Notulen van de vergadering van de raad der Gemeente Rijsbergen gehouden op Woens dag 8 April 1959, des middags om 3,in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr, J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A® Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders? alsmede alle overige raadsleden. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden hartelijk welkomen. Notulen; Staande de vergadering worden de notulen van een tweetal vorige vergaderingen aan de leden uitgereikt. Dankbetuiging Koningin Wilhelminafonds; Een dankbetuiging van het Koningin Wilhelminafonds terzake de in 1958 verleende subsidie wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen. Toekenning krotopruimingspremie aan de Wed, A. Dekkers- Heeren en G. Huijgenss Op de verzoeken van de Wed, A, Dekkers-Heeren, wonende Sint Bavostraat 48, alhier en G, Huijgens, wonende Tiggeltsobergstraat 10, alhier, terzake het toekennen van een zgn. krotopruimingspremie i.v.m. een door hen af te breken krotwoning en dien tengevolge te bouwen nieuwe woning, wordt door de raad gunstig beschikt. Herbenoeming L.J. Hoppenbrouwers als lid van de Dienst Sociale Zorgs In verband met de vacture L.J, Hoppenbrouwers, als lid van de Dienst Sociale Zorg, besluit de raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders, om bedoeld lid opnieuw te herbenoemen. Grondaankoop van Th. G. Embregts i.v.m» wegenaanleg en verharding; Burgemeester en wethouders stellen aan de raad voor om aan te kopen van de heer Th.G, Embregts, zulks in verband met de verharding van de Kapelaan L, de Nijsstraat, een strook grond van ca 400 h 500 m2 h f 2,per m2, terwijl schadevergoeding en afbraak van een bakhuis in dit perceel, dan kunnen worden opgenomen als stelpost in verhardingsplan van de Kapelaan L, de Nijsstraat, Een en ander volgens schatting van ^^Bouwtoezicht. De raad gaat hiermede acooord. Aankoop grond van de Wed. A. Dekkers-Heeron i.v.m. verbreding inrit Lage straat; In verband met de krotopruiming door de Wed. A» Dekkers-He eren en de daarmede gepaard gaande bouw van een nieuwe woning, verklaart de raad zich in principe aocoord om te zijner tijd, van genoemde weduwe een stukje grond aan te kopen, om de inrit naar do Lage straat te kunnen verbreden. Uitvoering verharding Burgemeester 17. Gommersstraat en Ristenstraat alsmede gedeelte lijke uitvoering van het rioleringsplans Vervolgens brengt de voorzitter een voorstel ter tafel van burgemeester en wethouders om te komen tot uitvoering van de verhardingsplannen van Burgemeester W, Gommersstraat en Ristenstraat, benevens het uitvoeren van een gedeelte van 't algemeen riolerings plan. Aangezien voor deze werken in de begroting zelf geen bedragen zijn te vinden voor rente en aflossing, zal de raad dus moeten besluiten om via Gedeputeerde Staten man de Minister van Binnenlandse Zaken verhohing te vragen der uitkering per inwoner op grond van het feit dat genoemde werken als noodzakelijke kapitaalswerken moeten worden beschouwd. Voor de Burgemeester W. Gommersstraat, waar reeds vele zijstraten op uitmonden en die geheel komt te liggen in de uitbreiding van het nieuwe uitbreidings plan, zal via begrotingswijziging een uitgave worden geraamd ad f 115.000,In het verzoek van de raad aan de Minister zal tevens gewezen worden op het besluit van de raad om over te gaan tot verharding van de Ristenstraat ad f 96.000,

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 5