v Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Woensdag 3 Juni 1959» des namiddags om 20,15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwez ig Mr. J.J.G.H. Raaijmakors, voorzitters A. Hendrickx en J.P.S. Rombouts, wethouders alsmede alle overige raadsleden. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden hartelijk welkom. Besloten vergadering; De voorzitter stelt aan de raad voor in besloten vergadering over te gaan om een uitvoerige verklaring te kunnen geven van Burgemeester en Wethouders terzake het onrechtmatig ingebruik nemen van een strook gemeentegrond op het perceel der Gemeente Rijsbergen, Sectie H. No. 1744, door J.B.A.M. Kamp te Rijsbergen. Zie terzake de schriftelijke uiteenzetting zoals deze betreffende deze kwestie in de besloten vergadering aan de Raad werd medegedeeld, welke uiteenzetting bij de notulen der besloten vergadering is gevoegd, alsmede het besluit van de Raad in details. Na behandeling van d ze kwestie stelt de voorzitter voor om over te gaan in open bare vergadering, waarna hij vaststelt dat de Raad heeft besloten de onrechtmatig ^door J. Kamp in bezit genomen grond door Mr. Drion te laten terugvorderen, tenzij Mr. Drion alsnog tot een redelijk compromis zou kunnen komen waarbij de Raad als eis stelt dat er dan door J. Kamp in ieder geval een bouwperceel van hh 600 m2 moet worden gekocht al of niet met verrekening in grootte van de ruilstrook van zijn eigen perceel. Beschikbaarstelling crediet van f. 30000?voor de aanschaffing van een nieuwe vrachtwagen met voorwielaandrijving en laadkraan; Vervolgens besluit de raad een crediet beschikbaar te stellen van f 30000, voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met voorwielaandrijving en laadkraan omdat practisch alle grondwerken in de gemeente voortaan met eigen kracht zullen kunnen worden uitgevoerd. Beschikbaarstelling crediet van f 1000,voor de aankoop van een motor-gazon grasmaaimachine Voorts stelt de raad een crediet van f 1000,beschikbaar voor de aankoop van oen motor-gazon maaimachine, welks aankoop noodzakelijk is geworden voor het 'onderhoud van de groenstroken in eigendom bij de gemeente Rijsbergen. Voorlopige verlenging van sluitingsuur tot 12,— uur voor vergunnings- en/of ver- lofslocaliteiten gedurende het tijdvak 1 Juli t/m 30 September 1959? Vervolgens besluit de raad op voorstel van burgemeester en wethouders om bij wijze van proef gedurende het tijdvak van 1 Juli tot en met 30 September 1959 het slui- tinsuur voor vergunnings en/of verlofslocaliteiten vast te stellen op 24,uur, '/aarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor de touristen-café's Simonis en ,!De Krabbebossen" welke eventueel vergunning kunnen krijgen om tot 01,uur open te zijn, onder voorwaarde echter dat zij de ingevolge de legesverordening verschul digde leges-tarieven zullen voldoen, terwijl bovendien na 24,uur geen inwoners der Gemeente Rijsbergen in hun localiteiten mogen aanwezig zijn of worden toege laten. Besluit tot overeenkomst met de gemeente Zundert terzake huisvuilophaaldiensts Tenslotte besluit de raad om met de Gemeente Zundert een overeenkomst aan te gaan om gezamenlijk een regeling te treffen voor het ophalen van huisvuil, De kosten hiervan zullen bedragen f 1200,als bijdrage in de exploitatiekosten van een aan te schaffen roltrommelvuilniswagen, plus een vergoeding voor de chauffeur der Gemeente Zundert ad f 3,per uur. Voor 'n doelmatige uitvoering van de dienst zal moeten worden overgegaan tot aanschaffing van nieuwe vuilnisemmers, waarbij de gemeente zal trachten met de leverancier der vuilnisemmers accoord te komen inzake terugname oude alsmede nog niet gebruikte nieuwe vuilnisemmers. De voorzitter wijst erop dat deze regeling alleszins acceptabel is omdat de vuilnisemmers zichzelf na enige jaren terugbetalen. Een en ander verwerft de volledige goedkeuring van de Raad omdat hiermede de eigen vrachtwagen kan worden gespaard en omdat onze gemeente arbeiders hierdoor verlost worden van werkzaamheden die absoluut onhygiënisch en ongezond moeten worden genoemd.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 7