ïïotulen van de Raadsvergadering van de Raad der Gemeente Rijsbergen, gehouden op Donderdag 9 Februari 1961, des avonds om 18,30 uur in de Raadzaal van het gemeente huis te Rijsbergen. Aanwezig; Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter} A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders} benevens alle overige raadsleden. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle leden van harte welkom. Vaststelling notulen; Hierna werden de notulen der voerige vergadering, welke notulen de leden vooraf in druk toegezonden hadden gekregen, onveranderd vastgesteld. Vaststelling begroting voor het dienstjaar 1961; Vervolgens stelt de voorzitter de begroting voor het dienstjaar 1961, zoals deze in de vorige vergadering door het gemeentebestuur aan de raad was aangeboden, aan de orde. Zoals de voorzitter reeds eerder had medegedeeld, herhaalde hij nogeens dat de gemeente er goed voor stond. Er zijn reeds vele kapitaalswerken uitgevoerd en nieuwe staan klaar ter uitvoering of zijn in voorbereiding. De schuldenlast is verhoudings gewijze gering en de rente en aflossing kunnen gevonden worden in de begroting en zulks terwijl de gemeente de laatste jaren steeds werkt met sluitende begrotingen on de rekeningen een ruim voordelig saldo opleveren. Het gemeentebestuur tracht het uiter ste te bereiken maar meent dat de uitvoering van werken verantwoord moet zijn opdat degenen die na ons komen niet meer dan redelijke lasten te dragen hebben. Aangezien het merendeel der posten practisch door "hogerhand" wordt vastgesteld, is het samenstellen en behandelen der begroting iets geheel anders geworden dan vroeger, toen de gemeente onder werking der ongeschonden autonomie veel meer "baas in eigen huis" was. Over veel begrotingsposten behoeft men niet eens meer te praten, omdat tevoren de t/ijfers vast staan. Wat de werkzaamheden betreft, mag de voorzitter gelukkig wijzen op een goede geest die er heerst onder ambtenaren en arbeiders, iets vrat het werken in het belang der gemeen schap zeker ten goede komt. Ten aanzien der presentiegelden zou de heer J. Hoppenbrou wers willen voorstellen deze voor de raadsleden te willen verhogen tot f 10,per ver gadering. Aangezien hiertegen geen bezwaren rijzen, zal zulks ter goedkeuring aan Gede puteerde Staten worden voorgelegd, waarbij de voorzitter er op wijst, dat dan ook een evenredige verhoging dient te worden vastgesteld voor de vergaderingen van de raadscom missies en dergelijke. De post kleding- en rijwieltoelage blijft zoals verleden jaar, behalve van de gemeentebode, waarbij het gemeentebestuur er op zal toezien wanneer een nieuw uniform gewenst is. Wat het archivariaat betreft wijst de voorzitter erop dat men hier te doen heeft met een gemeenschappelijke regeling en in de kosten dus afhankelijk is van de bijdragen van deelnemende gemeenten. De post porto's zal verlaagd kunnen worden nu de gemeente vanaf 1 Januari zelf de post is gaan frankeren. De drastische ver hoging van de P.T.T.-tarieven heeft hiertoe geleid en zal uiteindelijk voor de gemeente voordeel brengen. De representatie-post is iets verhoogd in verband met enige jubilea, die in het verschiet liggen. Voor de burgerlijke stand moest meer geld geraamd woruen in verband met het inbinden der 10-jaarlijkse registers. De huisnummering moest herzien worden, aangezien hernummering plaats vond in verband met de nieuwbouw van de afgelopen jaren. In verband met de groei van personeel en om iets meer mogelijkheden te scheppen werd de bijdrage aan de personeelskas op f 300,gebracht. Een geheel nieuwe post van f 1500 was noodzakelijk door aansluiting bij het Woonwagen "Breda", waardoor hot woonwagenvraagstuk definitief geregeld kan worden. Voor openbare veiligheid wordt op de post reserve—politie en werving hetzelfde bedrag uitgetrokken als verleden jaar. De straatverlichting zal verder uitgebreid worden, terwijl over een nieuw onderhoucs- tekort alsnog met de P.N. E.M. wordt onderhandeld. Voor waarschuwingsborden voorn? lijk op de nieuwe wegen zal f 500,disponibel zijn, terwijl de Raad voor verkeersonderwijs op scholen f 100,beschikbaar houdt. De E.H.B.O. kan rekenen op de normale bijdrage, maar moet van meer activiteit blijk geven, wil zij voor subsidie in aanmerking blijven komen. r

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1961 | | pagina 1