Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Maandag 24 Juni 1963» des namiddags om 15»30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr. J.J.G.ÏÏ. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders; J. Vermeeren; A. Martens; P. Hendrickx; L.J. HoppenbrouwersG. Bastiaansen; A.J. Braspennincx; M. Meijwaard; P.F.A. Kennis. Afwezig met voorkennis: Hr. A. Heeren. Opening: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden van harte welkom. Notulen: De voorzitter deelt mede dat do notulist om enig respijt heeft verzocht, weshalve de notulen van do openbare vergadering van 11 Mei j.l. in een volgende vergadering zullen worden aangeboden ter vaststelling. Slotwijziging der Begroting voor het dienstjaar 1962; De slotwijziging der Begroting voor het dienstjaar 1962, zijnde een formele wijzi- ^^ing in verband met genomen raadsbesluiten e.d. welke financi'éle consequenties hebben medegebracht wordt door de raad vastgesteld. V/oigering vestiging sportpark door de Raad van State op de gronden welke voor het vestigen van een sportpark in het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goed gekeurde uitbreidingsplan der Gemeente Rijsbergen daarvoor gijn aangewezens Bij do ingekomen stukken blijkt dat de Raad van State geweigerd heeft goedkeuring te verlenen voor vestiging van een sportpark op de gronden zoals aangewezen in het uitbreidingsplan, zulks in verband met bij de Raad van State ingekomen bezwaar schriften van diverse eigenaren dier gronden. De voorzitter vindt het betreurenswaardig dat een gemeentebestuur en een gemeente raad met een goedgekeurd uitbreidingsplan in de hand nü na jaren moeten vernemen dat de geprojecteerde gronden van te hoge waarde zouden zijn. Het heeft hem bevreemd ter zitting van de Raad van State, dat men dit argument op blote mededeling van verschillende bezwaarden zonder meer heeft aanvaard. Op deze manier toch komen wij er nimmer uit omdat er steeds wel eigenaren bezwaren zullen aanvoeren wanneer hun grond aan de beurt komt. Om andere grond te vinden zou men bovendien via de lang- durige administratieve weg van wijziging van het uitbreidingsplan aorst weer nieuwe ^^rond moeten aanwijzen terwijl ook dan steeds hot gevaar blijft bestaan, dat ondanks goedkeuring van de wijziging van het uitbreidingsplan opnieuw de Raad van State de mogelijkheid van stichting van een sportpark zou uitsluiten. Burgemeester en ¥ifethouders stellen daarom voor om te trachten alsnog langs minnelijke weg door ruiling en eventuele aankoop toch nog de beschikking te verkrijgen over voldoende grond ter plaatse waar het nieuwe sportpark is geprojecteerd. Mocht zulks gelukken dan behoeft geen wijziging van het uitbreidingsplan plaats te vinden omdat wij beschikken over de goedkeuring van Gedeputeerde Staten en bij een minnelijke oplossing de Raad van State geen rol meer zal spelen. Verkoop van een perceeltje grond gelegen hoek Koningin Julianastraat - Kerkakkorstraat aan de N.V. "P.N.E.M." te '3—Hertogenbosch: Aan de N.V. "P.N.E.M." te 's—Hertogenbosch wordt, ehoudens hogere goedkeuring voor 9»50 per m2 een perceeltje grond verkocht, welke perceeltje grond is gelegen aan de hoek Koningin Julianastraat - Kerkakkerstraat en welk perceeltje grond benodigd is voor het bouwen van een transformatorhuisje. De juiste plaats en toegang tot dit perceeltje zullen door Burgemeester en Wethouders met de N.V. "P.N.E.M." alsnog nader worden besproken. Verharding van 6é~ Km. zandwegen t.w. Slikstraatjef De Lange Dreef en Breedschotse- straat tot aan de grens der gemeente Zundert: In verband met de mogelijkheid dat in de komende maanden de toezegging kan afkomen voor subsidie voor de verdere verharding van 6^- Km zandwegen t.w. Slikstraatje; De Lange Dreef en de Breedsohotsestraat tot aan de grens der gemeente Zundert vragen Burgemeester en Wethouders machtiging aan de raad om voor het resterende gedeelte der kosten goedkeuring te vragen aan Gedeputeerde Staten. De raad verleent hiertoe

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1963 | | pagina 12