A Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Zaterdag 30 Januari 1965 des voormiddags om 9»uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickoc en J.F.S. Rombouts, wethouders; A.A. Martens; J.H. Vermeeren; P. Hendrickx; L.J. Hoppenbrouwers; M. Meijwaard; A. Heeren; G. Bastiaansen en de heer A. Braspennincx, welke ter vergadering kont nadat de opening door de voorzitter heeft plaats *gehad. Afwezigs P.F.A. Kennis. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en verwelkomt de leden. Deze vergadering is op een vrij vroeg uur gesteld; omdat de voorzitter van mening is dat diverse leden via de televisie getuige willen zijn van de begrafenis van de zeer grote Engelse staatsman Sir Winston Churchill. De voorzitter wijdt uit voerig uit over het leven van deze Engelsman waaraan ook wij en het gehele Neder landse volk zoveel te danken hebben. In de donkere dagen van 1940 was voor het gel. land één man het middelpunt en dat was hij die vandaag zijn laatste rustplaats zal vinden. Aan hem heeft Nederland de bevrijding te danken. De voorzitter schetst de ^K^erledene als een mengsel van leeuw en kind. Na deze herdenking neemt de raad êen ^Hnuut stilte in acht als blijk van medeleven. Hierna neemt de vergadering een aanvang. Vaststelling notulen: De notulen van de vergadering van 23 November 1964 worden zonder op— of aanmerking vas'tgesteld. ierzoek van de R.K. Kon. Erkende Fanfare "Sint Cecilia" te Rijsbergen om verhc. i?~. van het jaarlijks subsidiebedrag tot f 2225, De voorzitter deelt mede dat in overleg met de Federatie van Muziekgezelschappen landelijk een nieuwe subsidieregeling is vastgesteld. Het door deze federatie uit geven blad waarin deze regeling is Opgenomen heeft bij de stukken ter inzage gel eg' De Rijsbergse Fanfare komt uit in de afdeling Uitmuntendheid. De voorgestelde subs die bedraagt f 2225,gespecificeerd als volgt; f 1500,voor de fanfare; f 600 voor de drumband en f 125,voor het geven van een concert op Koninginnedag. De voorzitter deelt mede dat dit agendapunt op korte termijn weer ter sprake kont J^j de aanbieding van de gemeentebegroting 1965, waarin verschillende subsidie verdragen zijn opgenomen. Burgemeester en wethouders achten voor de instandhouding van de fanfare een goede subsidie onontbeerlijk. Ook de raad is zulks van mening, aangezien geen der leden op- of aanmerkingen heeft. Verzoek van de Stichting Katholieke Jeugdraad te Rijsbergen tot het aanleggen va: een tweetal tennisbanen. De Stichting Katholieke Jeugdraad heeft aan het gemeentebestuur een kcstenbegroti" overgelegd voor de aanleg van twee tennisbanen en beoogt deze in de winter te gel ken als ijsbaan. Burgemeester en wethouders vinden de kosten waarbij nog niet is sproken van kosten voor onderhoud—, afrastering etc. Voor de geringe belangstel! voor de tennissport en een schaatswinter van éénmaal in de vijf jaren is de aar! niet verantwoord. Burgemeester en wethouders staan sceptisch tegenover het verzc. De voorzitter zegt in den Bosch steeds gepleit te hebben voor een sporthal en ec: bescheiden instructie—zwembad. Hij zou dan bij Gedeputeerde Staten ook niet graag aankomen met een voorstel tot het aanleggen van een tweetal tennisbanen waarvan d kosten begroot zijn op f 25ÖOO, De voorzitter vindt? de indiening van het verzoek overigens eigenaardig. Op 23 Novo ber 1964 besloot de raad tot het instellen van een commissie voor jeugdzaken. Pij schrijven van 17 December d.a.v. doen de voorzitter en secretaris van de Jeugdraad aan de gemeente het verzoek tot aanleg van 2 tennisbanen. Het verzoek is niet ondc steund door genoemde commissie. Op verzoek van de voorzitter licht wethouder Bomb co voorzitter van meergenoemde commissie de zaak toe. Het is de bedoeling van de Jeugaraad om de zaak te bespoedigen aldus de wethouder. V

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1965 | | pagina 1