Beantwoording van ingekomen vragen; Het lid P.F.A. Kennis heeft schriftelijk vragen gesteld omtrents a) dringende verbetering van de Gelderdonksestraat b) verbetering van de Zandstraat c) verbetering van de Oude Trambaan De voorzitter beantwoordt deze vragen als volgts a) Verharding van de Gelderdonksestraat met steun van de overheid (C.T.D. is op dit ogenblik onmogelijk daar het tracé van de nieuw aan te leggen rijksweg nog niet vaststaat. Burgemeester en Wethouders zullen echter een poging doen om overheids subsidie te verkrijgen. b) Buiten de Zandstraat zijn er nog vele andere voor het plaatselijk verkeer van belang zijnde wegen die aan een noodzakelijke verbetering toe zijn. De bewoners van de Zandstraat zijn destijds gewaarschuwd dat er geen ver harding zal komen. c) Bij het aanleggen van de gasleiding door de N.V. Gasunie is in de Oude Trambaan een gat ontstaan. De voorzitter zegt toe door de Dienst Openbare Werken een onderzoek te zullen doen instellen. N.B.Is geschied en hersteld. Waterlopen in deze gemeente; Terloops ontstaat een discussie omtrent de waterlopen in deze gemeente. Lichtpunt nabij "De Lange Dreef"'. Aan het slot der vergadering vraagt het lid Vermeeren de aandacht voor een lichtpunt nabij "De Lange Dreef". De voorzitter zegt toe hieraan aandacht te zullen besteden. Sluiting met gebed; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hijsbergen in zijne openbare vergadering van De Raad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 14