6. Wijziging en aanvulling van de "Verordening tot heffing van eene belasting op de toneelvertoningen en andere vermakelijkheden in de gemeente Rijsbergen". In verbande inwerkingtreding van de Y/et op de Kansspelen en de intrekking van de Loterijwet 1905 verzoeken Gedeputeerde Staten in het onlangs opge zonden raadsbesluit een redactionele wijziging aan te brengen. De raad besluit deze redactionele wijziging aan te brengen. 7« Aankoop grond voor sportpark. De voorzitter heeft voor de raadsleden nog een belangrijk agenda-punt in petto, t.w. de aankoop van ruim 5 ha grond voor de aanleg van een sportpark. Spreker deelt mede dat wethouder A. Hendrickx gesproken heeft met de heer J. Embregts, Kerkakkerstraat 7> alhier, over diens gronden gelegen in de Laguiten en in de onmiddellijke nabijheid van de uitbreiding van de kom. Met genoemde Embregts - is reeds een voorlopig koopcontract gesloten tot aankoop van j? Tin -^0 gn, grond '1— met opstallen en inclusief schadevergoeding voor een bedrag van f 150.000, behoudens definitieve aankoop door de raad en goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De voorzitter zegt dat destijds de planning van het sportpark getorpe deerd is door diverse inwoners. De grond waarvan nu sprake is ligt gunstig. Afstand in een tijd van motorisering telt niet meer mee. De voorzitter deelt mede dat de kleine commissie van de Provinciale Planologische Dienst de plannen reeds besproken heeft. Aan de hand van een tweetal tekeningen geeft wethouder Hendrickx een uiteenzet ting van de plannen, welke naar men hoopt verwezenlijkt zullen kunnen worden. De raad besluit tot aankoop van de desbetreffende percelen over te gaan. 8Verkoop van auto's langs de Breedschotsestraat. Op een vraag van de heer P. Kennis inzake de verkoop van auto's langs de Breed schotsestraat nabij de camping 't Oekeltje" deelt de voorzitter mede hiernaar een onderzoek te zullen doen instellen. 9* Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Rijsbergen in zijne openbare verga dering van De Raad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder, Hierna begeeft de raad zich op pad voor het maken van de excursie waarvan spra is in de aanhef van deze notulen. I

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 10