De raad verleent hiertoe machtiging. De voorzitter wijst erop dat hierdoor de zaak alleen maar door bespoedigd kan worden. Vraag, van de heer F. Kennis betreffende eventuele verharding van de Oekelsestraat; Wat een vraag van de heer P. Kennis betreft of het mogelijk is de Oekelsestraat te verharden tot een punt hetwelk gelegen is in de nabijheid van de nieuwe geprojec teerde rijksweg, deelt de voorzitter mede? dat Burgemeester en Wethouders hierom trent overleg zullen plegen met de Cultuur Technische Dienst, maar dat zulks voor een groot deel zal afhangen van de stand van zake van de aanleg van de nieuwe rijksweg, welke ten Noorden van de Oekelsestraat zal komen te lopen. Mededeling van de voorzitter aangaande eventuele bouw van een gymnastieklokaal? De voorzitter deelt aan de raad mede onder leiding van de burgemeester van Woens- drecht met een aantal andere gemeenten besprekingen te hebben gevoerd om te komen tot oprichting van een gymnastieklokaal volgens het vereenvoudigd model dat door do Vereniging van Nederlandsche Gemeenten onlangs in omloop is gebracht. Hij heeft goede hoop dat hier iets uit de bus zal komen omdat de diverse gemeente-besturen bereid zijn de ter beschikking komende gymnastieklokalen dusdanig te verdelen dat aan gemeenten die nog geen enkel gymnastieklokaal hebben voorrang zal worden ver leend. Van de huidige toestand moet men zo snel mogelijk zien af te komen. Mededeling betreffende eventuele gasvoorziening; Wat de mogelijkheid"aangaande gasvoorziening in de gemeente Bijsbergen betreft Iheeft de voorzitter gesproken met de burgemeester van Zundert, welke gemeente een eigen regeling heeft met het mijngasbedrijf en voorts met de N.V. Intergas te Oosterhout, waarbij hij heeft gevraagd vrijblijvend adviezen te mogen ontvangen. Meerdere raadsleden zouden, nu er in Slochteren een groot volume gas is aangeboord, willen afwachten en nog geen beslissing willen nemen. Mededeling betreffende de Algemene Begraafplaats; Ten aanzien van de mogelijkheid tot het stichten van een algemene begraafplaats deelt de voorzitter mede nogmaals met de pastoor gesproken te hebben. Deze heeft zich bereid verklaard op iedere wijze mede te willen werken, eventueel ook door het beschikbaar stellen van een perceeltje grond van het huidige katholieke kerkhof, waarop het B.K. Kerkbestuur optie heeft bij de huidige eigenaar de heer J. Graumans. Mededeling betreffende waarde maalderij Jansen; Ten aanzien van de waarde van de maalderij van molenaar Jansen, waarover reeds meerdere malen is gesproken, heeft de voorzitter een rapport ontvangen van de heer van der Palen, Hoofd van Bouwtoezicht West-Brabant te Breda, welke mededeelt dat de kverkalijke waarde niet meer bedraagt dan f 5000,Hierbij komen nog de verplichte Verplaatsingskosten van machines en motoren, hetgeen medebrengt dat een aankoopsom van f 17000,h f 18000,billijk is te noemen. Burgemeester en Wethouders zullen alsnog met molenaar Jansen onderhandelen, waarna de raad in de toekomst een defini tieve beslissing kan nemen. Wel wijst de heer van der Palen er in zijn rapport op dat hij een verplaatsing van de maalderij naar de overzijde van de straat niet aan trekkelijk vindt vanwege de bouwruimte waarover molenaar Jansen daar beschikt. De raad is echter van mening dat wat deze eventuele nieuwbouw betreft de gemeente moreel verplicht zou zijn tot tegemoetkoming. Sluiting; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Baad voornoemd, De Voorzitter, De Wethouder, Na afloop der raadsvergadering bleef de raad nog geruime tijd op gezellige wijze bijeen onder het verorberen van smakelijke oliebollen i.v.m. met de kermis.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1963 | | pagina 13