4 Notulen van de vergadering van de Baad der Gemeente BIJSBEBGEN gehouden op V/oensdag 18 September 1963; des namiddags om 18,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Bijsbergen. -Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Baaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Bombouts, wethouders? J. Vermeeren; A. Martens; P. Hendrickx; L.J. HoppenbrouwersG. Bastiaansen; A.J. Braspennincx; M. Meijwaard; A. Heeron; P.F.A. Kennis. Opening; Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle leden van harte welkom. Vaststelling notulen; Be notulen der vorige vergaderingen, welke notulen aan de leden waren toegezonden werden vastgesteld. Be heer M. Meijwaard verzoekt ten aanzien van,de notulen der vergadering van 11 Mei j.l. aantekening van het feit dat op zijn verzoek in die vergadering om de brief van de Inspecteur van het Lager Onderwijs voor te lezen door do voorzitter werd medegedeeld dat dose brief als advies aan burgemeester en wethouders was bedoeld, reden waarom hij hom niet in do vergadering wenste voor te lezen. Be voorzitter heeft geon bezwaar tegen vermelding aangezien ieder belangrijk woord van de betreffende brief letterlijk door hem in de vergadering werd voorgelezen. Voorts verzoekt de heer Meijwaard om in dezelfde notulen aantekening dat aan hem in dc Julianastraat grond verkocht zou worden ofwel tegen de prijs van f 9;50 per m2 ofwel togen f 0,50 per m2 waarbij dan nog straataanlogbelasting zou komen. Vaststellingen vergoedingen ten behoeve van het; Bijzonder Lager Onderwijs; Bijzonder Kleuteronderwijs; Vakonderwijs voor do V.G.L.O. en de 5-jaarlijkse vaststelling voor het Bijzonder Lager Onderwijs; Vervolgens stelt de raad de vergoedingen vast voor het Bijzonder Lager Onderwijs; Bij zonder Kleuteronderwijs; Vakonderwijs voor de V.G.L.O. en de 5-jaarlijkse vaststelling voor het Bijzonder Lager Onderwijs, zulks overeenkomstig het advies van burgemeester en wethouders en de bijlage bij de raadsstukken. wijziging enige bepalingen der rechtspositieregelingen voor het personeel in dienst der gemeentes Overeenkomstig het advies van de K.A.B.O» worden enige wijzigingen aangebracht in de rj^itspositieregelingen voor het personeel in dienst der gemeente, zoals deze wijzi- g^%en in het ter visie gelegde ontwerp waren voorgesteld. Wijziging Verordening regelende het heffen van Vergunningsrecht voor de Verkoop van Sterke Brank in het klein, in de Gemeente Bijsbergen; Jet vergunningrecht voor een eerste vergunning voor 'de verkoop van sterke drank in hot klein in de gemeente Bijsbergen bij vestiging van een nieuw bedrijf wordt van f 100, vastgesteld op f 170, Wijziging en aanvulling van de Bestructie-Verordenings Op verzoek van burgemeester en wethouders der gemeente Breda wordt conform het voorstel hetwelk ter visie heeft gelegen, enige wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de gemeentelijke Bestructie-Verordening. Bericht'over eventuele aansluiting op het gasnet van Zundert; Bo voorzitter deelt mede dat van de gemeente Zundert bericht is ontvangen dat zij zich in verbinding heeft gesteld met de Birectie der Staatsmijnen om de mogelijkheid te on derzoeken voor gasvoorziening te Bijsbergen, zulks met het oog op eventueel samengaan met de gemeente Zundert. Jaarverslag Stichting Katholieke Jeugdraad te Bijsbergen; ilet jaarverslag van de Stichting Katholieke Jeugdraad te Bijsbergen wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1963 | | pagina 16