Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente Rijsbergen gehouden op Maandag 29 Juni 1959» des avonds om 19»30 uur, in de raadzaal van het gemeente huis te Rijsbergen. Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.P.S. Rombouts, wethouders? alsmede alle overige raadsleden. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden hartelijk welkom.- Notulen; In verband met het feit dat de meeste raadsleden niet tijdig van de inhoud van de notulen der vorige vergaderingen kennis hadden kunnen nemen, stelt de voorzitter voor de vaststelling der betreffende notulen tot de volgende vergadering aan te houden. Vaststelling Slotwijziging Begroting Dienstjaar 1958; Hierna deelt de voorzitter mede dat deze vergadering o.a. ook voor 1 Juli moest v/orden gehouden, daar genoemde datum als uiterste termijn is gesteld, waarop de de raad de begroting door wijziging in overeenstemming moet brengen met de diverse besluiten, welke de raad in de loop van het jaar heeft genomen en die hier en daar formeel moeten worden vastgesteld. De raad stelt de slotwijziging vast. Verzoek schoolbestuur R.K. Meisjesschool om orediet voor aanschaffing gordijnen en leermiddelen verkeersonderwijs Vervolgens brengt de voorzitter een verzoek van het schoolbestuur der R.K. Meis jesschool ter tafel, welk verzoek inhoudt het verstrekken van een crediet voor het aanschaffen van gordijnen en leermiddelen verkeersonderwijs. Na kennisname van het gunstig advies van de Inspecteur voor het Lager Onderwijs besluit de raad het gevraagde crediet te verlenen. Verzoek schoolbestuur R.K. Jongensschool om crediet voor de aanschaffing van mate rialen voor het werklokaal op de Jongensschools Gezien het gunstig advies van de Inspecteur voor het Lager Onderwijs besluit de raad ook het verzoek om crediet van het Sch«plbestuur der R.K. Jongensschool voor do aanschaffing van materialen voor het werklokaal der Jongensschool in te willigen. Verzoek van diverse personen in de Pastoor Verbuntstraat om enige stroken grond aan te kopen achter hun woning; Hierna komt een verzoek van diverse in de Pastoor Verbuntstraat woonachtige personen aan de orde. Zij verzoeken de gemeenteraad de achter hun woningen gelegen perceeltjes, gemeentegrond aan te kunnen kopen. Leze aankoop is nu mogelijk geworden omdat het terrein hetwelk achter de bedoelde perceeltjes gelegen is, is bebouwd. De raad ver klaart zich bereid genoemde perceeltjes te verkopen en wel tegen een prijs van 1»75 per m2. Deze prijs is volgens mededeling van de voorzitter aan de heer Bogers gebaseerd op de kostprijs plus schadevergoeding. Voorstel van de Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot wijziging Model-Politieverordening; Een voorstel van de Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten terzake wijziging van de Algemene Politieverordening wordt op voorstel van burgemeester en wethouders door de raad naar de betrokken raadscommissie verv/ezen ter fine van ad vies.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 9