Uw medewerking aldus de voorzitter zou het huidige resultaat niet behaald zijn. Wanneer het gebouw gerealiseerd wordt is moeilijk te zeggen. Men begint in Zeeland en werkt zo naar West-Brabant. Voor de exploitatie van het gebouw zal de gemeente jaarlijks een bijdrage van f 24000,ontvangen uit het gemeentefonds. De raad gaat tenslotte accoord met het voorstel van Burgemeester en Wethouders en besluit tot de bouw op genoemd terrein over te gaan? het benodigde crediet tdn be drage van f 250.000,te verlenen en de aanbesteding onderhands op te dragen con form het voorstel van de Directie der Kon. Nederlandse Heide Maatschappij te Arnhem.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 15