Notulen van de openbare raadsvergadering van de Baad der Gemeente EIJSBEBGEN, gehouden op Maandag 21 Juni 1965» ^es namiddags om 15;uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Bijsbergen. Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitters A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethoudersj J.H. Vermeeren, A.A. Martens, L.J. Hoppenbrouwers, A.J. Braspennincx, M. Meijwaard, P.F.A. Kennis, G. Bastiaansen, P.O. Hendrickx. Afwezig met voorkennis; A. Heeren. 1. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden van harte welkom. 2. Vaststelling notulen; De notulen der vergadering van 3 Juni 1965 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 3* Wijziging van de Algemene Politieverordening voor de Gemeente Bijsbergen. Op voorstel van burgemeester en wethouders ondergaat de Algemene Politie verordening voor de Gemeente Bijsbergen een wijziging. Dit voorstel werd door burgemeester en wethouders gedaan op verzoek van de Afdeling Noord- Brabant van do Vereniging van Nederlandsche Gemeenten. De raad is met het voorstel volledig accoord en besluit de voorgestelde wijziging aan te brengen. 4» Instelling grondbedrijf. Beeds herhaalde malen hebben zowel Gedeputeerde Staten als het Verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten aangedrongen op de instelling van een grondbedrijf. De bedoeling hiervan is om de voor bebouwing bestemde gronden afzonderlijk te administreren, waardoor de kostprijs van de bouwrijpe grond ge makkelijker is te bepalen. Burgemeester en wethouders stellen voor de beheersverordening vast te stellen alsmede de in te brengen gronden aan te wijzen, zulks overeenkomstig de ter in zage gelegde ontwerpen. De raad besluit overeenkomstig het door burgemeester en wethouders gedane voorstel. 5- Vaststelling slot begrotingswijziging voor het dienstjaar I964; Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders besluit de raad tot vast stelling der slot-begrotingswijziging voor het dienstjaar 1964 over te gaan. 6* Wijziging Vleeskeuringsverordenings Overeenkomstig het voorgelegde voorstel besluit de raad over te gaan tot wijzi ging der vleeskeuringsverordening. 7a Beschikbaarste11en van credieten t.b.v. do V.G.L.O— en de Meisjesschool; Voor het maken van een nieuwe vloer in de schoolkeuken van de V.G.L.O-s«hool stelt de raad een crediet van f 4000,— beschikbaar, terwijl een bedrag van f 2600, wordt beschikbaar gesteld voor hot aanschaffen van meubilair t.b.v. de Meisjesschool. 8' Voorbereidingsbesluit inzake de gronden ten Zuid-Westen; Westen-; en Noord- Westen van de grens van het huidige uitbreidingsplan in onderdelen; De heren J. van der Palen en Athmer van Bouwtoezicht West-Brabant te Breda geven staande de vergadering een uitvoerige toelichting op het door hen ontworpen voor- bereidingsbesluit inzake de gronden ten Zuid-Westenf Westen-s en Noord-Westen van de grens van het huidige uitbreidingsplan in onderdelen. De raadsleden worden volop in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en hun visie omtrent het voorgenomen besluit te geven. Aan het eind van een interessante en uitvoer ge uiteenzetting besluit de raad te bepalen dat wordt voorbereid een herziening van het plan van uitbreiding in hoofdzaak, waarin zijn vervat de gronden gelegen ten Noorden, ten Westen en ten Zuid-./esten van het vigerende uitbreidingsplan in onderdelen, alsmede enige bestemmingsbepalingen behorende bij voornoemd plan.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 11