Notulen van de openbare gehouden op Zaterdag 26 van het gemeentehuis te raadsvergadering van de Raad Mei 1962, des voormiddags om Ri j3bergen. der Gemeente RIJSBERGEN, 10,uur, in de raadzaal' Aanwezigs Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter,» A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders; benevens alle overige raadsleden. Openings De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle leden van harte welkom. Vaststelling notulen; De notulen der vorige vergadering, welke notulen de leden vooraf in druk toege zonden werden, werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Opheffing parkeerverbod in Hoge- en Lagestraats Op het verzoek van de Rijkspolitie alhier om het parkeerverbod in Hoge- en Lage- straat op te heffen, aangezien de rijwegbreedte dezer straten niet afwijkt van die der Pastoor Verbuntstraat eto., wordt door de raad gunstig beslist. Eventuele afbraak van de muur der paatorietuin i.v.m. verharding en verbreding van de Kerkakkerstraat In verband met de verharding en verbreding van de Kerkakkerstraat informeert het lid A. Bogers naar eventuele afbraak van de muur der pastorietuin. De voorzitter deelt mee dab de pastoor terzake afbraak van deze muur zijn toestemming en mede werking wil verlenen, doch dat zulks tevens inhoudt dat de grootste en oudste bomen die de pastorietuin sieren, zullen moeten worden geveld. Besloten wordt dat burgemeester en wethouders deze kwestie met de pastoor nog eens zullen opnemen. Geen één-richting verkeer in Hoge- en Lagestraats Aangaande een eventueel één-richting verkeer in Hoge- en Lagestraat, acht de rijkspolitie geen strikt noodzakelijke termen aanwezig, zodat ook de raad hieraan geen behoefte gevoelt. Verkoop van een perceeltje grond in de Risten aan de N.V. "P.N.E.M."; Om in de Risten een transformatorhuisje te kunnen bouwen wordt aan de N.V. Provin ciale Noord—Brabantse Electriciteits Maatschappij te 's—Hez'togenbosch een in die straat gelegen perceeltje grond verkocht ter grootte van 52 m2 en wel tegen de prijs van f 8,35 per m2. Definitieve vaststelling gemeente-vlag; Hierna gaat de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders, over tot vast stelling van een gemeentevlag overeenkomstig het door de heer Sierksma te Groningen, volgens heraldische gegevens vervaardigd ontwerps een rode vlag met hoekkeper van groen rijkend tot halverwege de lengte van de vlag, met op het midden van het uit waaiend gedeelte een witte lelie. Verkoop van een perceeltje grond gelegen hoek Kerkakkerstraat - Pastoor Verbunt straat aan J. de Leeuw, Kerkakkerstraat alhier; Aan de heer J. de Leeuw, wonende Kerkakkerstraat alhier, wordt een perceeltje grond verkocht hetwelk is gelegen hoek Kerkakkerstraat - Pastoor Verbuntstraat. Dit per ceeltje grond heeft een grootte van -f 550 m2 en wordt verkocht tegen de prijs van f 1,75 m2. Het betreft hier een stuk grond, hetwelk door genoemde persoon zal worden aangewend ter uitbreiding van zijn winkel—woning en waartoe in 1958 reeds een toezegging werd gedaan, doch waarvan definitieve overdracht niet eerder kon plaats vinden in verband met stagnatie der door de heer J. de Leeuw voorgenomen bouwplannen. Dat deze grondverkoop nogmaals in de raad komt vindt zijn oorzaak in het feit dat men wat de prijs betreft misverstanden wenst te voorkomen. Bedoelde strook werd in I958 reeds in principe verkocht, tegen dezelfde prijs als alle overige in de Pastoor Verbuntstraat woonachtige personen bouwgrond hebben aange kocht

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1962 | | pagina 1