ét Notulen.van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Zaterdag 30 november 1963, des voormiddags om 10,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rosbergen. Aanwezig Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders; J.Vermeeren; A. Martens; P. Hendrickx; L.J, Hoppenbrouwers; G, Bastiaansen; A.J. BraspennincxM. Meijwaard; A. Heeren en P.F.A. Kennis. Opening De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle leden van harte welkem. Vaststelling notulen: De voorzitter stelt de toegezonden notulen aan de orde van de vergadering van 18 september 1963» Op zijn verzoek of iemand op- of aanmerkingen heeft antwoordt de Heer Meijwaard dat hij bezwaar heeft tegen de vermelding dat ieder belangrijk woord van de brief van de Inspecteur van het Lager Onderwijs aan Burgemeester en Wethouders in de vergadering werd voorgelezen. Bij inzage van stukken betreffende de kwestie openbare school heeft hij ter griffie in Den Bosch de brief van de Inspecteur gelezen. Hierin stènd dat de raad niettemin bevoegd was aan het iBkrzoek van de ouders te voldoen. Hij vindt deze zin belangrijk en meent daarom dat Wet ieder belangrijk woord uit die brief destijds werd voorgelezen. De voorzitter deelt deze mening niet en acht de bedoelde woorden van de inspecteur niet belangrijk, temeer niet omdat de inspecteur eerder in zijn brief er reeds op had gewezen dat de bewuste lijst te weinig namen van leerplichtige kinderen bevatte en voorts omdat de inspecteur er verder op wees dat ondanks het verzoek der ouders om een openbare school te stichten de gemeente toch nog ontheffing zou kunnen vragen en ook ontheffing zou verkrijgen. Bovendien vindt de voorzitter de bedoelde woo* den niet belangrijk omdat de inspecteur na deze woorden een groot aantal argu menten aanhaalt die pleiten tegen de oprichting van een dergelijk schooltje. Do voorzitter is hoogstens genegen om in de betreffende zin toe te voegen de woorden "Volgens de mening van Burgemeester en Wethouders". De heer Meijwaard verklaart zich hiermede akkoord. Hi rna volgt de vaststelling der notulen. Mogelijkheid tot stichten van een instructiebad. Vervolgens brengt de Voorzitter ter sprake de mogelijkheid van de stichting van een instructiebad. Burgemeester en Wethouders beschikken over een dergelijk plan dat in aanloop ^^1 Ac.000,-- zou kosten, maar dat met al wat er nog bij zou komen plus rente en aflossing toch jaarlijks een bedrag van f. 20.000,— a f. 25.000,— zou kosten. Hij wijst er op dat hoenodig het gemeentebestuur de totstandkoming ook vindt de middelen voor realisatie ontbreken. Burgemeester en Wethouders willen hier gaarne de mening van de Raad over horen. In het debat blijkt dat de heren Meijwaard en Hoppenbrouwers met het gemeentebestuur akkoord zijn dat de kosten te hoog liggen en verzoeken Burgemeester en Wethouders dö mogelijkheid na te gaan van gebruikmaking van het Sportfondsenbad te Breda of h.-t Instructiebad te Etten-Leur. Dit zou belangrijk goedkoper zijn omdat naast een vergoeding hoogstens de vervoerskosten een rol zouden spelen. De voorzitter zegt toe contact met Breda en Etten-Leur op te nemen. Aanschaf half-automatische wasmachine voor de V.G.L.O.-school. vervolgens komt een verzoek van de V.G.L.O.-school ter sprake om over te mogen gaan tot aanschaf van een half-automatische wasmachine ten bedrage van f. 1.000,-— voor de school. Hiermede verklaart de raad zich akkoord. - blad 2 - t

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1963 | | pagina 19