Het definitieve plan zal later volgen wanneer enige percelen grond in de Risten- straat via onteigening eigendom zijn van de gemeente. Voorts zal aan Gedeputeerde Staten en de Minister van Binnenlandsche Zaken verzocht y/orden over te mogen gaan tot een gedeoltelijke uitvoering van het algemeen riole ringsplan ten bedrage van f 150.000,om althans de voornaamste moeilijkheden van het ogenblik te kunnen opvangen, Be raad verklaart zich met een en ander gaarne accoord. Bespre Icing toewijzing 10 nieuwe woningwetwoningen aan de Burgmeester Rub ert straat: Vervolgens houdt de raad zich bezig met het voorstel van burgemeester en wethouders inzake het verdelen van 10 woningwetwoningen aan de Burgemeester Rubertstraat. Be woningen worden genummerd 2 t/m 20 en worden als volgt toe ge wezens W. Mesj J. Ver- schuereni H, Baemen! P, van Oers! G, RokSii A, Roks! '.7, van den Broek! G. Koevoets, terwijl aan de zuivelfabriek een woning wordt toegewezen evenals aan J. Bastiaansen Ten aanzien van de toewijzing van een woning aan de zuivelfabriek, verzocht de raad uitdrukkelijk mede te delen dat deze woning uitsluitend dient voor de kaasmaker en er op te wijzen dat de raad het bijzonder op prijs zou stellen wanneer de zuivel fabriek zelf over zou willen gaan tot het bouwen van woningen van voor dit bedrijf onmisbaar personeel. Het plaatsen van een lichtpunt bij C. Bastiaansen aan de Bredasewegs Het raadslid P. Kennis verzocht alsnog of met mogelijk is een lichtpunt te plaatsen bij C. Bastiaansen aan de Bredaseweg, aangezien hier een verzamelpunt is van arbei ders voor fabrieken. Be voorzitter deelt mede dat in verband met de voorgenomen uit breiding van lichtpunten aan de Rijksweg, hiermede gaarne rekening zal worden gehouden. Be raad verklaart zich hiermede gaarne accoord. Late kennisgeving afwijzing dansavond t.b.v. vereniginskas Bejaardens Be heer L.J. Hoppenbrouwers vraagt de voorzitter inlichtingen omtrent de afwijzing van een balavond waarvan de opbrengst bestemd zou y/orden voor de verenigingskas der Bejaarden en het late afwijzingo—bericht hieromtrent aan de voorzitter van de Bejaar- denbond verzonden. Be voorzitter doelt mede dat op de middag van het kaartconoours, hetwelk gehouden werd kort nadat het bedoelde verzoek tot een dansavond binnenkwam, op die bewuste middag door y/ethouder A, Hendriokx uitdrukkelijk aan de voorzitter der Bejaardenbona werd medegedeeld dat een dergelijke vergunning niet zou worden gegeven, ornaat gemeentebestuur hiermede ket hek van de dam zou halen. Be later verzonden brief had dan ook hoofdzakelijk ten doel om er nogmaals op te wijzen dat dergelijke vergunningen niet zouden worden uitgegeven, Be voorzitter wil gaarne de Bejaardanbond in de toekomst bij voorkomende gelegenheid mee doen delen in de opbrengst van dans avonden ten behoeve van verenigingen. Sluiting; fciiets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering met het gebruikelijke gebod. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Be Voorzitter, Be Lethouder, Ha afloop der openbare vergadering heet de voorzitter de heer Ir. J.J, Margry planaloog te Breda en belast met do herziening van het uitbreidingsplan onzer gemeente welkom en verzoekt hem aan de raadsleden toelichting te geven betreffende de op komst zijnde herziening. Be voorzitter wijst erop dat het belangrijk is voor de inwoners om zich op de hoogte te stellen tijdens de komende jrer visie-ligging van het herziene uitbreidingsplan opdat tijdig eventuele bezwaren kunnen worden ingediend. Ha een duidelijke uiteenzetting door genoemde planaloog volgt een uitvoerige gedachten- wisseling met de raad, welke uiteenzetting in menig opzicht verhelderend heeft gewerkt.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 6