Notulen van de openbare vergadering van de Baad der Gemeente BIJSBERGEN, gehouden op Zaterdag 11 September 1965, des voormiddags om 10,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezig; Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethouders? J.H. Vermeeren, A.A. Martens, L.J. Hoppenbrouwers, A.J. Braspennincx, M. Meijwaard, P.F.A. Kennis, G. Ba.süaansen, P.O. Hendrickx, A. Heeren, leden. Nvu^»v«-7 Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden van harte welkom. Vaststelling notulen; De notulen der vergadering van 21 Juni I965 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der vigerende legesverorde- p ning; - De vastgestelde verordening bij raadsbesluit van 30 Januari I965 dient naar aanlei ding van gemaakte opmerkingen van Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Brabant een geringe wijziging te ondergaan. Voorts wordt de verordening in die zin gewijzigd dat kosteloze huwelijksvoltrekking niet meer op Vrijdag doch op Maandag van 10-12 uur mogelijk zal zijn. Geen der leden heeft bezwaar tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Schrijven van het Eeuwfeest—comité te Meersel—Dreef om een financiële bijdrage ter herdenking van het Eeuwfeest der Paters-Capcijnen; De voorzitter betoogt dat diverse inwoners geinteresseerd zijn in het werk dat door deze paters wordt verricht, getuige het feit dat deze mensen in Meersel-Droef ter kerke gaan en ook omdat de gemeente Eijsbergen banden onderhoudt met het gemeente bestuur van Meer. Aan het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een éénmalige bijdrage ad. f 250,-- verleent de raad zijn fiat. ^Verzoek van de B.K. Matigheidsbeweging "Sobrigtas" tot het verkrijgen van een bij— Pdrage in de actie tegen alcoholgebruik door jeugdigenT "Sobri'étas" verzoekt een bedrag van 10 cent per schoolgaand kind. Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor het advies van de Hoofden der Scholen in te winnen en zo er belangstelling is do bijdrage te verlenen. De Baad gaat hiermede accoord. NVB.j!_ Het advies is inmiddels verkregen. De Hoofden der Scholen hebben bericht dat zij een dergelijke actie niet zullen voeren. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van straat— en huisnumme— ring aan de weekend—huisjes nabij de Breedschotsestraat; Door de N.V. "P.N.E.M." - Waterleiding Maatschappij "West-Brabant" Posterijen - Belastingen en andere instanties is meerdere malen aangedrongen om deze weekend huisjes een straat- en huisnummer te geven. Aan dit recreatiegebied wordt de naam "Oekelsebos" gegeven, terwijl de aanwezige weekendhuisjes van huisnummers zullen worden voorzien.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 13